ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูวิมลญาณประยุต   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม   วัดอรัญญวาสี  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระครูเกษมสีลสัมบัน   วัดคูหาวารีเกษม  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูวิวิตธรรมวัฒน์   วัดวิเวกการาม  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูธรรมวารีนุรักษ์   วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์   วัดศรีดอนชัย  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระปลัดพิเชษฐ์ โพธิจันทร์  วัดสวนดอกบัวนาค  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระขจรศักดิ์ สัสดี  วัดปัณณาราม  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระบุณฤทธิ์ สมณาศักดิ์  วัดดอยเวียงน้อย  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระนิรันดร์ เทพนา  วัดโป่งทรายคำ  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระดรัณภพ แสนสร้อย  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระสุทัศน์ เสาร์แก้ว  วัดคยานุสิทธิ์  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระสัตยา นันธิยะ  วัดเชียงยืน  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระศรีนรินทร มโนกุล  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระสังวร โทสวัสดิ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระเดี่ยว สุขสวัสดิ์  วัดกำแพงใหม่  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระไกล อภิธนโชติกุล  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสำราญ จันทบุผา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีสุข  วัดศรีดอนชัย  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระครูอุดมกิจจาภรณ์   วัดเทพสุรินทร์  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูโสภิตวิริยคุณ   วัดป่าโคกหนองแซง  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระมหาธีรภัทร์ พลหนองหลวง  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระสัตตบุษย์ โลดโผน  วัดบ้านโนนหวาย  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระรังสรรค์ จันทร์ชิรัตน์  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระสุรเกียรติ บุญมาตุ่น  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระจตุพร สิมมะลี  วัดพุทธนิมิต  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระธาดาพงษ์ ศิริรังษี  วัดกู่แก้ว  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระภาคิน นามภูมี  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระวัชระพงษ์ ไขลี  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระบุญส่ง กิมสร้อย  วัดบุญกองอมตะธรรม  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระสมควร นันทจันทร์  วัดดอนตาล  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระครูปริยัติธรรมาภิรม   วัดป่าทรงธรรม  หนองคาย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระมหาสุวิน รุนบาง  วัดศิริขัณฑ์  หนองคาย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระธวัชชัย เกษทองมา  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระแผน ธงชัย  วัดศรีวรารมณ์  สกลนคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระจรัส จันทรังษี  วัดป่าจันทรังษี  สกลนคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระสมพร ไชยรบ  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระบรรเทิง ภูลิ้นลาย  วัดศรีโพนสูง  สกลนคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการอาทิตย์ ดีศรี  วัดป่าวิเวการาม  หนองบัวลำภู 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระธนาพล ปาริชาติกานนท์  วัดหนองบัวคำแสน  หนองบัวลำภู 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระครูปลัดพงศ์ภิวัฒน์ แสงบุดดา  วัดยางคำ  ขอนแก่น 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระขจัดภัย วรรณศรี  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระมหาวสันต์ แย้มสีนวล  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูวรธรรมธัช   วัดกลาง  กาฬสินธุ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูปลัดวรวิทย์ จงใจดี  วัดบุณฑริกาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระทำชูทรัพย์ จงใจดี  วัดป่าอรัญญาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระวิรัตน์ วงค์แก่น  วัดกลางภูแล่นช้าง  กาฬสินธุ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระทวีชัย ชูเนตร  วัดป่าประชานุกูล  ร้อยเอ็ด 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระครูโพธิเขตวรคุณ   วัดโพธาราม  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระสมุห์คนอง นวลตา  วัดโขงเจียม  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระสุวัฒน์ คุตนาม  วัดไชยมงคล  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระนิคม มูลผล  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระสายันต์ สาระพล  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระใบฎีกาสุภีร์ ใสนาม  วัดโนนสำนัก  ศรีสะเกษ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระชัยรัช เงาศรี  วัดบูรพา  ศรีสะเกษ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระธีระชัย สมจิตต์  วัดโนนดั่ง  ศรีสะเกษ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระสมเกียรติ จันทะสน  วัดโนนสูงวนาราม  ศรีสะเกษ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระวีระศักดิ์ เศษฐาวงค์  วัดบูรพา  ศรีสะเกษ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระมหาวรรณชัย ดาเพ็ง  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระบุญชื่น อุ่นเทียมโสม  วัดธาตุจำปา  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระกัน สมจิตร  วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระไสว อนุสนธิ์  วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระอธิการวิชิต แสงผา  วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม  ยโสธร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระบุญชวน คำหล้า  วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช  ยโสธร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระอธิการดอยสุเทพ เมืองโคตร  วัดอัมพวัน  มุกดาหาร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระชยพล ลุสุข  วัดภูตูม  มุกดาหาร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระแหลม ศรีทาวงค์  วัดอัมพวัน  มุกดาหาร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระอนันต์ ผากา  วัดแจ้ง  มุกดาหาร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระสลักใจ คนตรง  วัดภูคำผักกูด  มุกดาหาร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระอุทัย บุญรุ่ง  วัดสันติวนาราม  อำนาจเจริญ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูสุขุมวัฒนาทร   วัดหนองสรวง  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระครูวีรธรรมวงศ์   วัดโคกสง่า  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระอธิการเอี่ยม มั่นกลาง  วัดถ้ำพระธาตุ  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระไพศาล เตือนขุนทด  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสวง ประสิทธิ์  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระบุญยง รัศมีวรพงษ์  วัดบ้านอ้อ  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระลี่ แน่นกระโทก  วัดตาเงิน  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระประเสริฐ ชาวสวน  วัดมะระ  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระครูสมุห์เอกชัย ปะริเวทัง  วัดอัมพวัน  บุรีรัมย์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมหาอรรถพล สะลอยรัมย์  วัดแจ้งตลาดโพธิ์  บุรีรัมย์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระครูปริยัติธรรมกิตติ์   วัดหนองคู  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระมานิตย์ ศูนย์คำ  วัดศรีมหาโพธิ์  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระณรงค์ฤทธิ์เทพ พุทธโค  วัดคลองลี่  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระมานพ ผิวผ่อง  วัดสามัคคีธรรม  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระศักดิ์ดา หาวิชา  วัดป่าศิลางาม  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระอุไล กำราบภัย  วัดป่าศิลางาม  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูสันติโพธิวัตร   วัดนาโพธิ์  สุรินทร์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระเดชาวัต ชมเชย  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  สุรินทร์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระชัยพฤกษ คุ้มไพร  วัดสิงห์ทอง  ชัยภูมิ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูปลัดอำนวย วันทา  วัดดงขี้เหล็ก  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูปลัดราตรี เลิศโกศล  วัดโคกอุดม  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระปลัดทวีศักดิ์ ช่ออ่วม  วัดคลองหอทอง  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระนิพล ชอบไทย  วัดโคกอุดม  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระณัฏฐ์ภรฌ์ สญาณวุฒิธ์  วัดโนนฝาวพุทธาราม  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระอธิภัทร มีศิลป์  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระคชนาถ บุญช่วย  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระรชตะ ชูชาติเจริญพร  วัดจันทร์เรือง  นครนายก 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระครูวิวัฒน์จันทคุณ   วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูสมุห์ดำรงค์ เทียนเขตกิจ  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ฉะเชิงเทรา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 362 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4