ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระบุญทัน พวงพันธ์  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระหงส์ แสงตรีสุ  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระสุพรรณ์ สิงขร  วัดบ้านนาสมนึก  หนองบัวลำภู 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระอภิชัย เรืองใสส่อง  วัดบ้านนาสมนึก  หนองบัวลำภู 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระอาทิตย์ มุขพรหม  วัดป่ากุดดินจี่  หนองบัวลำภู 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระวิชัย ปักชัยภูมิ  วัดชุมพลสวรรค์  ชัยภูมิ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระดาวเรือง ประชุมชัน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระครูสังฆรักษ์ชูชาติ จิตรฉ่ำ  วัดไผ่ล้อม  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระอธิการธวัชชัย มะที  วัดสันโป่ง  ลำพูน 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระครูอุดมธรรมานุกูล  วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระสถาพร สุนทรวิทยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระครูปลัดธวัชชัย ชูเชิด  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระวิจิตร รอยประดิษฐ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระมหานพดล เจิมพันธ์นิตย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระสรพงษ์ พัฒนะวาณิชนันท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระดิเรก ศรีพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูวุฒิปัญญาภรณ์  วัดอาจสุรวิหาร  อุดรธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระณรงค์ชัย มหามาตย์  วัดโพธิ์งาม  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระมหาบุญมี พวงเพชร  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระมหามนตรี หลินภู  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระชัย เจ๊กทอง  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระครูวรวรรณาภรณ์  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระครูวิมลขันติธรรม  วัดจุมพลสุทราวาส  สุรินทร์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระครูสุชาตกาญจนโกศล  วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส  กาญจนบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระสร้างพล โหละสุต  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระศุภผล เฉลิมบุญ  วัดตะเคียนทอง  ระยอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระครูภาวนาวิจิตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหาสมคิด เลื่อนแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระบุรินทร์ ฉันทกิจโชคไชย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระมหาวิจิตร เซี่ยงหวอง  วัดแสนตอ  กาญจนบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระมหาสิทธิพร เกษจ้อย  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระภานุวัตร ช่วยแก้ไข  วัดพระเนตร  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประยูร มีแป้น  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือรับรองจากประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระสมพงษ์ ทองไสว  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระรัตนชัย สิทธิโชคสัมพันธ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระพิศิษฐ์ ปิ่นแก้ว  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระครูพินิจธรรมาภิมณฑ์  วัดพินิจธรรมสาร  อ่างทอง 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระสายันต์ พรามะนิล  วัดเขื่อนขันธ์  พิษณุโลก 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
พระเสงี่ยม ฤทธิแสง  วัดเทิงเสาหิน  เชียงราย 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระครูอาทรธรรมนุสิฐ  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระสรศักดิ์ มังกร  วัดแก้วบัวบาน  หนองคาย 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
10 
พระบุญถม คำถ้ำ  วัดถ้ำข้าวสารหิน  เลย 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่ได้รับเข้าสังกัด  
11 
พระสุฤทธิ์ ศรวิเศษ  วัดบ้านนาสมนึก  หนองบัวลำภู 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
12 
พระอนันตชัย ดลชัย  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
13 
พระทองรวย พิมพ์นนท์  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดวันเดินทาง  
14 
พระปลัดมงคล ดงแดง  วัดนอก  นครราชสีมา 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่ง สนง.พุทธฯ  
15 
พระประเทือง ชื่นพิทักษ์  วัดหนองเสาเดียว  นครราชสีมา 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิและขาดรูปถ่ายส่ง สนง.พุทธฯ  
16 
พระครูกรมอรรถกิจ  วัดอารีราษฏร์  นครนายก 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
17 
พระบัญญัติ ศรีจาด  วัดทรงเมตตาวนาราม  ชลบุรี 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
18 
พระสมเกียรติ เกิดกอบเกียรติ  วัดดอนขมิ้น  กาญจนบุรี 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย (ลบทั้งฉบับ)  
19 
พระภานุ จิระวรรณ  วัดใน  นครศรีธรรมราช 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดวันเดินทาง  
20 
พระณัฐกฤษฎ์ อมรโชติพันธ์  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
15-5-51 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มไม่ถูกต้องตามระเบียบ ศ.ต.ภ.  
รวมทั้งหมด : 155 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2