ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระอธิวัฒน์ บุญทองอ่อน  วัดทุ่งสว่าง  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระสุพจน์ พันธุมา  วัดบึงพลาราม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระสุนัน พลรักษา  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระกิตติพันธุ์ ฤทธิ์ทอง  วัดธาตุดำ  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระพนม สุริยมาตย์  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระนนทกานต์ จิตอังคะ  วัดโพธิ์งาม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสุบรรณ ปิตานัง  วัดเนินพระเนาวนาราม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระอาทร อ้วนศรีเมือง  วัดป่าโพธิปัญญาราม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระพิทักษ์ ใจขาน  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระธนกร ศรีพันธ์  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระฉลอง อกอุ่น  วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม  บึงกาฬ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระสถิต ผลาการ  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระครูปริยัติสาทร   วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระปลัดกฤชสุธี อินทนัย  วัดโคกสว่าง  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระสราวุฒิ ฉายแสง  วัดภูน้อยสามัคคีธรรม  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระทนง ศรีบุญมา  วัดผาสุการาม  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระสมมารถ เหมอุดม  วัดป่ามุทธปทีป  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอดิศักดิ์ ผงบุญตา  วัดป่าดงบ่อเหล็ก  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระสมยศ ภัทรอภินันท์  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระรามิลสม ปัญญางาม  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระชนาวุธ เปรุณาวิน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต   วัดบูรพานิวาส  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระครูสกลขันติธรรม   วัดศรีชมพู  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระครูสกลปัญญาธร   วัดศรีวิทยาลัย  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระอธิการจรัญ ไกรยะราช  วัดป่าอรุณชัย  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระอธิการคำดี สีทอง  วัดธาตุวังเวิน  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระอธิการวินิต โอนใจราษฎร์  วัดศิริมงคล  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระอธิการสุรชัย ผาสีกาย  วัดป่าแสนพัน  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระพงษ์ศธร อัดโดดดร  วัดป่าแสนพัน  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระประสงค์ ทวีคูณ  วัดป่าฮังแหลว  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระอุดม เคนยา  วัดดงหม้อทอง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระชัยชนะ เณธิชัย  วัดภูริทัตตถิราวาส  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระสมใจ แก้วมุงคุณ  วัดศรีชมพู  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระสะมร อินทร์นำชัย  วัดราษฎร์บำรุง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระวีระวัฒน์ เชื้อเฉลิม  วัดบ้านหนองไผ่ล้อม  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระอภิวิชญ์ ไชยวังราช  วัดบ้านหนองไผ่ล้อม  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระมหาฐิติพงษ์ มาสวรรค์  วัดศิริพันธวงศ์  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระคำพอง แก้วโภคา  วัดศิริพันธวงศ์  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระสุดใจ น้อยปัดชา  วัดไตรสิกขาราม  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระพรชัย โยธาจันทร์  วัดป่าศิริธรรม  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระวิมนต์ นาพังคะบุตร  วัดโนนวิเวกศรีเมือง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระเกียรติศักดิ์ สืบสิงห์  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระพรชัย สุวรรณชัย  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระนิธี หมู่แก้ว  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระประจน คุณแก้ว  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระถนอม แสงโทโพธิ์  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระธันวา วิทยารักษ์  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระสุรชัย แสนคุณ  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระสังวาฬ บุดดี  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระครูปิยวุติธรรม   วัดเลิศเสนีย์  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระครูสุนทรวีรโสภณ   วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระอาทร หาสีโน  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสมปอง ด่างตาดทอง  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระศักดิ์ชัย คำสะอาด  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระชนะ สุวรรณภาพ  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระสามารถ ภาวะหาร  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระสกล ดอนพล  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระสฤษดิ์ โยธะคนธ์  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระทองม้วน สีสะอาด  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระอธิการวิรัตร แก้ววงษา  วัดป่าพรไพรวัลย์  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระอธิการสากล แสงสุรินทร์  วัดจอมมณี  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระจักรวรรณ มังสังคำ  วัดจอมมณี  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระครูโอภาสกิจโกศล   วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระครูปริยัติสารการ   วัดท่าน้ำพอง  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระมหาศรีรวย ตลับเพชร  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระมหาอัครเดช ยูระอินทร์  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระมหาอลงกรณ์ ศิริมงกต  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระวีระศักดิ์ ใฮงาม  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระประมวล บุญหนองเหล่า  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระครูสุตธรรมโสภิต   วัดดงเมืองน้อย  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระครูกัลยาณุกิจจานุกิจ   วัดสระเกษ  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระครูอุดมเขมาภรณ์   วัดประดู่ทรงธรรม  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระครูปริยัติจันทสาร   วัดวิเศษสมบูรณ์  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระอธิการเสถียร ธรรมประเสริฐ  วัดโคกใหญ่  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระอธิการอัมพร สีโสดา  วัดสิทธาราม  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระวีระศักดิ์ มะแก้ว  วัดเทพศิริหนองกุง  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระเรืองศักดิ์ สิริวานนท์  วัดโคกลี่  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระวิเชียร พาหลง  วัดโคกลี่  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระโกสินทร์ ภูเฮืองแก้ว  วัดเลิงแฝก  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระวิโรจน์ ชัยเสนา  วัดหนองโดน  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระพงษ์ศักดิ์ ทับโททับไทย  วัดกู่ใต้  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระนิรันดร อุตราช  วัดโพธิ์สระแก้ว  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระสมหมาย พลรักษา  วัดหนองหิน  มหาสารคาม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูสถาพรวีรวัฒน์   วัดบ้านจอมพล  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระมหาบุญหลา ดอนลาดลี  วัดผดุงสาตยาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระบุญช่วย ไปเจอะ  วัดศรีพัฒนาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระณัฐวัตร วิจิตรขากี  วัดบ้านปลาคูณ  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระสังเวียน ตะโกศรี  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระพันธ์ แก้วงาม  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระครูสุนทรธรรมานุวัตร   วัดสุทัศนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูสุคนธ์เขตตาภรณ์   วัดไตรมิตรสงเคราะห์  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระครูโกวิทธรรมพิมล   วัดใหม่สำราญรมย์  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระวีระศักดิ์ คำมงคล  วัดใหม่สำราญรมย์  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระปราศรัย สุภะโคตร  วัดใหม่สำราญรมย์  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระครูภัทรวิศาลคุณ   วัดไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระกิตติชัย สมสุพันธ์  วัดไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระธนพล เชื้อตะโปน  วัดไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระครูสารธรรมประคุณ   วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระนพรัตน์ อินทร์หา  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระวิชัย นามสา  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8