ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระมงคล จงหอมขจร  วัดเขาพุทธโคดม  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระสุชาติ ใยเกษ  วัดสมานราษฎร์  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระมหาสานิต แสไพศาล  วัดธงหงษ์  ระยอง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระครูวินัยธรขวัญ รัตโนภาส  วัดคลองขุด  จันทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระอภิชาติ วัฒนะ  วัดสุวรรณรังษี  จันทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระจงกล อยู่ยืน  วัดป่าแก้ว  จันทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระธนันดร เฟื่องฟูเกียรติ  วัดป่าแก้ว  จันทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระจีรเดช เนตรรังษี  วัดป่าแก้ว  จันทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระสุวัฒน์ สุอังคะวาทิน  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระนรุตม์ ขุนเณร  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระคมสัน แย้มผกา  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระพิศ ศรีต่างวงศ์  วัดไทร  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระสัมฤทธิ์ ผาหยาด  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระมีไชย ไฝชอบ  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  นครปฐม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์  วัดหนองโรงรัตนาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระครูสิทธิปัญญากร  วัดดอนไร่  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์  วัดนางพิมพ์  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระสมุห์นิพนธ์ คล้ายจินดา  วัดดงตาล  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระมหาสมชาย มีลือนาม  วัดบางซอ  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระมหาสนิท รอดทอง  วัดวิมลโภคาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
221 
พระวรฤทธิ์ วัฒนาสหกุล  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
222 
พระรุ่งโรจน์ อึ้งถาวร  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  สมุทรสาคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระจตุพงษ์ ชื่นสุวรรณ  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  สมุทรสาคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระฐณทศพล พิสารเขต  วัดหุบกระทิง  ราชบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
225 
พระมหาเจริญศักดิ์ ลำทะแย  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
226 
พระพัชร วงษ์จินดา  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
227 
พระมาโนชญ์ บุญมานิตย์  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
228 
พระไพบูลย์ พิศาลวชิโรภาส  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระมหาธีระพล มะอาจเลิศ  วัดธาตุน้อย  นครศรีธรรมราช 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระอนุพงษ์ ทวีสุข  วัดธาตุน้อย  นครศรีธรรมราช 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระจักรี ดวงศรี  วัดธาตุน้อย  นครศรีธรรมราช 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระสมบุญ ไทยชน  วัดธรรมถาวร  ชุมพร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระทรงเดช ไกวัลโกศล  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระสิทธิโชค เพชรรัตน์  วัดเขาแก้ว  สุราษฎร์ธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
235 
พระครูพิทักษ์พุทธิสาร  วัดท่าพญา  ตรัง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
236 
สามเถรณรงฤทธิ์ มูลคำ  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
237 
สามเณรสันต์ศิริ อาจแก้ว  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
238 
สามเณรนที มาตภาพ  วัดหนองหญ้าลาด   ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
239 
สามเณรเฉลิมพล การะเกษ  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
240 
สามเณรทวี มาตภาพ  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
241 
สามเณรธวัชชัย นึกถึง  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
242 
สามเณรธวัชชัย จันสม  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
243 
สามเณรยุทธนา กำวัน  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
244 
สามเณรสุวชัย บัลลังน้อย  วัดจุกกระเชอ  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
245 
พระครูอาทรธรรมวัฒน์  วัดหิรัญรูจีวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
246 
พระนพรัตน์ นิลใจพงค์  วัดราชคฤห์วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
247 
พระปัณณทัต นามวรรณ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
248 
พระวีระศักดิ์ สีดาเดช  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
249 
พระมหาสรรทาล ทับทิมทอง  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
250 
พระมหาสมชาย ธิราเพียร  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
251 
พระสมชาย ปุ่นอุดม  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
252 
พระวิรักษ์ ด้วงได้  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
253 
พระละออง หินธง  วัดราษฎร์สามัคคี  สุพรรณบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
254 
พระอธิการพิภพ ขวัญประดับ  วัดดอนเค็ด  สงขลา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
255 
พระสุพักดิ์ นะเมืองช้าง  วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
256 
พระธยายุส ขอเจริญ  วัดสำโรงพลัน  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
257 
พระกฤษ ตาลเยื้อน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
258 
พระพิทักษ์พงศ์ รินนายรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
259 
พระสมเกียรติ เตชะรัตนสิทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
260 
พระพลศักดิ์ โชคโภคาสมบัติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
261 
พระราชปริยัติเมธี  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
262 
พระอธิการสมแก้ว ปัญญา  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
263 
พระชินพงษ์ อายุวัฒนชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
264 
พระวุฒิพงษ์ พงษ์เจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
265 
พระณรงค์ชัย แสนมหายักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
266 
พระธีระวิทย์ บุญยัง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
267 
พระไพภูมิ ตัญจรูญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
268 
พระมหาญาณพงศ์ ไชยมงคล  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
269 
พระใบฎีกาวัชระ มารีอนุเคราะห์  วัดถ้ำแฝด  กาญจนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
270 
พระมหาทรงวุฒิ ชูพิน  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
271 
พระอนุกูล ศรีปัจฉิม  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
272 
พระครูสุวรรณกิตติโกศล  วัดสระโพธิ์  ร้อยเอ็ด 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
273 
เจ้าอธิการสมพร ฤทธาพล  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
274 
พระเรืองวิทย์ นิลน้ำเพชร  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
275 
พระภูษิต เหมือนบุญชากร  วัดพรหมปกาสิต  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประเสริฐ สรกุล  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระธวัชชัย อยู่ผล  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าอุปสมบท  
พระศุภวัฒน์ เครือนวล  วัดเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
พระศรี ชุมภู  วัดทุ่งกว๋าว  พะเยา 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระมหาเอกสิทธิ์ เรืองอุดมวุฒิ  วัดรัชดา  น่าน 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ที่ประชุมไม่พิจารณา  
พระสิทธิชัย แปงคำใส  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกับ สำเนาทะเบียนบ้าน  
พระเสรี สุ่มมาตร์  วัดราษฎรสงเคราะห์  อุดรธานี 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับ หนังสือสุทธิ  
พระครูวินัยธรจอมศรี ศรีงาม  วัดป่าพุทธรักษา  สกลนคร 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือสุทธิ ไม่ประทับตรา เจ้าคณะฯขาดรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
พระสมชาย ดั่งไธสง  วัดอินทร์ประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่หนังสือสุทธิ  
10 
พระครูถาวรสันติธรรม  วัดบ้านม่วง  อำนาจเจริญ 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกับ สำเนาทะเบียนบ้าน  
11 
พระอธิการสุเรียม จันทร์งาม  วัดระไชร์  สุรินทร์ 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกับ สำเนาทะเบียนบ้าน  
12 
พระครูสุภัทรกาญจนกิจ  วัดเย็นสนิทธรรมาราม  กาญจนบุรี 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าอุปสมบท  
13 
พระครูใบฏีกาเอนก อิทธิชัยสิทธ์  วัดเย็นสนิทธรรมาราม  กาญจนบุรี 
1-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าอุปสมบท  
รวมทั้งหมด : 288 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3