ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูวิมลธรรมรักขิต   วัดวังทองวราราม  พิษณุโลก 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูโสภณจันทโพธิ   วัดยาง  พิษณุโลก 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระครูปราโมชสิทธานุยุต   วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์   วัดท่าเกษม  สุโขทัย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์   วัดท่าทอง  อุตรดิตถ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูวิหารกิจจานุยุต   วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน   วัดใหม่เจริญธรรม  อุตรดิตถ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระปลัดอารมย์ จันทร  วัดโพธาราม  อุตรดิตถ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระอธิการสุริยวงศ์ ยวงแก้ว  วัดดอนเรือง  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาจำลอง ติ๊บปโจ๊ก  วัดหนองสี่แจ่ง  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระมหาจรินทร์ กันทอง  วัดบ้านถ้ำ  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระมานิต สุรินต๊ะ  วัดสันสลิด  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระจันทร์ ไทยวัตเขตร์  วัดบ้านป่าบง  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระอมร พรมมินทร์  วัดปางสนุก  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระธนวัฒน์ ไชยชมภู  วัดดอนม่อนพระธาตุ  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูนันทบุรีพิทักษ์   วัดป่าแขม  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ   วัดไทยสุภาพ  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ   วัดแท่นคำ  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระครูสุตปุญโญภาส   วัดปงสนุก  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระประดิษฐ์ จี่อ้าย  วัดเมืองชุม  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระวีรศักดิ์ ปูรณานุนาค  วัดร่องห้า  พะเยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูบัณฑิตเจติยานุการ   วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูวิทิตธรรมวิมล   วัดแม่ยางเปี้ยว  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์   วัดวังหม้อ  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูโสภณปัญญาธร   วัดเชตวัน  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูจารุศีลาภรณ์   วัดข่วงธรรมวนาราม  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระครูปริยัติวรากร   วัดต้นไคร้  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระพรสวรรค์ โสขันตี  วัดต้นไคร้  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระปลัดสำเนียง เชียงสา  วัดดงเจริญ  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอธิการธนพล ทองดอก  วัดสลกธรรมาราม  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระมหาภาณุพงศ์ รูปทรง  วัดสวนเขื่อน  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระมหาสิทธิพร วิจิตรรัตนากร  วัดสำเภา  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระมหาวชิรวิชญ์ ศิลาแก้ว  วัดปากห้อย  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระมหาพิพัฒน์ อายะนันท์  วัดร่องซ้อ  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระณัฐพงษ์ กำยาน  วัดพงหัวหาด  แพร่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระราชศาสนาภิบาล   วัดพญาภู  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระมหาเกรียงศักดิ์ สุทธิแสน  วัดพญาภู  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูวาปีปทุมพิทักษ์   วัดหนองบัว  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูปลัดวัชรพงษ์ ปล้องขัน  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระภรัณยู มิละพงษ์  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระเกียรติศักดิ์ ปล้องขัน  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระวชิรวิทย์ กองโกย  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระครูสังฆรักษ์รักชาติ ธรรมศาสตร์  วัดน้ำไคร้  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระธนวัต ติละ  วัดน้ำไคร้  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระปลัดฐิติภัทร์ มั่นเหมาะ  วัดถืมตอง  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระสมุห์กิตติพัฒน์ อินต๊ะ  วัดดอนตัน  น่าน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูพิศาลชัยสถิต   วัดแม่ตอน  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมหาประกฤษฎิ์ เคารพปรัชญา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระอนุชิต กาญจนาปกรณ์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสุชาติ จำรัสธรรมศีล  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระวันชัย โสภาตระกูลคีรี  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระพนัส คีรีสุรวงศกร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระรัตน์ติพงศ์ สมหนุน  วัดบ้านมอญ  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระปรีชาวุฒิ วิจารณบุตร  วัดป่าตึงโรงวัว  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระจักรกฤช ศิวิลัย  วัดอรัญญวาส  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระนพสิทธิ์ พิพัฒน์เมธาโชค  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระมงคล จันทะวัน  วัดสุนทรศิริ  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระเทพรัตนนายก   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์   วัดศรีธาตุประมัญชา  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูปริยัติวีรสุนทร   วัดศรีสว่างอาราม  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูโสภณปัญญาคม   วัดสมประสงค์  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระครูบวรธรรมวิสุทธิ์   วัดสมประสงค์  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูอดุลธรรมโกศล   วัดโนนทอง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ   วัดอัมพวันสวัสดิธรรม  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระอธิการสุสิริ กุลทวง  วัดทัศนียเขต ๒  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระอธิการแสงอุทัย แสนบัวคำ  วัดศรีสว่างอรุณ  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระอาทร แสนเมือง  วัดศรีธาตุประมัญชา  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระเพชร พรหมสุรชัย  วัดศรีธาตุประมัญชา  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระประเสริฐ จันสีงาม  วัดหนองบุ  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระเสนีย์ ศิริเวช  วัดพัฒนาราม  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระสลวย โคตรใต้  วัดสว่างบุ่งแก้ว  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระยอด บัวสอน  วัดบ้านโนนหวาย  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระไชยานุภาพ สายืน  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระกฤตฤทธิ์ ธรรมตา  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระอภิชาติ พิลาแหวน  วัดบ้านม่วง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระสกุลชัย สกุลแก้ว  วัดโนนทอง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระชูเกียรติ โมระพัฒ  วัดป่าดงสุวรรณาราม  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระมนูญ บุญแท้  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระเสรี ใจบุญ  วัดป่าภูทอง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระอุทัย พิชัย  วัดศรีศรัทธาธรรม  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระอำนวย ชื่นชม  วัดดอยเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระรุ่งโรจน์ บุญหาร  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระสมเกียรติ จันทร์วงค์  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระสมชาย ลาดชะนู  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุดรธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูสุวรรณรัตนสุนทร   วัดโพนคำ  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์   วัดศรีชมชื่น  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์   วัดไทย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูสุธรรมรัตนภรณ์   วัดมณีโคตร  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูปริยัติธรรมานุกิจ   วัดบ้านบอน  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระมหากิตติพล ต่างโอษฐ  วัดบ้านบอน  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูอนุกูลศิลาเขต   วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระมหานพรัตน์ ทรานุกร  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระมหาธวัชชัย ถำวาปี  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระมหาศักย์พิรุฬห์ ธรรมวชิรโสภณ  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระมหาธนินทร์พิธา ชะลูด  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระสิทธิศักดิ์ ศรีบาง  วัดหนองคอน  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระวรยุทธ จันทะโม  วัดหลวงพิสัยเจติยาราม  หนองคาย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระครูโกวิทธรรมานันท์   วัดสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูปิยธรรมวิบูล   วัดราษฎร์บูรณะ  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 669 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7