ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอธิการทองสุข ทัศศรี  วัดอวดคงคา  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอธิการสมฤทธิ์ การุญ  วัดป่าดงมะขาม  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอิทธิพงษ์ สุวรรณพันธ์  วัดป่าดงมะขาม  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสมหมาย ศรีสุระ  วัดโกศลนิวาส  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระเสวย บุญยัง  วัดโพธาราม  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระสมบูรณ์ ปะตังถาโต  วัดป่าเรไรรัตนราม  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระเกรียงไกร โคตถา  วัดป่าสร้างถ่อ  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระณัฐวุฒิ ศึกษาศิลป์  วัดแจ้ง  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูสิทธิบุญวัฒน์   วัดป่าบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาวราวุฒิ สุกวัน  วัดบ้านขนุน  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระบุญเลิศ ศุภเลิศ  วัดบ้านสร้างเรือง  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระเจริญพงษ์ อินทร์สุข  วัดกันจาน  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระวันทญา บำรุงตา  วัดป่าถ้ำสูง  มุกดาหาร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระชูชาติ มหาวงค์  วัดบรรพตคีรี  มุกดาหาร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูปลัดบุญเชิง ครพิทักษ์  วัดศรีษะสิบ  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระอธิการสุระ จันทะแพน  วัดป่าอมตธรรมาราม  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระมหาสงวนศักดิ์ อัตฤทธิ์  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอนุชิต หูกขุนทด  วัดหนองบัวละคร  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระสวรรค์ พิริยะตระกูล  วัดคลองส่งน้ำ  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระสุรพล สีเหลืองอ่อน  วัดใหม่เกษม  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระบุญเหลือ เบญจศิล  วัดอรัญญาวาส  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสันชัย ซำโพธิ์  วัดป่าหนองจาน  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระสุวิทย์ วังหอม  วัดบ้านหนองห่าง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระธารินทร์ เฮียงโฮม  วัดบ้านกล้วย  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระประมุข กิ่งแล  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระจักรพงษ์ ผลทิพย์  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระครูถาวรธรรมวงศ์   วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูพิเชษฐ์วรคุณ   วัดตาวรตาเมาะ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสุบิน เกษรบัว  วัดตาวรตาเมาะ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูสิริปริยัติธำรง   วัดจอมพระ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระใบฎีกาสมร สุขแสวง  วัดจอมพระ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระสมหวัง ไกรสุข  วัดจอมพระ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูสังฆรักษ์เกษม เสามั่น  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระอธิการนิเวช พรมมี  วัดโพธิ์สว่างโพนครก  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระลอย แสนกล้า  วัดประทุมทอง  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระณัฐนันท์ เชื้อฉลาด  วัดกระชาย  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระวัฒนชัย ภาคีอิสระ  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระวุฒิ อุดมสินานนท์  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระสันติ แสงทอง  วัดทุ่งหนองอ้อ  ปราจีนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระสมบูรณ์ แสงทอง  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระครูบรรพตสีลาภิรมย์   วัดเขานางบวช  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระครูสิทธิคีรีวงศ์   วัดเขาส่องก้อง  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระครูพุทธิสารวิบูล   วัดพิกุลแก้ว  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระมหาเฉลิมพล แป้นงาม  วัดพิกุลแก้ว  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูโอภาสธรรมโชติ   วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระสุขุมญาณ ชิณแขว  วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระสมุห์วิชัย สำราญจิตร  วัดสุเทพเจริญธรรม  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระมนตรี บัวทอง  วัดประสิทธิเวช  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมหาเทวินทร์ ชิณบุตร  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระอภิชาติ ชิณบุตร์  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระครูพนมเขตคณารักษ์   วัดหนองปลิง  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระอธิการปราโมทย์ ศรีบุญเลิศ  วัดบึงตาจันทร์  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระมหานัฐพงษ์ สุระถา  วัดป่าบุญคุ้มเกล้า  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระปริญญา สุริวัน  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระโกวิท บุษบงค์  วัดกลางบางปะกง  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูสังฆรักษ์วิสุทธิ์ รุมกิ่ง  วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระอธิการบัญชา สร้อยสมวงศ์  วัดคลองตาอิน  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระพัชรภรณ์ คงเงิน  วัดนายายอาม  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระมหานิรัตน์ อัตมิตร  วัดห้องคูหา  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระนเรศ เติมต่อ  วัดซอยสอง  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระประคอง อินตรา  วัดเขาบายศรี  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระปรมินทร์ สิงห์สุรีย์  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระศักดา พิมสัมฤทธิ์  วัดพลับ  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระธีระ ขาวแจ้ง  วัดพลับ  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระประเสริฐ พิมสัมฤทธิ์  วัดพลับ  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระครูครุนาถสมาจาร   วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม  ตราด 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระสมบูรณ์ จุลวัจนะธนา  วัดห้วงพัฒนา  ตราด 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูปฐมสิริคุณ   วัดดอนยอ  นครปฐม 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระสุรศักดิ์ ประดับศรี  วัดพิศาลโพธิญาณ  นครปฐม 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระใบฎีกาพลังวัชร เกิดโภคาภัยสีห์  วัดกาญจนาราม  สุพรรณบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระใบฎีกาปุรเชษฐ์ อุปัชฌาย์  วัดสุวรรณนาคี  สุพรรณบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระวิชัย กลิ่นอุบล  วัดสุวรรณนาคี  สุพรรณบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระปาริชาติ อรกูล  วัดวังหิน  กาญจนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระปิยะพงศ์ รังษี  วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระปลัดปัญญา กลิ่นทอง  วัดบ้านไร่เจริญผล  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสมุห์สุทิตย์ สุขสาคร  วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระมหาปิยะพล สังข์สำรวม  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสุรศักดิ์ ร่านบ้านแพ้ว  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระมณฑล อยู่ม่วง  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระอภัย มั่นสาว  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระวินัย ศรีจาด  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระมหาสมัย ยิสารคุณ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระณธัชพงศ์ โนทายะ  วัดไทรอารีรักษ์  ราชบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระสิทธิโชค ส้มโอหวาน  วัดมหาธาตุ  เพชรบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระมหาฉัตรชัย อภิชล  วัดประดู่  สมุทรสงคราม 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระมหาสมปอง นุ่นนุ่ม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระกิตติคุณ จันทร์ฉาย  วัดไพศาลสถิตย์  นครศรีธรรมราช 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูประโชติธรรมรักษ์   วัดละไม  สุราษฎร์ธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูปริยัติกิจจาภิรม   วัดเขาน้อย  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูโกศลกิจจาทร   วัดเขาตกน้ำ  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูปุณณธรรมคุณ   วัดท่าช้าง  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูสุวรรณกิจโกวิท   วัดสุวรรณวนาราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระครูมงคลสุตาภรณ์   วัดชัยชนะสงคราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระประสิทธิ์ ชูคดี  วัดชัยชนะสงคราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูประกิตศาสนการ   วัดบางหยี  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระสมุห์ข้วน กายุจันทร์  วัดบางหยี  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระมหานรินทร์ ประสมพงศ์  วัดนาหม่อม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระจำลอง ฉัตรแหลม  วัดบ่อทรัพย์  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระธวัช สุวรรณรัตน์  วัดเสรีสามัคคีธรรม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระกวินน์ แสงทอง  วัดควนเนียง  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 427 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5