ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระปรีชา นาจันทัด  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระปรัญา วิมุตติมโนธรรม  วัดป่านาแกน้อย  นครพนม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระหนูเจียม มุลสุรินทร์  วัดโนนสวรรค์  นครพนม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระสมัย จันทร์ชนะ  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูประภัศร์วรกิจ   วัดป่าดอนธาตุ  ยโสธร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระครูวชิรเจติยานุรักษ์   วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระมหาเอกชัย วงษ์คำชัย  วัดบ้านขาม  ยโสธร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระวัน บุดสี  วัดดงขวาง  ยโสธร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระมหาพีฐวัฒน์ ณัทธนากรพัฒน์  วัดโพธาราม  อำนาจเจริญ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูสุตวิหารวัตร   วัดบ้านกล้วย  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระครูไพศาลปทุมาภรณ์   วัดป่าเนินโพธิโสธร  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระมหาสีไพร วันอยู่  วัดศิมาลัยทรงธรรม  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระอมรเทพ มุกดา  วัดป่าคุณสัมปันนาราม  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระสมพร ศิริเทพ  วัดหนองคู  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระมิตร งอนกลาง  วัดดอนหวาย  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมานะ เบ้ากลาง  วัดวะภูแก้ว  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระอภิสิทธิ์ แสนเมือง  วัดหนองโสน  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระชรินทร์ แซ่ลอ  วัดสนวน  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระรังสรรค์ ปลั่งกลาง  วัดฐานราษฎร์ดำรง  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระพัฒนเศรษฐ์ อภินนท์กูล  วัดป่าสำราญธรรม  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระประพันธ์ศักดิ์ ทวาศรี  วัดป่าเทสรังสี  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระอ๋า เชื่องกระโทก  วัดป่าเทสรังสี  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระบุญยัง อุ่นเรือง  วัดหนองหว้า  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระสยาม ด่านลำมะจาก  วัดคลองหินนอก  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระไสว ทำทอง  วัดชุมพร  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระนะ หงษาล้วน  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระทองพูน ภิบาลศิลป์  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระประกอบ พึ่งครบุรี  วัดโคกงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระอาภากร จีนเกา  วัดโคกงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระอุทิศ เรืองนางรอง  วัดโคกงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระครูสุวิชาธรรมนาถ   วัดศิริธรรมวนาราม  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระสมคิด พันธ์มะลี  วัดศิริธรรมวนาราม  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระวัลลภ พิมพ์ศิริ  วัดศิริธรรมหนองกุง  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระอธิการสงัด เสี้ยมแหลม  วัดเกาะมะนาว  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระมหานคร คิดถาง  วัดป่าสำราญจิต  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระทองดำ เลาลาด  วัดป่าสำราญจิต  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระฤกษ์ดี เก่งนอก  วัดป่าสำราญจิต  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระจานุกิจ เวียนวิเศษ  วัดป่าสุวรรณไพโรจน์  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระสมชาย เปรียบสม  วัดโกรกตาแป้น  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระสุระ แซ่เลี้ยว  วัดโกรกตาแป้น  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระสุรัตน์ อาจกล้า  วัดโกรกตาแป้น  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระอุดม ฤทธิ์สิงห์  วัดถ้ำวัวแดง  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระพินทุ พงษ์เพชร  วัดถ้ำวัวแดง  ชัยภูมิ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระธรรมโมลี   วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระครูโกมุทสรารักษ์   วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระครูประภัสสรวิริยคุณ   วัดหนองจอก  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระครูโสภณวรานุรักษ์   วัดหนองคูน้อย  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระครูพิสณฑ์กิตติสาร   วัดไพรษร  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระครูพิบูลพัฒนประสุต   วัดบ้านข่า  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์   วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระอุดมศักดิ์ แสงมะณี  วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระครูเกษมธรรมวิสิฐ   วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระมหาเดชาวัฒน์ ปักธงชัย  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระสมชาย สุขดี  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระวินัยธรมงคล ศรีดา  วัดหนองกอง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระอธิการสุพรรณ์ สาลีสุข  วัดสหราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระอธิการศุภชัย ใจหาญ  วัดเสม็จ  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระอธิการอธิพงศ์ แก้มทอง  วัดปราสาทแก้ว  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระอธิการเสริต เจนขบวน  วัดป่าพุทธเมตตา  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระมหาฉลาด เถาปรัก  วัดหนองเหล็ก  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระมหาสุรเดช โองอินทร์  วัดระแงง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระประเสริฐ จันทอง  วัดศรีหนองปลาขาว  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระเสรี พินิจ  วัดบัวราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระสมศักดิ์ ดัชถุยาวัตร  วัดบ้านอาราง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระบุญมี ปรากฎรัตน์  วัดยางขามเฒ่า  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระพชร เธียรประภา  วัดชัยราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระใบบุญ ใสแก้ว  วัดบุกันแทน  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระอดิศักดิ์ สุขเมือง  วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระธวัชชัย สุขล้วน  วัดบ้านดู่  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระสัมฤทธิ์ เสามั่น  วัดกลางชุมพลบุรี  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระภาคภูมิ ชีวินวิวัฒนชัย  วัดเขาศาลาอตุลาฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระประทีป ทองแม้น  วัดบัวโล๊ะ  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระสนาม อิสสะโร  วัดขวาวใหญ่  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระชาติชาย สหุนาสุ  วัดโพธิญาณบ้านอานันท์  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระสุทัศน์ ยิ่งทุนดี  วัดกะลัน  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระพาน บุตรงาม  วัดโสดาราม  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระวีระชัย ใหมทอง  วัดโสดาราม  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระกฤดองอาจ บญยัง  วัดอาม็อง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระตะวัน สมตั้ง  วัดอาม็อง  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระครูโสภณชัยวงศ์   วัดห้วยโรง  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูสันติคีรีรักษ์   วัดเขาชะโงก  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระครูปริยัติธรรมานุยุต   วัดบ้านคลอง30  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระเผด็จ แก้วอุดม  วัดบ้านคลอง30  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระปลัดสน พุ่มพุทรา  วัดหนองเตย  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระอธิการบุญลือ ธารารัตน์  วัดศรีสุวรรณ  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระมารุต ฤกษ์ใหญ่  วัดหนองจิก  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระอธิการวิชัย อรุณศรี  วัดสายไหมวนาราม  สระแก้ว 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระครูวิบูลศุภากร   วัดมาบสามเกลียว  ชลบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระมหาทนงศักดิ์ ประไพหลง  วัดรังษีสุทธาวาส  ชลบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระมหาอานนท์ บำเพ็ญขจรศักดิ์  วัดพยอม  ชลบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระเนียม กุลชร  วัดหนองบอนวิปัสสนา  ระยอง 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระอุไทย งามเลิศ  วัดหนองบอนวิปัสสนา  ระยอง 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระครูกันตรัตนาภรณ์   วัดเขาตานก  จันทบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระสุวิทย์ แหวนเงิน  วัดเขาตานก  จันทบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระครูปฐมวราจารย์   วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระใบฎีกาสวรรค์ ศรีคชา  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระมหาชาญ จุ้ยแสง  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระสำราญ สามเพชรเจริญ  วัดเกาะวังไทร  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระอนุชา ศิริชัย  วัดเพลินเพชร  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระรวีโรจน์ ศิริโสดา  วัดบางช้างเหนือ  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 540 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6