ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระเสรี วิรุณพันธ์  วัดโนนทองอินทร์  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระสุรสิทธิ์ นันทกุล  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระเมธาสิทธิ์ ดาวหาญ  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระไชยเชษฐ์ ดวงจันทร์  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระคมสันต์ ขันแก้ว  วัดโนนสวรรค์  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระครูประทีปธรรมมงคล   วัดถ้ำศรีมงคล  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระจันมี เพ็งพรหม  วัดป่าแก้งใหม่  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระบุญมี บุตรสาร  วัดจันทรังษีวราราม  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระณัฐกิตติ์ รักษาบุญ  วัดโนนสะอาด  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระอุทัย ชัยปา  วัดโพธิ์ศรี  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระมหาธีระวัฒน์ วงค์กระโซ่  วัดขันติวนาราม  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระมหาธีระ ศรีจันทร์  วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระพุทธบุตร วรมูลย์  วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระอัมพร ไชยพิมพา  วัดเวฬุวัน  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระชุมพล เวฬุวันเนาว์  วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมหาอาคม คำมะนะ  วัดศรีบุญเรือง  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระอภิชาติ แสนซ้าย  วัดโพนข่า  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระกิติพงษ์ วันทองสุข  วัดศิริมงคล  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระวรุต อนุพันธ์  วัดโพนชัย  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระพยุงศักดิ์ สุวรรณนัง  วัดเมืองตูบธรรมาราม  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระสุระศักดิ์ วิลัยมาตย์  วัดป่าเอราวัณ  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระวัชรพร ปรีชากูลย์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระครูสุจิตพัฒนาภรณ์   วัดศรีชมชื่น  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระครูสกลพัฒนาทร   วัดบ้านวัฒนา  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระครูสีลปิยคุณ   วัดสามัคคีธรรม  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระครูโพธิธรรมสุนทร   วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระศักดิ์ดา พรมวาส  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระอภินันท์ สารธิมา  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระพีระยุทธ สิงห์แป  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระพิชัย ขนันเสียง  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระคำรา เสือคำจันทร์  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระอธิการบันเทิง ล้ำเลิศ  วัดป่าฮังแหลว  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระอธิการพงษ์ธร คำซองเมือง  วัดศรีอุดมพร  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระสุริยา นามเสนา  วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระอุดมพร ชุมโจม  วัดทุ่งถาวร  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระสิทธิพร มวลประสิทธิพร  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระชัยชนะ บุญจันทร์  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระอิสระ เวงวิถา  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระบรรเทิง ภูลิ้นลาย  วัดศรีโพนสูง  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระประพันธ์ คำโพธิ์แก้ว  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูปทุมธรรมาภิบาล   วัดมหาชัย  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระอธิการสำเริง ทุมวงค์  วัดโพธิ์ชัยสิริมงคล  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระอธิการนุน โพธิ์แก้ว  วัดทุ่งโปร่งวนาราม  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระทองคูณ แสนลุน  วัดศรีบุญเรืองบุตราราม  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระจำปาศักดิ์ แก้วสาย  วัดศรีบุญเรืองบุตราราม  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระปรีชา ศรีฮอแก้ว  วัดศรีสว่าง  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระศิริชัย เพชรทราย  วัดโนนรัง ข.  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระอธิการสมจันทร์ สารีพันธ์  วัดป่าโคกสำราญ  ขอนแก่น 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระไพฑูรย์ บุญทา  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระวิษณุ ซ้อนพิมาย  วัดหนองปิง  ขอนแก่น 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสุระเจตน์ ตันประสาท  วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระครูสุภัทรธรรมโกศล   วัดป่ารัตนพรชัย  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระครูสุตธรรมาลังการ   วัดยางสีสุราช  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระครูอาทรโพธิกิจ   วัดโพธิ์ศรีแกดำ  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระครูสมณกิจโสภณ   วัดหนองบัว  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระครูบวรธรรมปคุณ   วัดหนองหูลิง  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระครูวิสิฐสังฆการ   วัดหัวขัว  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระอธิการเฟื่องฟู กันหาไธสง  วัดนกเหาะ  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระอธิการสุชิน อินทรกำแหง  วัดท่าประทาย  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระอธิการวิทูร โชติชัย  วัดมุจรินทราวาส  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระอธิการทองใบ กองแก้ว  วัดโพธิ์ชัยนิมิต  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระวิลัย แสนพล  วัดจันทร์ประสิทธิ์  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระผริตต์ ประทุมแบน  วัดดอนกลาง  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระนภา วงษา  วัดศรีอินทราวาส  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระเสรี ดวงมณี  วัดโนนเมือง  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระไพบูลย์ พันธะโคตร  วัดดอนเงิน  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระธนา วัฒนกิจพลไพศาล  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระสุวรรณ์ นามกัณหา  วัดป่าทัพม้า  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระดรชัย ไชยสงคราม  วัดศรีนครเตา  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระสมพร ท่าศิลา  วัดโพธาราม  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระสมดี ไชยสิมมา  วัดหนองคูใหญ่  มหาสารคาม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระครูธรรมวรโสภิต   วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระพิพัฒน์พงศ์ ศิริจันทร์  วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระฒรรมเฒศ ภู่กิ่งเงิน  วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระอภิรักษ์ โนนมี  วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระเกรียงไกร ปัสสาวงศ์  วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระศุภรัตน์ สุภนันตชาติ  วัดป่าหนองรัง  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระครูศรีธรรมปาลคุณ   วัดป่าศรีโพนทอง  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระชัย พลเยี่ยม  วัดป่าศรีโพนทอง  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระอดิศักดิ์ ศรีวะรา  วัดป่าวังยาว  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระพชร ใจใหญ่  วัดป่าวังใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระสมเกียรติ เพ็งพารา  วัดศรีทองนพคุณ  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระยุทธเกียรติ ทวีศักดิ์  วัดศรีมงคล  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระอภิวิทย์ วิลงค์  วัดป่าศรีเมยวดี  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระสิน กดสาพรมมา  วัดบ้านก่อ  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระครูวิมลปัทมนันท์   วัดป่าภูปัง  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระอธิการพลสี สารีรมย์  วัดโนนบก  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระมหากรธัช ศักดิ์ศรี  วัดสุปัฏนาราม  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระวสันต์ วรรณสิงห์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระถนอมศักดิ์ โทนุสินธุ์  วัดหลวงปู่คำบุนิมิตร  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระบาง วงค์มั่น  วัดหลวงปู่คำบุนิมิตร  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระวีระ ชมชื่นธนโชค  วัดบุบผาวัน  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระคำจันทร์ ปกพันธ์  วัดขวัญมงคล  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระยุทธพงษ์ กูดโสม  วัดนิคมสังฆสามัคคี  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระพงษ์ศักดิ์ จันทะเสน  วัดเหล่าแดง  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระปรีชา ทาบุดดา  วัดป่าดอนบาก  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระสมบัติ โสภากุ  วัดหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระปิยะพัชร ทองยืน  วัดคำมณียาราม  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระเศรษฐวุฒิ ถิระกิจ  วัดภูจันแดงภาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระธงชัย เข็มหอม  วัดโนนสง่า  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7