ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101  
พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ  วัดนางบวช  สุพรรณบุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
102  
พระครูถาวรพัฒนาคุณ  วัดราษฎร์บำรุงวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
103  
พระครูศุภการโกศล  วัดสระพังลาน  สุพรรณบุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
104  
พระครูสุวรรณธรรมวงศ์  วัดสุวรรณมาตร  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
105  
พระครูมงคลวรวัฒน์  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
106  
พระครูสุนทรขันติรัต  วัดศรีเกิด  เชียงใหม่ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
107  
พระครูวุฒิธรรมโชติ  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
108  
พระครูกิตติชัยโมลี  วัดชัยพระเกียรติ  เชียงใหม่ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
109  
พระครูโชติพัฒนากร  วัดบางปรงธรรมโชติการาม  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
110  
พระครูสิริสุวรรณวัฒน์  วัดนางบวช  สุพรรณบุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
111  
พระครูสุจิตบุญญากร  วัดเนินไร่  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
112  
พระครูปริยัติธรรมกิจ  วัดห้วยน้ำทรัพย์  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
113  
พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
114  
พระครูวินัยธรประสาน ชุติวณฺโณ  วัดนาคูโมทนามัย  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
115  
พระครูสังฆรักษ์ณัฐพงษ์ ขนฺติวโร  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
116  
พระบุญมี วิจิตฺตปุญฺโญ  วัดหัวสำโรง  ฉะเชิงเทรา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
117  
พระมหาไสว ญาณวีโร  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
118  
พระมหารวีวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน  วัดพระเจ้าเม็งราย  เชียงใหม่ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
119  
พระมหาพีรพล วิโรจโน  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
120  
พระอธิการอุปถัมภ์ ปภสฺสโร  วัดบ้านกลับ  สิงห์บุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
121  
พระมหาสิทธิชัย อติธมฺโม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
122  
พระมหาคำพอง สุเมธี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
123  
พระสายทอง ปญฺญาวชิโร  วัดตราชูวนาราม  ขอนแก่น 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
124  
พระประยนต์ ญาณโสภโณ  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
125  
พระสุเทพ ฐิติญาโณ  วัดสิริปุญญาราม  เลย 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
126  
พระครูสังฆรักษ์สายหยุด อตฺตมโน  วัดมงคล  เชียงใหม่ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
127  
พระวรรณพงศ์ วณฺณวํโส  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
128  
พระธรรมธรสมปอง ยโสธโร  วัดโคกโพธิ์สถิตย์  นครศรีธรรมราช 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
129  
พระมานพ ธีรปญฺโญ  วัดกำแพงงาม  เชียงใหม่ 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
130 
พระมหาอุดร ตนฺติปาโล  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
15-4-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 130 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2