ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอาคม ดอกบัว  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสุรินทร์ กิ่งก้าน  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอร กลิ่นจันทร์  วัดอุดมวนาสันต์  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระเนา ใยโพธิ์  วัดคำอุดม  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระบุญทัย วันแสวง  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระวุฒิชัย ปลุกใจ  วัดโนนค้อ  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระสมจิตร สงจันทร์  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระเคียม พนารินทร์  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระณรงค์ ราชรักษา  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสิน เชื้อทอง  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูโสภณรัตนากร   วัดโพนแก้ว  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระฉัตร ภาโสม  วัดโพนแก้ว  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
เจ้าอธิการมี สาที  วัดลังกาสุพรรณาวาส  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระอธิการอุทัย จันทร์มี  วัดโพนสว่าง  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระมหาทิพย์ โอษฐงาม  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระบุญยืน บุญประถม  วัดบุปผาราม  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระกฤษณพล แสงอรุณ  วัดโพธิ์คำ  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอธิการสงวน วิชัย  วัดป่านาสะอาด  อำนาจเจริญ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอธิการภาณุพงษ์ ปรากฏ  วัดนาสะอาด  อำนาจเจริญ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอธิการธรรมโชติ มหามนตรี  วัดหนองรี  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระบำรุง ขวัญชื่นใจ  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสำรวย ทรายฉิมภาลี  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระธันวา พจน์จะโปะ  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระไกรสร เจนจังหรีด  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูปิยวรรณประยุต   วัดบ้านโคกตูม  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการสถิต บุญมี  วัดชัยศิริมงคล  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระอาทิตย์ ขูรูรักษ์  วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระสมประสงค์ ไชยจันดา  วัดสุวรรณาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระเฉลียว วิลัยฤทธิ์  วัดทรงศิรินาวาส  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระเลิศ เครือแก้ว  วัดม่วงใต้  บุรีรัมย์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระมหาณรงค์ศักดิ์ รักษาสิทธิ์  วัดธรรมสถาน  ชัยภูมิ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระประภัทร ถาวรยุติธรรม  วัดป่าสะแกราษฎร์  ชัยภูมิ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูประสิทธิ์ธรรมขันธ์   วัดปราสาท  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระใบฎีการิศักดิ์ ภูมิสุข  วัดนิลาเทเวศน์  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอธิการวรพจน์ ผลไม้  วัดกะพุ่มรัตน์  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระอธิการจุรี วิธีดี  วัดพิฤกทักษิณ  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอธิการไสว เครือวัลย์  วัดประทุน  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระมหายุทธพิชาญ ทองจันทร์  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระวินัย จุนเหลา  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระจารึก รุ่งเรือง  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระพงษ์ศักดิ์ สวยสะอาด  วัดธาตุ  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระอำนาจ กะสุรัมย์  วัดวิวิตวนาราม  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระตั้ม ช่างเกวียน  วัดบ้านดู่  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระเหลือง พันศิริ  วัดเทพอรุโณทัย  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระธีระ ใจสว่าง  วัดบ้านสนวนธาราวาส  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระบุญตัน ระหาร  วัดบ้านสนวนธาราวาส  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระกิตติภัทร หาญเสมอ  วัดหนองแคน  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระปิยะวัฒน์ สุขเมือง  วัดบ้านดู่หัวนา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระบุญเกิด ทำทอง  วัดบ้านดู่หัวนา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระทองคำ คะเรรัมย์  วัดเกาะแก้วยานนาวา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระประสิทธิ์ คะเรรัมย์  วัดเกาะแก้วยานนาวา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระจอง วิเศษ  วัดเกาะแก้วยานนาวา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระอำพร จีนรัมย์  วัดเกาะแก้วยานนาวา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ   วัดเขาดิน  ฉะเชิงเทรา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระกฤษฎาพร เพาะบุญ  วัดมณีวงศ์  นครนายก 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระปราโมทย์ ธิจะยัง  วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง  ชลบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระลูกยอด ขำแย้ม  วัดสำนักทอง  ระยอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูอดุลธรรมคุณ   วัดบ้านขอม  จันทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระไพบูรณ์ มะโน  วัดเนินดินแดง  จันทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระสุมล เว้นชั่ว  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระวิมลชัย เขมทัสสี  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธรรมบุตร  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระปุญญาพัฒน์ แสงวงค์ดี  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระเรวัต กุลทะโสม  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์   วัดห้วยม่วง  ราชบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระจามรเทพ อุนยะวงษ์  วัดอัมพวัน  ราชบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระมหาสิทธิการ   วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระสุรเชษฐ์ น้อยเจริญ  วัดท้ายหาด  สมุทรสงคราม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระประสิทธิ์ รัตนะ  วัดควนสูง  นครศรีธรรมราช 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูวิสิฐศาสนการ   วัดนิคมสโมสร  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์   วัดนิคมสโมสร  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูวรคุณานุกูล   วัดลุมพินี  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระครูโกวิทบุญสาร   วัดหลักแก่น  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระพงศพัศ พงษจิตเวชกุล  วัดคงคาภิมุข  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอธิการสมภพ ขิมมากทอง  วัดอินทนิน  พังงา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูวิมลปริยัติสุนทร   วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระวินิจ บุญฤทธิ์  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระเมี่ยน สิงห์แก้ว  วัดควนเนียง  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระกิตติศักดิ์ มุสิกพันธ์  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระพีระศักดิ์ สนเรือน  วัดโคกสูง  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระอธิการชาม สงกลับ  วัดโพรงงู  พัทลุง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสรายุทธ สุขชุม  วัดห้วยเนียง  พัทลุง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระวนิช สงสมพันธุ์  วัดพิกุลทอง  พัทลุง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระลมูล ปรีชล  วัดแม่ขรีประชาราม  พัทลุง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูสุวรรณสุตาลังการ   วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
สามเณรกฤษณะพล สิมอ่อน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์   วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
กัมพูชา จีน  
188 
พระครูวาปีวชิรวิสุทธิ์   วัดคลองน้ำเย็นเหนือ  กำแพงเพชร 
15-4-62 
ผ่าน 
จีน  
189 
พระครูประภัทร์วชิรกิจ   วัดหนองจอกพัฒนาราม  กำแพงเพชร 
15-4-62 
ผ่าน 
จีน  
190 
พระปลัดทิม บุบผาพรมราช  วัดจันทาราม  กำแพงเพชร 
15-4-62 
ผ่าน 
จีน  
191 
พระยิ่งยง หงษ์ดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
192 
พระมหาสมพงษ์ ปิยะวงศ์  วัดตาลล้อม  ชลบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
193 
พระครูสมุห์มนตรี เข็มเพชร  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
194 
พระสุเทพ พรพา  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
195 
พระมหาสมบัติ วิสุทธินันท์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
196 
พระมหาเฉลิมเกียรติ ธงไชย  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
197 
พระไพบูลย์ ยศมีบุญ  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
198 
พระธงชัย จูมแก้ว  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
199 
พระยุทธภูมิ สังชาดี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
200 
พระนเรศ หวังกีรติกุล  วัดป่าถ่อนดอนแก้ว  เชียงราย 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 308 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4