ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาสุภี ดำบรรณ์  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอนุชาติ ชาญสุทธิกนก  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระเสงี่ยม จันทา  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระขวัญใจ ขันธ์พาดี  วัดโคกสว่าง  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระวีระ แก่นกอ  วัดทุ่งเศรษฐี  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระทรงพล วรรณเพ็ญ  วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระกฤษฎา นิลเสน  วัดประชาสามัคคี  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระสกรรณ์ ทันเต  วัดห้วยข้าวสารเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระไตรรัตน์ ครองบุญ  วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระวันรบ ขันแก้ว  วัดโพธิ์ตาก  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระวุฒิไกร จำปาโท  วัดป่าศิลาราม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระชัยยันต์ ศรีหานารถ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระจรัญ จันทุมมา  วัดทองนพคุณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระสมถิ่น เมืองจันทร์  วัดนาแมด  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระคมสันต์ เยืองอ่อน  วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระกฤษณะ นารัตน์  วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระเกษม พรหมสุขันธ์  วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระจิระวัฒน์ กาหวาย  วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระคำจันทร์ ดุมทอง  วัดห้วยไฮ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระนาค แสนวงค์  วัดห้วยไฮ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูสุวรรณกิตยาภิรักษ์   วัดดอนทอง  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระอธิการพรศักดิ์ หมายปิดกลาง  วัดสำนักพิมาน  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระอธิการขวัญชัย นุชนารถ  วัดห้วยชงโค  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระนิรันดร์ โพธิ์นอก  วัดดอนเปล้า  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระอดิสร อภัยนอก  วัดบ้านเหลื่อม  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระเฉลียว ศรีสังข์  วัดดอนตะแบง  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระราชพร จันทะระ  วัดโนนหมัน  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระท้วม วางขุนทด  วัดใหม่ด่านขุนทด  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระบวรศักดิ์ โมงขุนทด  วัดหนองพังโพด  นครราชสีมา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระแสงเดือน ม้ายพิมาย  วัดฬุวรรณาราม  บุรีรัมย์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระมหาโยธิน ปัดชาสี  วัดพญาแล  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระพิมพ์ ชัยหงษ์  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระธีรพงศ์ สนธิกร  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระปิยวัตร เพียซ้าย  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระไปล่ ชอบไว  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระชินวุฒิ ทองพิมพ์  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอำนาจ นวลสกุลนิภา  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระมหาสุดใจ สุขเจริญ  วัดธาตุเสด็จ  สุรินทร์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระขุนทอง พุทธานุ  วัดป่าหนองหินทอง  สุรินทร์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระอธิการสาคร ศรศรี  วัดหนองตลาด  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระราเชนทร์ อยู่ดี  วัดสนามพลี  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระกฤษณะ เยี่ยมชัยภูมิ  วัดโคกพนมดี  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระชัยยุทธ รัตนคุณากร  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระถวิล ทุมพล  วัดหนองนมหนู  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสัน สมเคราะห์  วัดเขาลูกช้าง  ปราจีนบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระราชภาวนาพิธาน   วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระธนา ไสยนารถ  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระชำนาญวิทย์ เวชปรีชา  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระวรเศรษฐ์ ภิรมย์ลาภ  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระชาญ สุรินทร์  วัดป่าเขาล้อม  ฉะเชิงเทรา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสิทธิวรนายก   วัดเขาทุเรียน  นครนายก 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระครูพิสุทธิธรรมากร   วัดหุบมะกล่ำ  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระมหาอนันต์ บัวขำ  วัดศรีชมภู  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระดิเรก ใสใหม  วัดบางลาน  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระสุเมธ ชัยกุล  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระสุเทพ ภู่ระหงษ์  วัดบ้านสิงห์  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระพิพัฒน์ ฮกยินดี  วัดโพธิ์ไพโรจน์  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระสุรชัย ทองกันยา  วัดโพธิ์ไพโรจน์  ราชบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระธนพนธ์ สนสาขา  วัดสามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระนิพล แป้นเกิด  วัดเทสก์ธรรมนาวา  พังงา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระองค์ แสงแก้ว  วัดบ่วงช้าง  พัทลุง 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระกิตติภพ แก้วคง  วัดกุมภีลบรรพต  สตูล 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
สามเณรปัญจพล น่วมอนงค์  วัดเขาแม่แก่  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูสุภัทรกิจจาทร   วัดคันลัด  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
165 
พระธนชาติ เกิดแก้วงาม  วัดป่าเกด  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
166 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
167 
พระมหาสัมฤทธิ์ พองนวล  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
168 
พระมหาสมชาย ทรายปัญโญ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
169 
พระมหาชัชเชาว์ การรุ่งเรือง  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
170 
พระมหาธีระวุฒิ รูปแก้ว  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
171 
พระมหารณชัย พันธุฤกษ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
172 
พระมหานิทัศน์ ไชยสงคราม  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
173 
พระใบฎีกาสุริยา วังแง่  วัดสันทุ่งแฮ่ม  ลำปาง 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
174 
เจ้าอธิการมานิตย์ สุวรรณก๋างาม  วัดเขาแก้ว  ลำปาง 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
175 
พระสลิล ศิริพงษ์  วัดทุ่งปิ้ง  ลำปาง 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
176 
พระสุวิทย์ สุต๋า  วัดหนองแดง  น่าน 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
177 
พระครูประพัฒน์ชินวงศ์   วัดป่าเหมือด  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
178 
พระครูมงคลศีลวงศ์   วัดสารคามรังสรรค์  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
179 
พระมหาสุรศักดิ์ อัง  วัดวารีสุทธาวาส  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
180 
พระศุภชัย พยุงจำปี  วัดดวงดีศรัทธาราม  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
181 
พระอนันต์ ชัยลังกา  วัดใหม่ชลประทานชูชาติ  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
182 
พระวชิรวิทย์ มณีวงค์  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
183 
พระศุภโชติ มณีวงค์  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
184 
สามเณรศรชัย รัตนประเสริฐ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
185 
สามเณรภาณุพงศ์ ทองนุ้ย  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
186 
สามเณรทศพร เทียมยม  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
187 
สามเณรอติวิชญ์ วงศ์ชู  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
188 
สามเณรนพณัฐ นุ่นแก้ว  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
189 
สามเณรธีรศักดิ์ ไกรวงศ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
190 
พระสุกิจ อินต๊ะประเสริฐ  วัดทาศรีป้าน  ลำพูน 
15-8-62 
ผ่าน 
ลาว  
191 
พระปรีชา พรหมกันทา  วัดน้ำโค้ง  ลำพูน 
15-8-62 
ผ่าน 
ลาว  
192 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช   วัดจินตาวาส  พัทลุง 
15-8-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
193 
พระสมศักดิ์ ขุนเณร  วัดโบสถ์พิตเพียน  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
194 
พระครูสุวรรณโพธิเขต   วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
195 
พระครูสังฆรักษ์แสวง สามิภักดิ์  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
196 
พระสิทธิสิงหเสนี   วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
197 
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์   วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
198 
พระมหาอภิสิทธิ์ ปิงชัยยะวัฒน์  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
199 
พระมหาวินัย คำเอก  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระมหาสมศักดิ์ สีไม้  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
รวมทั้งหมด : 222 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3