ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสำรวย พรมเมืองมิตร  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระสมัย สียางนอก  วัดหัวคู  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูเกษมโชติรส   วัดบ้านหนองผือ  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูประดิษฐ์จริยวัฒน์   วัดวาปีประดิษฐ์  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูญาณปรีชา   วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระอธิการจำปี อุตเสน  วัดดอยวนาราม  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสังวาลย์ อ่างแก้ว  วัดจันทรังษีวราราม  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระกฤตภาส จ่ายะสิทธิ์  วัดโนนสง่า  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระธนพล ศรีบุรินทร์  วัดศรีบัวบาน  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระอุดร มีสวาท  วัดป่าเวียงคำ  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระสุริยา นาสถิตย์  วัดป่าเวียงคำ  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระนิทัศน์ บุญยงค์  วัดบ้านโนนฤาษี  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระนิพนธ์ คำจีนศรี  วัดบ้านโนนฤาษี  หนองคาย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระครูสิทธิปุญโญภาส   วัดสุคนธราราม  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระมหาบรรจง ภูนาภิพัฒน์  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระธีระพล จันทร์โนนแซง  วัดสว่างอารมณ์  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระนาคโพธิ์ เหล่าสุวรรณ  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระบุญแวง สันทาลุนัย  วัดถ้ำพระภูวัว  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระวัฒนา เรืองฤทธิ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระยุทธพงษ์ สมภาวินีบูลย์  วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระเพีย แซ่ว่าง  วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระขาว หงษ์มณี  วัดถ้ำผาขาม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระณพลเดช ชัยสุวรรณ  วัดสุธัมมิการาม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระปัญญา มุทิตานันท์  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระสิทธพร ราชา  วัดสะเทียนทอง  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระทวี สันทา  วัดถ้ำภูน้อย  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระวิชิต ไชยปัญญา  วัดโพนข่า  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระศิลา ค้ำคูณ  วัดสีมาพัฒนาราม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระสมชาย จรุงไพรัช  วัดสีมาพัฒนาราม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระอภัย แหลมกีก่ำ  วัดวงบรรพตาราม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระพรชัย สีหามายา  วัดวงบรรพตาราม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระบุญเลิศ ภักดี  วัดผาสุการาม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระปรีชา โคตรอ่อน  วัดผาสุการาม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระนิพนธ์ บุญประคม  วัดผาสุการาม  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระชูวิทย์ ภูพาดทอง  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระวรกานต์ นามอาษา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระปัญญามิตร พรมสว่าง  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระภาณุสิทธิ์ เปลี่ยนพิทักษ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระครูวีรธรรมคุณ   วัดวีระธรรม  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระอธิการบรรพต ศรีประทุมวงศ์  วัดดงสวรรค์  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระอธิการสุนทร สาระด่วน  วัดป่าศรีทองอินทร์  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระอธิการณรงค์ จันทร์ตื้อ  วัดป่าหนองแดง  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระอธิการเสือ ทองคำ  วัดสิลารัตน์  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระมหาเกียรติคุณ โชติรัตน์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระชื่น สุวรรณเพชร  วัดคำเจริญ  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระณัฐพนธ์ เหล่าการ  วัดสุจินต์ประชาราม  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระสุริยา ยะภักดี  วัดป่าดงบูชา  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระสุขสันต์ จันสองคอน  วัดศรัทธาราม  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระทองการ แสนแก้ว  วัดศรัทธาราม  สกลนคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระครูเจติยาภิวัฒน์   วัดศิริชัยพัฒนาราม  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสมาน จำเริญภัก  วัดศิริชัยพัฒนาราม  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระอธิการสุวิทย์ หงษ์ทับ  วัดศรีสุมังคลาราม  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระขุนพล เลพล  วัดมัชฌิมโพธิการาม  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระเอกมงคล บุญกว้าง  วัดป่าภูเขาวง  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระรัตนะ นาถธวงศ์  วัดบุ่งแก้ว  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระวิชิต อิ่มใจ  วัดป่าภูกระแต  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต   วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระมหาธงชัย วิลาวรรณ  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระครูสุตศาสนการ   วัดพุทธเกษม  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูประจักษ์ธรรมสาร   วัดสว่างหนองบัว  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระครูวินัยธรกิตติวัฒน์ พลคุย  วัดจันทร์เขมาราม  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระอธิการสาคร อบคำ  วัดป่าภูเม็งทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระนิตินัย สาสีทา  วัดป่าภูเม็งทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระยุรนันต์ นารัตน์  วัดป่าภูเม็งทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระณัฐพงษ์ มาปัสสา  วัดป่าภูเม็งทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระคาวี หอมเย็น  วัดป่าภูเม็งทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระมหาสวัสดิ์ ดงคำศรี  วัดสว่างอารมณ์  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระมหาศุภกิจ ครองศิริรัตน์  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระมหาทนงค์ แสงเกาะ  วัดโนนสวรรค์  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระวีรยุทธ คำลุน  วัดโพธิ์สง่า  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระวิวัฒน์ แสนนามวงษ์  วัดศรีประทุมวนาราม  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระอนุวัฒน์ จันทร์แก้ว  วัดระหอกโพ  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระธนาดล เนือยทอง  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระบรรพจน์ ศรีเชียงสา  วัดป่าโนนฆ้อง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระจิรายุ ปลื้มใจ  วัดชลประทาน  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระอนุชิต ทิธรรม  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระคฑาวุธ แข็งแอ  วัดราษี  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระประสิทธิ์ เกิดผล  วัดทาม  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระพิจิตร โซ่พิมาย  วัดป่าอาสภาวาส  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระคำจันทร์ ขมิ้นเขียว  วัดป่าอาสภาวาส  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูวิศิษฐ์บุญญากร   วัดโคกเครือ  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระอธิการสุรชัย แทนสา  วัดขี้เหล็ก  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระมหาประกิต พุ่มไม้  วัดทองนพคุณ  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระวิศักดิ์ รักษาพล  วัดดงแคน  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระสนิท ผ่อนจัตุรัส  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระสุวรรณ ชินบุตร  วัดเทพศิริหนองกุง  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระวรรณนนท์ ประนามะเต  วัดกู่ใต้  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระบัณฑิต ดวงจันทร์ทิพย์  วัดยางสีสุราช  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระการุณ คูเจริญ  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระบุญเริ่ม เจริญทรัพย์  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูสิทธิวราคม   วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระครูสุนทรโชติรส   วัดป่าหนองฝางสามัคคีธรรม  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระครูสถิตบุญญรักษ์   วัดป่าโคกสมบูรณ์  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระครูโสภณธรรมอุดม   วัดโพธิพุทธคุณ  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระไชยพร ทอดทอง  วัดโพธิพุทธคุณ  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระพรชัย ช่างยันต์  วัดพระยาธรรมาราม  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระอธิวัฒน์ นระแสน  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระสมศักดิ์ เจริญจิตร  วัดบูรพาโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระแดนชัย สุริยวงศ์  วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระรุ่งเรือง โวหารคล่อง  วัดป่ามุจลินท์  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8