ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระบรรจง กัลยา  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอรุณ พิมพาแสง  วัดป่าหัวช้าง  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระชัยยุทธ พระสว่าง  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระนพเก้า พงษ์พานิชย์  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระสมหมาย เขียนปัญญา  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระบุญรัก อุดคำดี  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระครูสิริปภัสสรคุณ   วัดเกาะแก้วขวัญเมือง  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูสิริชัยนาถ   วัดราชสิงขรณ์  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
เจ้าอธิการพิทักษ์ชัย สวรรค์น้อย  วัดหายโศก  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระอธิการสมพาน อุ่นเที่ยว  วัดลำภูพาน  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระอธิการอัคเดช ศิริศิลป์  วัดโนนสว่าง  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระมหาพฤทธ์พิรุฬห์ ละมุนนอก  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระชิดชัย วรรณทอง  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระมงคล จันทรวงค์  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระอนันต์ กองโคกกรวด  วัดปัพพตาวาส  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระบุญมา ปัญญาพิมพ์  วัดจอมแก้ว  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระอนันต์ ดิษฐเจริญ  วัดโนนสง่า  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระศรีไพร โพนทองถิ่น  วัดผาตากเสื้อ  หนองคาย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระครูสมุห์ณรงค์ฤทธิ์ วิเชียร  วัดโพธิ์ชุม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระอธิการธรรมวิโรจน์ พลสัสดี  วัดศรีทัศน์  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ โยลัย  วัดศรีวิชัยวนาราม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระณัฐพล การแปลง  วัดศรีวิชัยวนาราม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระมหาอัครวัฒน์ อัครเมฑากิตติกุล  วัดโพนงาม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระมหาคณิศร พอค้ำ  วัดโพนงาม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระพีรพล ขุนศรี  วัดโพนงาม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระก่อพจน์ ดำรงสกุล  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระกฤษณะ วงษ์ภา  วัดป่าคีรีวารินทร์  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระวุฒิ วุฒิวณิชกุล  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระนาถพิชิตร์ นวลพัฒนพงศ์  วัดศรีสว่างวารี  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระอภิสิทธิ์ ทองคำแสน  วัดศรีมงคลวราราม  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระเล็ก จันเส  วัดป่าเทพมงคล  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระมงคลวัฒน์ บุตรดี  วัดโนนกกจาน  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระปฏิภาณ แสงมโน  วัดโนนสว่าง  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระสุริยันต์ วงศ์สุวรรณ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระวิศิษฏ์ชัย แสนพิลา  วัดถ้ำผาฝาง  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระวัชระ วังเหมือย  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระกชพงษ์ หงษ์มณี  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระอธิการจตุพร ฟองสมุทร์  วัดจินดามณี  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระสุขสันต์ มอญทิพย์  วัดศรีมหาโพธิ์  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระชัยนาท พรหมไชย  วัดศรีโพนทอง  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระคงศักดิ์ กล่อมมิตร  วัดเจริญชัย  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระทักษิณา งอยจันทร์ศรี  วัดป่าวิริยะพล  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระสามารถ เต้าป้อม  วัดป่าวิริยะพล  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระสมศักดิ์ นันทะแสง  วัดป่าโคกกลาง  หนองบัวลำภู 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระครูศรีชยานุวัตร   วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระครูวรชยานุกูล   วัดไชโย  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์   วัดสระแก้ว  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
เจ้าอธิการฉลวย อุ่นเวียง  วัดบรม  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระมหาโกสน สมอนา  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระประสิทธิ์ เกิดผล  วัดทาม  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระเวียงรถ กองโทน  วัดศรีประทุม  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระสมบัติ บุตรเวียงพันธ์  วัดโพธิ์ชัย  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระพิชัย นครขวาง  วัดห้วยซ้อ  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระอดิศักดิ์ ภูพรมมี  วัดบริบูรณ์  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระพีรวิชญ์ วุทธิสิทธิ์  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระตรีศักดิ์ ทองสุพรรณ์  วัดสว่างอารมณ์  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระสุรศักดิ์ นามขำ  วัดศิลาดาษ  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระณัฐวุฒิ คลังเงิน  วัดมหาชัย  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระวิชัย ชัยชนะ  วัดป่าบึงเป่ง  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระสุรเดช เมืองโพธิ์  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระวิลัย มุกดาม่วง  วัดคุ้มจัดสรรค์  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระสุริยันต์ วันสาสืบ  วัดพุทธวนาราม  มหาสารคาม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระญาณรักขิต   วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระทวี มุ่งสูงเนิน  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระมงคล พลหาร  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระปริญญา ควรสถาวรนิจ  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระครูปิยธรรมานุยุต   วัดบ้านกกตาล  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระครูปริยัติโพธิธรรม   วัดอร่ามมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระทองเลี่ยม แฝงจันดา  วัดอร่ามมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระสายยันห์ แดนกาไสย  วัดชัยมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระประสิทธิ์ กงกาหน  วัดสะอาดสมศรี  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระมานพ เลาไชย  วัดสิทธิไชยาราม  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระครูประวิทย์สารกิจ   วัดปิปผลิวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระครูรังษีธรรมสุนทร   วัดรังษี  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระครูโพธิธรรมาทร   วัดโพธิ์ศรีทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระครูประภัศร์วัฒนาภรณ์   วัดศรีเจริญผล  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระครูปลัดหฤษฎ์ โรจวีรกร  วัดบ้านเหล่างิ้ว  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระเนตร์ แสงทวี  วัดสะอาดสมบูรณ์  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระชาติ แก้วมุงคุล  วัดบุญศิริวราราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระธาณินทร์ ทองเย็น  วัดป่ายาง  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูวรธรรมคณารักษ์   วัดดวนใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระใบฎีกาอรุณ ศรีหวาด  วัดบ้านค้อ  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระณัฐวุฒิ ธรรมบุตร  วัดบ้านค้อ  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระสมัย ปัญญาบุตร  วัดบ้านค้อ  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระอธิการสมบัติ โซดามุดร  วัดโนนสวรรค์  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระอธิการสมบัติ คำใบ  วัดโพธิ์ทองวนาราม  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระเจษฎาพร แก้วจันทร์  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระฉัตรชัย ตาอุดม  วัดโพนเขวา  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระพงศ์พิพัฒน์ ระยับศรี  วัดกระแซง  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระสน พรมประวัติ  วัดกระเบาเดื่อ  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระภควิชญ์ บุญเสริม  วัดป่ากุญชรวนาราม  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระอุดมศักดิ์ โคตรวงศ์  วัดละทาย  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระศราวุฒิ มะลิลำ  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระรัตน์ กุดปทาย  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระอรทัย ไชยสิทธิ์  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระสุนทร ใจธรรม  วัดโพธิ์ทองวนาราม  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระครูวิศิษฏ์ปุญโญภาส   วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์   วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระครูโสภณศาสนธรรม   วัดหนองบัว  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต   วัดคณิศรธรรมิการาม  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7