ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระกิติศักดิ์ แสวงผล  วัดดอนไชย  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระสุทธินันท์ อภิรัตนันทกุล  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระยงยุทธ ภราดรเจริญ  วัดตอง  น่าน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูสังวรสีลานุรักษ์   วัดป่าบงหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูปัญญาวรคุณ   วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระอนัน ธรรมจิตร  วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระพิทักษ์ บุญปก  วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูสังฆรักษ์กันตพงศ์ ศานติคีรี  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระสมบูรณ์ ดอกแก้ว  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูใบฎีกาบุญช่วย บุญชุม  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระปลัดสหรัฐ สุดาแก้ว  วัดรังษีสุทธาวาส  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระมหาวิทยา รู้ยืนยง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระถวิล ใยปางแก้ว  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระชาตรี แวงวรรณ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระวีระ เนาวพรพรรณ  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระยุทธการณ์ ศรีดวง  วัดศรีประดู่  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระพิชัย เจือคำพันธุ์  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระเสน่ห์ จันทร์หอม  วัดเชียงขาง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระชัชวาล แซ่เยื้อง  วัดสีมาราม  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระอาทิตย์ ภู่คำ  วัดบ้านมอญ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระพจน์ ผัดแก้ว  วัดหนองคำ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระไกรศรี พรมเส็น  วัดแม่อีด  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระปริญญา วงศ์นาค  วัดแม่อีด  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระครูวีรสิกขการ   วัดริมร่อง  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระมหาวิระพันธ์ จันใด  วัดศรีมงคล  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระอดุลย์ พรมนวล  วัดป่าพลู  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระวิทยา พรมพิงค์  วัดเชตวัน  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระธนะ ชนันชนะ  วัดห้วยน้ำเย็น  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระอรุณ เหล่าบุญเดช  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระธรรมหัตถ์ ตันสกุล  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระปิยะวัฒน์ นกยูง  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระเทอดศักดิ์ พิมพ์ใจพงศ์  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระธนวัฒน์ โอวาทสกุล  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระโชติภัทร์ นโคทรบรมสุข  วัดแม่ปาง  แม่ฮ่องสอน 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระครูโพธิชินวงศ์   วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระอธิการบุญจันทร์ สุวรรณดี  วัดป่าโนนสมบูรณ์  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระมหาวิชัย คำสิมมา  วัดสุวรรณชัย  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระมหาอำพล มูลอาษา  วัดประเสริฐทรงธรรม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระมหาไชยา แสนอุบล  วัดประทุมเขตวนาราม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระมหากฤษ แก้วสถิตย์  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระมหาพิทักษ์ พรรณศรี  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระประทีป เหล่าจำปา  วัดถ้ำม่วง  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระธงชัย ธุระพันธ์  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระรังสิทธิ์ พิมมะเสน  วัดป่าสามัคคีเจริญธรรม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระประเสริฐ คำย่อย  วัดป่าดำรงธรรม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระอนุสรณ์ ขมิ้นเขียว  วัดตาดน้ำพุ  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระไมตรี ประเทศสิงห์  วัดตูมทองวนาราม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระประเจียม สมเฉียงใต้  วัดสามัคคีวนาราม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระชัยวัฒน์ ปะวะโค  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระเดชา อ่อนนอ  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระอิฐ จันทร์กูล  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระสิทธิศักดิ์ โพธิ์ดนัย  วัดถ้ำเต่าสุทธาราม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสุริยา เสน่ห์ดี  วัดกู่แก้วรัตนาราม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระสมคิด เครือคุณ  วัดป่าบ้านโพธิ์  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระลี ภาเภา  วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระธีรโชติ สันโคตร  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระสมลักษณ์ วันโย  วัดอาจสุรวิหาร  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระศักดิ์สมร สายชารี  วัดป่าธรรมวิเวก  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระสมประสงค์ รัตนไทรแก้ว  วัดป่าธรรมวิเวก  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระอรุณ ปัญจาคะ  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระสัคพงศ์ คุฑละคร  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระครูปทุมภัทรกิจ   วัดปทุมพนาราม  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
เจ้าอธิการบุญเหลือ ปราบคนชั่ว  วัดนาข่า  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระอธิการยงยุทธ เอนกมัย  วัดศาสนกิจบริหาร  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระมหาสุระนิตย์ ไชยวงษา  วัดหนองเคร่า  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระสุริธรรม ร้อยแก้ว  วัดทุ่งสว่าง  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระพรชัย แสนศรี  วัดราษฎร์บูรณะ  บึงกาฬ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระวิภาส เสนารักษ์  วัดราษฎร์บูรณะ  บึงกาฬ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระกอบชัย ปราบภัย  วัดป่าเทพวิมุต  บึงกาฬ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระครูสุนทรธรรมกิจ   วัดป่าสามัคคีธรรม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์   วัดเย็นศรีระธรรมประทีป  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระสุรสิทธิ์ มั่นคงสกุลกิจ  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระจินดาวัฒน์ พุทโทธา  วัดสิริปุญญาราม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระสุรศักดิ์ ฤาดี  วัดประชาสรรค์  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระบุญธรรม ทองยา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระรัศมี ภาคแก้ว  วัดถ้ำปิยะธรรมรังสี  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระวีระ ทองบาง  วัดคำมาประดิษฐ์  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระพีระพงษ์ ต่อวิญญาณ  วัดศรีบุญเรือง  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระประสิทธิ์ เชื้อเพ็ชร  วัดป่าใต้  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระจวง นาสมพงษ์  วัดห้วยเดื่อวนาราม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระสวัสดิ์ คำมุงคุณ  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระครูวีรธรรมคุณ   วัดวีระธรรม  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระวิชาญ อัตตะสาน  วัดป่าฮังแหลว  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระจันที ไชวัง  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระกิตกาญจน์ กองแก้ว  วัดศรีวิลัย  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระอนุชิต วังภูมิใหญ่  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระสุวรรณ อัมพันจันทร์  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระสโรช ตรงต่อกิจ  วัดป่าวาใหญ่  สกลนคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระอธิการเกรียงศักดิ์ ทองบ่อ  วัดสว่างวนาราม  หนองบัวลำภู 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระหนูเกณ บุญเชิด  วัดกุศลนารี  หนองบัวลำภู 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์   วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระประพัฒน์พงษ์ เวชกามา  วัดป่าศรัทธาธรรม  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระแป้น ตราทิพย์  วัดป่านาดี  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระธนกร ศรีริบาล  วัดป่าวิเวกธรรม  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระปรีชา อักษรหรั่ง  วัดป่าบ้านม่วง  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระจักรกฤษณ์ อาสาสุวรรณ  วัดป่าบ้านม่วง  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระมหาพุทธิศักดิ์ พิราโสภา  วัดโนนราษี  มหาสารคาม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระนัสทิวส์ ภูชุม  วัดดาวดึงษ์แกดำ  มหาสารคาม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระสมคิด ไชยแสง  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระมหาสุภา อนันตธนกุล  วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์เก้า  กาฬสินธุ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8