ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระธนาธร วีระคุณ  วัดศรีอุดม  ศรีสะเกษ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูกัลยาณานุโยค   วัดห้วยลุง  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอธิการกนก จันทร์อินทร์  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูประทีปปัญญาภิรม   วัดโคกว่าน  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูประจักษ์วิริยาทร   วัดโนนดินแดงเหนือ  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูสุวรรณจันทวิมล   วัดโคกไม้แดง  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาสุรินทร์ โถทอง  วัดโคกไม้แดง  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระอธิการนิรัตน์ สุจริต  วัดป่าหนองดุม  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระปลัดไพทูลย์ สุขมาก  วัดป่าสมบูรณ์ธรรมาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาเรืองฤทธิ์ ยศโสธร  วัดป่าละหานทราย  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระนนท์ สุขสถาน  วัดป่าละหานทราย  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระประยุธ เย็นตรี  วัดสันติสุข  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระเฉลิมชัย สายสนอง  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์   วัดทับช้าง  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูวิริยกิจจานุรักษ์   วัดใหม่ชัยมงคล  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระปลัดนคร บุญจันทร์ศรี  วัดปะตงวนาราม  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระณัฐวุฒิ ตวงหลักธรรม  วัดปะตงวนาราม  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระมหาเรืองเดช คำแพง  วัดสุทฺธิวารี  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระมหาสุรศักดิ์ กุลรัตน์  วัดท่าหลวงบน  จันทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาสยาม กิ่งสาหัส  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูวิลาศกาญจนธรรม   วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูธรรมธรชุมพล ชาโชติ  วัดบ้านทวน  กาญจนบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูสุวรรณสิริโสภณ   วัดศรีสุวรรณาราม  ตรัง 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระฐานปกรณ์ มาละมัย  วัดสิทธิชัยรังสรรค์  ตรัง 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระอธิการถาวร ปุตตาพัด  วัดยูงทอง  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระปกิจ ตั้งโรจนะกุล  วัดบางหยี  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระบุญลือ คชทร  วัดนางเหล้า  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
สามเณรชลสิทธิ์ วันชูเพลิด  วัดสว่างราษฎร์สามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระครูประภากรณ์วิสุทธิ์   วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
130 
พระสุเมธ บุปผาถา  วัดหนองพลวงน้อย  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
131 
พระหน ควรคำนึง  วัดบ้านเสม็ด  สุรินทร์ 
15-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
132 
พระสมชาย ผดุงเจริญ  วัดบ้านเสม็ด  สุรินทร์ 
15-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
133 
พระอุปถัมภ์ ชัยพฤกษ์นุกูล  วัดบ้านเสม็ด  สุรินทร์ 
15-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
134 
พระมหาสมบัติ นาทาม  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
15-4-65 
ผ่าน 
จีน  
135 
พระมหาบุญเกิด เจริญแนว  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
136 
พระมหาพุฒิกุล อุปพรม  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
137 
พระมหาพลกฤษณ์ ฤทธิกรพิพัฒน์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
138 
พระธวัฒชัย เกือมรัมย์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
139 
พระมหาสาระวิศ หมั่นรอบ  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
140 
พระพิเชษฐ์ ประสานวุฒิกร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
141 
พระมหาคำผัน แหล่ป้อง  วัดโพธิ์กลาง  ขอนแก่น 
15-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
142 
พระมหามานัส ใจศรี  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
143 
พระมหาสาธิต แก้วดี  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
144 
พระมหาวุฒิพงษ์ หมายมั่น  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
145 
พระมหากิตติพงศ์ ศรีคำตุ้ย  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
146 
พระมหาปิยะพงษ์ เดชบุญ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
147 
พระเทพปริยัติ   วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
148 
พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์   วัดกลางเวียง  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
149 
พระชาญวิทย์ ปะฮะ  วัดจอมธรรม  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
150 
พระจิรพล กานดา  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
151 
พระคิราห์พัชร เชื่อมแก้ว  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
152 
พระสุรัศ สุขขุนทด  วัดเจดีย์แม่ครัว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
153 
พระณัฐ เนียมนัด  วัดวิสุทธิธรรม  สกลนคร 
15-4-65 
ผ่าน 
ลาว  
154 
พระครูธรรมธรคำพันธ์ ศรีไพศาล  วัดประชุมโยธี  พังงา 
15-4-65 
ผ่าน 
ลาว  
155 
พระครูอาจารวิธาน   วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
156 
พระสมุห์สมัย คำหุ่ง  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
157 
พระวสุ ปลาทอง  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
158 
พระครูโกวิทศาสนกิจ   วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
159 
พระมหาสุขสันติ์ แก้วมณี  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
160 
พระมหาหมั่น แลบสูงเนิน  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
161 
พระจินดา สามี  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
162 
พระณัฐกานต์ อินต๊ะวัน  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
163 
พระทรงเกียรติ องคศาสตร์  วัดรัตนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
164 
พระมหาไพศาล ครูกิมโสม  วัดนารังนก  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
165 
พระไพจิตร อ้วนนาแวง  วัดป่าประดิษฐ์ธรรม  หนองคาย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
166 
พระครูมงคลธรรมสาธก   วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
167 
พระสมุห์นิพนธ์ ธรรมจันทร์  วัดป่าโนนแพง  นครพนม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
168 
พระมหาภูริวัฒน์ อดุลย์ศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
169 
พระมหาสาคร นำมะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
170 
พระครูสถิตชัยพัชร์   วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
171 
พระปลัดธีราพิสุทธิ์ ธีรวัชรานุกูล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
172 
พระครูใบฎีกาทรงวุฒิ รัตนะ  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
173 
พระมหาชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
174 
พระมหาชานนท์ แซ่ต่ง  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
175 
พระศราวุฒิ เอกตระกูล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
176 
พระนเรนทร์ ทะรินทร์  วัดจอมแจ้ง  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
177 
พระปิยพัชร์ ล้อกุลกิตติพัทธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
178 
พระนิยมรัตน์ มิ่งมงกุฏ  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
179 
พระประกอบ อาจไธสง  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
180 
พระมหาวัฒนา ปาคำทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
181 
พระมหามานพ ทาสุดใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
182 
พระมหาสุวิทย์ ศรีมาบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
183 
พระครูสุตรัตนานุกิจ   วัดชลประทาน  ขอนแก่น 
15-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
184 
พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
185 
พระครูพิพิธธรรมภาณ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
186 
พระมหาณัฐวุฒิ เรือนจันทร์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
187 
พระราชรัตนสุนทร   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
188 
พระครูวิจิตรโฆษา   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
189 
พระบวรรังษี   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
190 
พระครูโพธิสุตาทร   วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
191 
พระครูเกษมปริยัตยาทร   วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
192 
พระครูธีรกิตติ์ธำรง   วัดโตนด  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
193 
พระครูวินัยธรสายัณห์ วงศ์วาร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
194 
พระสอน สุกใส  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
195 
พระมหาสุขสันติ์ เดือยพิมพ์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
196 
พระมหาสัจจวัฒณ์ ไวสู้ศึก  วัดสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
197 
พระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
198 
พระมหาสันติ นาถาบำรุง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
199 
พระมหาสราวุฒิ คาทวงศ์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
200 
พระสวัสดิ์ จั่นเพชร  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 263 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3