ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระเรวัตร ศรีนวล  วัดบ้านผือ  สุรินทร์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูสุทธิวรญาณ   วัดป่าญาณวิสุทธาวาส  ปราจีนบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระครูภาวนาธรรมธารี   วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระปลัดประทีป บุญมาก  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระบุญมี ชื่นบาล  วัดทุ่งตะลุมพุก  ปราจีนบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระสุกฤษ มั่นน้อย  วัดผาณิตาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาลิขิต อินทะนาม  วัดคลองไก่เถื่อน  สระแก้ว 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระสมมุติ แช่มละลี  วัดถ้ำไทรทอง  สระแก้ว 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระรุ่งโรจน์ ขาวสะอาด  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  สระแก้ว 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระเปี๊ยก เขียนจูม  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  สระแก้ว 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูประศาสน์ธรรมนันท์   วัดป่าเขาพุวนาราม  ชลบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระอำนาจ ภาคาหาญ  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระอภิชาติ ล้อซ้ง  วัดสนามรัตนาวาส  ระยอง 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระครูวิธานธรรมสุนทร   วัดวงษ์พัฒนา  ตราด 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระอธิการสมชาย เอิบพบ  วัดหนองรี  ตราด 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระวันชัย สิงหพันธ์  วัดคลองใหญ่  ตราด 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระภมร สุขนะล้ำ  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสุนันท์ อินัง  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอธิการบุญนาค รักอยู่  วัดกระเสียว  สุพรรณบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาสุพจน์ เปลี่ยนศิลปชัย  วัดฟุ้งประชาธรรมาราม  สมุทรสาคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระมหาอนุชิต ปราบพาล  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระไกรศร ต้นทัพไทย  วัดเตาปูน  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระวิเชียร หลวงสุทธิปัญญา  วัดบ่อโพง  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระสุดรักษ์ รักษ์เมือง  วัดหัวค่าย  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระทรงพล สันประภา  วัดหัวค่าย  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระทนงศักดิ์ บุญทองแก้ว  วัดหัวค่าย  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระวีระวัฒน์ จันทร์ศรีทอง  วัดท่าลิพง  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระสมปอง อินทร์ชัย  วัดท่าลิพง  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระชัยวัฒน์ รัตนประภา  วัดท่าลิพง  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระปลัดปริเชต รักษายศ  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระอธิการประเสริฐ เปราะแดง  วัดปากเตลิด  สุราษฎร์ธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระปลัดสุทา ศิริมนูญ  วัดโภคาจูฑามาตย์  กระบี่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระจำนงค์ เจียมกาย  วัดแก้วโกรวาราม  กระบี่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระครูวรดิตถ์ธรรมากร   วัดดิตถาราม  พังงา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระปลัดธนารักษ์ วาณิชกิจอนันต์  วัดสุวรรณคูหา  พังงา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระเดชา จอนนิตย์  วัดราษฎร์สโมสร  พังงา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระธีระเดช หิรัญ  วัดราษฎร์สโมสร  พังงา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระมหาก่อภพ ตวงทวีทรัพย์  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
15-7-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
139 
พระปรีชาวุฒิ วิจารณบุตร  วัดสบไร่  ลำปาง 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
140 
พระครูสมุห์บุญเรือง วิเทศ  วัดทุงยู  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
141 
พระมหาประคอง รักบุตร  วัดทุงยู  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
142 
พระปลัดนรินทร์ อินทะรัตน์  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
143 
พระรณชัย คำแย้ม  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
144 
พระอานนท์ นันต๊ะ  วัดล่ามช้าง  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
145 
พระหิ่ง หม่องน่าน  วัดกิ่วลม  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
146 
พระเสกสรรค์ คะชาจุฬา  วัดป่ากกสะทอน  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
147 
พระอธิการเปรมศักดิ์ จันทาม่วง  วัดสว่างโนนทัน  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
148 
พระคมสัน คำนาโฮม  วัดโสติการาม  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
149 
พระวุฒิชัย ศรีสุดตา  วัดป่าปัญญานวมงคล  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
150 
พระนิรันดร์ แคล้วณรงค์  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
151 
พระสุรเชษฐ์ ปีลาตี  วัดสระพัง  นครปฐม 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
152 
พระอธิการดิลก เดชะสยาม  วัดตรอกตาโพธิ์  สุพรรณบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
153 
สามเณรสุภวัฒน์ ยาวะระ  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
154 
พระครูอุดมธรรมนิเทศก์   วัดมุงเมือง  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
ลาว  
155 
พระมหาจรุณ วุฒิ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-7-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
156 
พระมหาวิชิต สุขศิริ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
157 
พระราชวินัยสุนทร   วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
158 
พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ ขาวสง่า  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
159 
พระพิสิทธิ์ ปันเร็ว  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
160 
พระครูโสภณปริยัติ   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
161 
พระอำนาจ ขันตา  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระอุดมบัณฑิต   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระมหาสมภัค ติ๊บปิน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระสมชัย แซ่เตีย  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระพงศ์ศักดิ์ จันทนาม  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระจักรพงศ์ ไทยมะเริง  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระอนันต์ สุริยา  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระปรัญญา นพตากุล  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระมหาสว่าง นาคนวล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
พระมหาชูพงษ์ ตันติพิพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
10 
พระมหาสมคิด สุขใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
11 
พระมหาสุทธินารถ รังสิตสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
12 
พระมหาวิริยะ ใจเที่ยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
13 
พระมหาชาตรี ลอดคำทุย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
14 
พระมหาณัฐพล เพ็ญชาลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
15 
พระมหาธรณ์ธันย์ เขื่อนคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
16 
พระมหาจักรกฤษ์ ชาลีทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
17 
พระมหาพัฒทานัย เคนไชยวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
18 
พระมหาภัทรพล มุมทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
19 
พระพิเชฐ อัศวศิริโรจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
20 
พระสมคิด ขัตตุพงศ์วณิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
21 
พระสมใจ พูลสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
22 
พระสุธีร์ สุทธิพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
23 
พระนิวัฒน์ โพธิ์สุ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
24 
พระประพันธ์ เกษมธนาสิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
25 
พระสนาน เมินกระโทก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
26 
พระจำเริญ ชมภูเกษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
27 
พระศรัณย์ ตู้วงษา  วัดหัวตลุกวนาราม  นครสวรรค์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
28 
พระสุพจน์ มุมขาว  วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
29 
พระชานนท์ สีเขียว  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
30 
พระประพันธ์ น้อยยุ้น  วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์  เลย 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดและนามสกุลที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกัน  
31 
พระคำแปลง จ้อยจีด  วัดป่าพระไพรวัลย์  หนองบัวลำภู 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
32 
พระวิมาน พั้วกอง  วัดโนนศรีเรือง  ขอนแก่น 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
33 
พระโสภา นิลเขียว  วัดป่าอรัญญวาสี  ขอนแก่น 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
34 
พระสราวุฒิ วิชัยโย  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
35 
พระมหาสมศักดิ์ ขจรกลิ่น  วัดแสนระลึก  ร้อยเอ็ด 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
36 
พระสุวรรณ์ หาญสุด  วัดบ้านหนองพระบาง  ร้อยเอ็ด 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
37 
พระเจริญพงษ์ อินทร์สุข  วัดกันจาน  ศรีสะเกษ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
38 
พระวิรัตน์ วงมาลา  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
39 
พระบุญส่ง ผ่านภูวงษ์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 225 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3