ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาคาวี สร้อยสาคำ  วัดสะพานคำ  สกลนคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระราชญาณเวที  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระฟูตระกูล หลินภู  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระครูเวตวันวิบูลกิจ  วัดป่าหวาย  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระอุบล สีน้ำเงิน  วัดวังไผ่  กาญจนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูวิจิตรรัตนคุณ  วัดมะกอกแก้ว  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระครูประภัศร์จันทคุณ  วัดเนินหอม  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  วัดไผ่งาม  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์  วัดธรรมโพธิ์ศรี  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระครูภาวนาธรรมธารี  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระปลัดประทีป บุญมาก  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระใบฎีกาศุภชัย ฝากนกทิพย์  วัดแหลมหิน  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระสมยศ มีกลิ่น  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระคุณาวุฒิ ฉิมมาแก้ว  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูถาวรพัฒนาคุณ  วัดราษฏร์บำรุงวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูประโชติวุฒิคุณ  วัดนาคูโมทนามัย  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูปริยัติปัญญาธร  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระครูปริยัติธรรมกิจ  วัดห้วยน้ำทรัพย์  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูสมุห์สนั่น พิธิยานุวัฒน์  วัดบางพระ  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูวาปีสังฆกิจ  วัดหนองจาน  สระแก้ว 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระครูสุภัทรชยาภรณ์  วัดปากด่าน  นครศรีธรรมราช 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร  วัดทุ่งไผ่  ชุมพร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระครูโอภาสรัตนากร  วัดพ่วง  สุราษฎร์ธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระชนะ อรุณโชติ  วัดสามัคคีผดุงพันธุ์  สุราษฎร์ธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระกิตติศักดิ์ ไชยหัด  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระเอกวิทย์ เกษมรุจิวาณิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาบวรวิทย์ อายุมั่น  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีฎีกานิมนต์  
พระภัคกร แซ่จัง  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีฎีกานิมนต์  
พระเงิน อำพันธ์  วัดถ้ำชาละวัน  พิจิตร 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระนิคม พรหมพิงค์  วัดสุกาวาส  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
พระอุทัย สะอาด  วัดบุปผาราม  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระครูอาทรกัลยาณกิจ  วัดไพบูลย์  ร้อยเอ็ด 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระครูอุดมธรรมจารย์  วัดป่าหนองเลิงคำ  ยโสธร 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระครูสังฆรักษ์กนก ธงชัย  วัดอ่างศิลา  สระแก้ว 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่ไม่รับเข้าสังกัดวัด  
พระศุภผล เฉลิมบุญ  วัดตะเคียนทอง  ระยอง 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในแบบฟอร์ม และสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระมงคลวชิราจารย์  วัดเขาตะเครา  เพชรบุรี 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
11 
สามเณรอัศนัย เซสาชน  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
15-4-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
รวมทั้งหมด : 137 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2