ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระมหาสงวน สุริยวํโส  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระประจวบ กตสาโร  วัดหนองศาลา  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระสมพร เขมปญฺโญ  วัดสุชาโต  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระประยูร กิตติปัญโญ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระบุญเรือง คุณธาโร  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระประสิทธิ์ สทฺธาธิโก  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระจรูญ อธิปญฺโญ  วัดถ้ำสองพี่น้อง  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระอธิการสวิน เขมธโร  วัดคลองมงคล  ระยอง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระมหาเมธา จนฺทสาโร  วัดรวกสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระมหาธีรพร ธีรวโร  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระดำเกิงชัย ปุญฺญกาโม  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระอธิการดวงสมชัย คุณธโร  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระสุชาติ ปณฺฑิโต  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระสุทัศน์ ชินวํโส  วัดกุดน้ำใส  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระประเสริฐ ปญฺญาสาโร  วัดนาราเจริญสุข  สุราษฎร์ธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระธีระศักดิ์ ชลิโต  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระฐากูร สุธมฺโม  วัดใหม่บำรุงธรรม  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระอธิการขจรศักดิ์ สุทฺธปญฺโญ  วัดป่าคำน้ำบุ้น  มุกดาหาร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระมหาชนินทร์ ชนินฺโท  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระบุญธรรม อนาวิโล  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระมหานิต วิริยธโร  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระอดุลย์ โชติโก  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระโสภณ โสภโณ  วัดสามพราน  นครปฐม 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระสมศักดิ์ ฉนฺทสาโร  วัดหนองนกเขียน  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระกิตติพศ สุมโน  วัดชัยภูมิพิทักษ์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระอธิวัฒน์ กิตติเมธี  วัดเจ็ดยอด  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระพรชัย กมฺมสุทฺโธ  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระมหาอำนาจ จนฺทธมฺโม  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร  วัดน้อยนางหงษ์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระมหาวิชา อธิวิชฺโช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระสมชาย ปสนฺนจิตฺโต  วัดป่าบึงเขาหลวง  อุบลราชธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระชาย วรธมฺโม  วัดเขียนบึงยี่โถ  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระมหาสุธี สุธีโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระอธิการจุน ฐานธมฺโม  วัดคลองรวก  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระเกรียงไกร สุมโน  วัดกระโสมเหนือ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระเสวย ทีฆายุโก  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
238  
พระอธิการสุรพงษ์ สุมงฺคโล  วัดหนองสะพาน  ระยอง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
239  
พระประเสริฐ ยโสธโร  วัดถ้ำศรีมงคล  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
240  
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ  วัดยางอู้ม  กาฬสินธุ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
241  
พระประสบ กุสโล  วัดบ้านทัพไทย  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
242  
พระคมสัน กิตฺติโสภโณ  วัดสามพราน  นครปฐม 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
243  
พระอุบล สมจิตฺโต  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
244  
พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมธโร  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
245  
พระคูณ ตุฏฺฐจิตฺโต  วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
246  
พระธรรมสิทธิ์ สํวรญาโณ  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
247  
พระมหาสิทธานต์ สิทฺธิวโร  วัดเจียงอีศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
248  
พระสุพจน์ สิริมํคโล  วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
249  
พระมหาวัชรญาณ เตชวโร  วัดวังกะทะ  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
250  
พระสุเทพ กิตฺติธมฺโม  วัดสามพราน  นครปฐม 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
251  
พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม  วัดหลวง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
252  
พระสุวิทย์ อคฺควิชฺโช  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
253  
พระสมศักดิ์ สุสํวุโต  วัดปริมังคลาวาส  นราธิวาส 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
254  
พระอุเทน กิตฺติปญฺโญ  วัดหลวงพ่อโอภาสี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
255  
พระอธิการสมศักดิ์ นาคเสโน  วัดเถรแก้ว  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
256  
พระสมบัติ ญาณสงฺวโร  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
257  
พระวันเพ็ญ จิตฺตสํวโร  วัดป่าหนองเม็ก  ร้อยเอ็ด 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
258  
พระชัยนูญ ธมฺมจาโร  วัดสันทรายหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
259  
พระธานิน อคฺคปญฺโญ  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
260  
พระพูนพิพัฒน์ จนฺทโชโต  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
261  
พระมหาขุนทอง เขมสิริ  วัดมหาพุทธาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
262  
พระมหาเจริญทรัพย์ กิตฺติญาโณ  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
263  
พระมหาทอมสัน สุตธมฺโม  วัดนายมวราราม  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
264  
พระมหานิยม นรินฺโท  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
265  
พระมหาถวิล พุทฺธวิริโย  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
266  
พระสามารถ ธมฺมสโร  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
267  
พระบุญชู ภูริญาโณ  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
268  
พระวสุพล ทีปธมฺโม  วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
269  
พระอธิการประทีป ปชฺชลิโต  วัดป่าโคกสระน้อย  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
270  
พระฉัตรชัย ฉนฺทสีโล  วัดพระบาท  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
271  
พระแสงอรุณ อรุโณ  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
272  
พระประพันธ์ศักดิ์ อนาวิโล  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
273  
พระถาวร ถาวโร  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
274  
พระเกรียงศักดิ์ ฐานวโร  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
275  
พระสมบัติ สิริจนฺโท  วัดบ้านนาแต้  อำนาจเจริญ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
276  
พระอธิการไพฑูรย์ ถิรจิตฺโต  วัดน้ำม้า  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
277  
พระอุดร อุตฺตรเมธี  วัดหลวง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
278  
พระอธิการจรูญ จารุวณฺโณ  วัดย่านยาว  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
279  
พระมหาบุญหมั้น สุนฺทรธมฺโม  วัดห้วยหม้าย  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
280  
พระมหาพิเชษฐ์ ถาวรธมฺโม  วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
281  
พระอธิการเวนิช สุนฺทโร  วัดสมศรี  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
282  
พระทอง อนาลโย  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
283  
พระมหาปัญญา มหาปญฺโญ  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
284  
พระประเทือง ปรกฺกโม  วัดเขาบังเหย  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
285  
พระสบโชค สุภกิจฺโจ  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
286  
พระมงคล จิรสุโภ  วัดศิริพนปุญญาวาส  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
287  
พระมหาครรชิต อติภทฺโท  วัดโพธาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
288  
พระสี ธมฺมปาโล  วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
289  
พระอธิการสุนันท์.ปุญฺญมโน  วัดโป่งขุนเพชร  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
290  
พระชูศิษฏ์ สนฺตจิตฺโต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
291  
พระรักชาติ สิริปญฺโญ  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
292  
พระกิตติคม สนฺตจิตฺโต  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
293  
พระสุรเชษฐ สุจิณฺณธมฺโม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
294  
พระระเบียบ ขนฺติสาโร  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
295  
พระวินิจ เขมธมฺโม  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
296  
เจ้าอธิการสุรพงษ์ จนฺทสโร  วัดทุ่งงิ้ว  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
297  
พระอธิการสุบิน ธมฺมสุนฺทโร  วัดเขาหวดพนารักษ์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
298  
พระนิมิตร ปทุมสุวณฺโณ  วัดควนลัง  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
299  
พระมหาสันทัด โชติปญฺโญ  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
300  
พระมหาจำเนียร เขมจิตฺโต  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 502 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6