ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระครูสุวรรณธรรมาภิรม  วัดบางขุนทอง  นราธิวาส 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระมหาอำนวย โอภาโส  วัดชลธาราวาส  นราธิวาส 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระครูพิพัฒน์สมณคุณ  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระครูโกศลกิจวิธาน  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระดำ สุทฺธจิตฺโต  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระชัชวาลย์ อาชิโต  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระสมบูรณ์ ตปสีโล  วัดธรรมาวุธาราม  ระนอง 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระครูปัญญาธรรมาวุธ  วัดควนเนียงใน  สงขลา 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระ ครูปลัดทวี กตสาโร  วัดดาวโด่ง  สมุทรสงคราม 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระครูสมุห์ละเวง ปสนฺโน  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระกมล อคฺโค  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระมหาสวาสดิ์ ภูริทสฺสี  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระสุเทพ จนฺทปญฺโญ  วัดดาวโด่ง  สมุทรสงคราม 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระคิ่น โชติญาโณ  วัดคงคาเลียบ  สงขลา 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระคชสาร โอภาโส  วัดป่าธรรมโสภณ  ลพบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระบุตรดา วฑฺฒโน  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระมหาดำรง วรมงฺคโล  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระครูเกษมจิตตาภรณ์  วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระสุรัตน์ ผาสุโก  วัดสมเด็จ  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระสำราญ จิรสีโล  วัดสมเด็จ  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระมหาจรูญโรจน์ กวิวํโส  วัดเหล่าเสือ  ร้อยเอ็ด 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระณัฐพงศ์ อาสโภ  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระนิคม นิติโก  วัดรางบัว  ราชบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูสุนทรธรรมกิจ  วัดป่าสามัคคีธรรม  เลย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระมหาสุภกิตติ์ สุภทฺโท  วัดศิริมังคลาราม  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระมหานิคม คุณสมฺปนฺโน  วัดสุภาลัย  สุรินทร์ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระชาย อินทวีโร  วัดบ้านเปือย  ศรีสะเกษ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระครูสุทธิธรรมสังวร  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระครูพิศาลธีรธรรม  วัดปางห้า  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระวิชัย ญาตธมฺโม  วัดสันติสังฆาราม  สกลนคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระสมาน สมานฉนฺโท  วัดสิทธิมงคล  แม่ฮ่องสอน 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระครูบัณฑิตานุรักษ์  วัดโกศลรังสฤษฎิ์  ร้อยเอ็ด 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระครูสมุห์สมสันต์ สมสนฺโต  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระประสาร จนฺทสาโร  วัดทองศาลางาม ปากคลอง  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระอภิชิต ปคุโณ  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระทวีศักดิ์ ฐานารโห  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระปฤษฎางค์ สมงฺคิโก  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
1  
พระเกษมสันติ์ สมิทฺโธ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
2  
พระเสฏฐวุฒิ ปญฺาวุโธ  วัดลาดหญ้าไทร  นครปฐม 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
3  
พระอธิการชาญชัย ชุตินฺธโร  วัดฉัตรทองดำริธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
4  
พระครูโอภาสพัฒนกิจ  วัดวังมะนาว  ราชบุรี 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
5  
พระงาม รตนญาโน  วัดวังมะนาว  ราชบุรี 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
6  
พระครูบุญกาญจนาคม  วัดพุบอน  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
7  
พระมหาบุญนาค าณธมฺโม  วัดหนองพิกุล  นครสวรรค์ 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
8  
พระครูสุวัฒน์สิกขการ  วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
9  
พระครูนิวิฐสีลสังวร  วัดร่างต่ำ  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
10  
พระครูธรรมธรประทับ ปฺาวุฑฺโฒ  วัดคีรีชัย  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
11  
พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภีโร  วัดเจดีย์หลวง  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
12  
พระมหาบุญรุ่ง ติขิณเมธวุฑฺโฒ  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
13  
พระปรีชา สุวฑฺฒโน  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
14  
พระนิวัฒน์ กตพุทฺโธ  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
15  
พระอธิการวิทูรย์ อธิจิตฺโต  วัดร่องกาศใต้  แพร่ 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
16  
พระกิตติพร สงฺกิตฺติพโล  วัดบางปลากด  นครนายก 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
17  
พระมหาสมชัย สฺชโย  วัดบึงพระ  นครราชสีมา 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
18  
พระวรัญญู ธมฺมปทีโป  วัดป่าศิลาวาส  หนองบัวลำภู 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
19  
พระรัตนะ เขมรตโน  วัดป่านาคำน้อย  อุดรธานี 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
20  
พระครูสมุห์เพา ญาณปญโญ  วัดป่าธรรมาพิทักษ์  ยโสธร 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
21  
พระประยงค์ ปริสุทโธ  วัดสุคันธาวาส  ร้อยเอ็ด 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
22  
พระฉันติ สนฺติวิโร  วัดป่าโพธิ์ศรี  ร้อยเอ็ด 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
23  
พระครูถาวรธีรคุณ ธารโน  วัดบ้านแขม  ศรีสะเกษ 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
24 
พระดุสิตดิ์ สุชีโว  สำนักสงฆ์กุดงิ้ว  สุรินทร์ 
1-12-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่ แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 261 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3