ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระไอติม บุญภิบาล  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอนุสสรณ์ ญาณนิธิกุล  วัดเทพเจติยาจารย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระณรงค์ ยิ่งยอด  วัดป่าหมู่ใหม่  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระจำลอง ชัยเทพ  วัดป่าจิตตาราม  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระจารุภัทร ซึงพานิช  วัดป่านาบุญ  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระสุชาติ อ้อมอารีย์  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระนิรันดร ไชยชนะ  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาเฉลิมราช เจริญพร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระมหาธนาคาร รังษีสิงหพิพัฒน์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาจักรกฤช ภู่เสือ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระธวัชชัย ใจแก้ว  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระอุดม ธรรมวงศ์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระบุญศรี บุญสม  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระจรินทร์ สุวรรณโสภณ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระฐาปกรณ์ ลองไชย  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระนัฐดนัย หลอโตน  วัดม่วงพี่น้อง  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระครูปลัดวินัย คำแสน  วัดบ้านปาง  ลำพูน 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอรรถพล พลายภู่  วัดบ้านปาง  ลำพูน 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระเฉลียว เข็มลาด  วัดสันป่าตาล  ลำพูน 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระคเณศ ภักก่าสาม  วัดปางหมู  แม่ฮ่องสอน 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระไพบูลย์ กุลุชิ  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระพรหมมินทร์ กลิ่นแก้วณรงค์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระสุวิทย์ ดีนาน  วัดโนนสวรรค์  สกลนคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระธีรพล สิงหันต์  วัดป่าถ้ำโพรง  สกลนคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระมรกต สายกระจ่าง  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระสว่างชัย ยันตะพันธ์  วัดป่าดงสวรรค์  สกลนคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระปลัดเล็ก ทองแสน  วัดพิมลธรรมาราม  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอธิการสมโพชน์ ดวงหาคลัง  วัดป่าบ้านโนนอุดม  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสุทธิชัย แสงไชวัน  วัดป่าบ้านโนนอุดม  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระมหาเสถียร สิมสา  วัดสว่างพิทยา  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระวรรณเฉลิม กรมเมือง  วัดป่าหนองสองห้อง  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระศุภวัฒน์ เกตุกระทึก  วัดป่าชัยวัน  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระไพบูลย์ คำภักดี  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระพิษณุ สิงคลีบับภา  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระครูสุตธรรมปคุณ   วัดบรมผาสุข  กาฬสินธุ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระสมนึก บุญศรี  วัดป่าดอนยาง  กาฬสินธุ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูโกศลธรรมานุศาสน์   วัดกอนประชาราม  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูจันทโพธาภิมณฑ์   วัดโพธิ์อินทราราม  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูกิตติคุณารักษ์   วัดโพธิ์ศรี  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระมหารุ่งโรจน์ อาจหาญ  วัดศรีธรรมาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระศเรวัฒน์ เข็มเพ็ชร์  วัดศรีธรรมาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระสินทร โสสุด  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระครูวิเวกธรรมรังษี   วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์   วัดซำสะกวยน้อย  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
เจ้าอธิการบุญหลาย ศรีบุตร  วัดโนนสง่า  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระอุทาน กิ่งแก้ว  วัดโนนสง่า  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระนิวัช ไผ่เลี้ยง  วัดโนนสง่า  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอธิการวีรนันท์ ปิ่นมณี  วัดนาทมใต้  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระอธิการนพอนันต์ ณ อุบล  วัดสำโรงใหญ่  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระสฤษฎ์ กัญญวิมล  วัดกุดลาด  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระจัยวัฒน์ กิจปรีชา  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระวิกม พรมจำปา  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระเหล็กกล้า สุขแสน  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระราชกิตติรังษี   วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูชาครธรรมคุณ   วัดบ้านกู่  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์   วัดป่าเบญจลักษ์  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูนิมิตวิริยานุกูล   วัดป่าหนองแวง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูเกษมสุทธิการ   วัดระกา  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอธิการปรีชา กุนาวัง  วัดบ้านตาเกษ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระอธิการสมพงษ์ บุญศัทธา  วัดบ้านหนองพะแนง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระอธิการชัยรัตน์ อนันต์  วัดบ้านหนองจิก  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระอธิการยุทธนา วงษ์ภักดี  วัดเสวตวนาราม  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระอธิการธนพล อาจเอี่ยม  วัดหนองเลิง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระอธิการสุรักชัย พันธ์แก่น  วัดโพธิ์พระองค์  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระอธิการเทศ จันทรสมุทร  วัดบ้านชาด  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระประสงค์ พุฒลา  วัดบ้านชาด  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระมหาเฉลิมชัย ใจแก้ว  วัดซำแสง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระมหาธีรศักดิ์ ชาภักดี  วัดโนนไหล่  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระมหาเฉลิมชัย วงมาเกษ  วัดนารังกาวราราม  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระมหาสนอง ชาบุญเรือง  วัดศิริวราวาส  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระสมปอง วาทิน  วัดศิริวราวาส  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระสมพร บุญเติม  วัดโนนดู่  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระพิทักษ์ พุ่มจันทร์  วัดป่าดอนเย็น  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระแดนชัย จันทิวา  วัดโนนคูณ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระจักรกริช สายอุทา  วัดบ้านหยอด  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระชุมพร ลาภบุญ  วัดโนนสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระอดุลวิทย์ บุญทอง  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระศิลา สมใจ  วัดชำเขียน  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระธนากร ใจภักดี  วัดผักขะ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระบุญธรรม สายจันทร์  วัดกระเบากันตรวจ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมานพ บุญลี  วัดป่าบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสุรศักดิ์ สืบสา  วัดป่าศรีสมบูรณ์  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระสุรพล สายสมบัติ  วัดหนองบัวใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระปฏิภาณ พิมพ์ชัย  วัดหนองบัวใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูวิเวกธรรมานุกูล   วัดป่ากาญจนาราม  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูวิมลบุญวัฒน์   วัดศรีบุญเรือง  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูอินทสังวรญาณ   วัดส้างพระอินทร์  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระวุฒิศิลป์ แก่นจันทร์  วัดส้างพระอินทร์  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระอธิการดำรงค์ ซอมแก้ว  วัดราษฎร์สามัคคี  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอธิการอำพล ไร่วิบูลย์  วัดประดิษฐ์ถาวร  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระอธิการณันชพงศ์ พ่อกุล  วัดศรีสอนธรรม  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาอรรถพล วะระกะ  วัดสิริมงคล  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระมหาต๋อง ด่างเกษี  วัดจำปา  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระอนุสิทธิ์ พลโลก  วัดอัมพวัน  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระธานินทร์ คะสุดใจ  วัดสว่างแก้วนภาราม  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระสังวรณ์ อิ่มรัตน์  วัดป่าวิสุทธิญาณ  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระภูวดล ไกรกลาง  วัดประดิษฐ์ถาวร  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณมาโจ  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระปรัชญา ลานุสัตย์  วัดสงยาง  ยโสธร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระสุทธโสม สายสวาท  วัดศรีรัตนาราม  ยโสธร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 396 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4