ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระเกษม บุดดาโจม  วัดเมืองเดช  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระพยุงศักดิ์ ไชยแสน  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระธนกิจ สุวรรณจันทร์  วัดป่าบ้านกลาง  ศรีสะเกษ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระราชสิริวัฒน์   วัดสว่างสุวรรณาราม  นครพนม 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง  วัดสากลสะแนน  ยโสธร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระศักดา แก้วสีดา  วัดโพธิ์ศรี  อำนาจเจริญ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระวรากร โพธารินทร์  วัดฉิมพลี  อำนาจเจริญ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระประมวล ชาวระนอง  วัดศรีมงคล  อำนาจเจริญ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระพยุง ประสมสู่  วัดป่าติ้ว  อำนาจเจริญ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร   วัดเจริญสุข  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระครูวิสุทธิปัญโญภาส   วัดป่าหลักศิลา  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระครูถาวรธรรมนิวิฐ   วัดศรีวนาราม  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระครูศรีสุตธรรมพินิจ   วัดขาม  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระครูปลัดธนภัทร สงวนศักดิ์  วัดป่านาบุญ  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระอธิการเทลิงศักดิ์ ลิบกระโทก  วัดหนองเสือบอง  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมหาบุญยงค์ คัมภิรานนท์  วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระมหาสุพร ปวงกลาง  วัดพายัพ  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระจิรายุทธ์ ปึงสมบูรณ์  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระวิเชียร หอกระโทก  วัดจระเข้หิน  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสมพงษ์ เฟื่องภิบาล  วัดป่าเสาหงษ์  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระประเสริฐ จันทร์นวล  วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระมนตรี ศรีทองคำ  วัดตลาดแค  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระวิชาญ มุ่งภู่กลาง  วัดกุดจิก  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระอำนวย ดอมไธสง  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระเจตน์ ราษีเมฆ  วัดศาลาเย็น  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระพงษ์ชัย ธรรมรัตนะ  วัดศรีสุรโยธิน  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระครูบุญเขตวิชัย   วัดปานจัยนาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระครูศรีปริยัติวิบูลย์   วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระครูผาสุกธรรมประสิทธิ์   วัดสุขสำราญ  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระครูปิยพัฒนานุรักษ์   วัดเทพพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระครูกิตติศรัทธาคุณ   วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระปลัดสุรศักดิ์ มณฑลจิ้งหรีด  วัดแท่นบัลลังก์  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระอธิการสุพรรณ รอบไธสง  วัดโคกสะอาด  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระพรสันต์ นาคชุมแสง  วัดนิคมเขต  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระคำ นาคประโคน  วัดป่าบ้านกรวด  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระมาณะ ยาสุขี  วัดสุพลศรัทธาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระเติ่ง เวลุตัง  วัดสันติสุข  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระลำไพ มาศวรรณา  วัดชุมพลมณีรัตน์  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระศรีสัจญาณมุนี   วัดห้วยหินฝน  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระมหาสุริยา ชาชิโย  วัดห้วยหินฝน  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระมหาณรงค์ศักดิ์ รักษาสิทธิ์  วัดธรรมสถาน  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระพิพัฒน์ ทัพประเสริฐ  วัดธรรมสถาน  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระมหาทองพูน เสือเขียว  วัดสวรรค์นคร  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระสุริยัน รอดแก้ว  วัดสวรรค์นคร  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระมงคลรัตน์ ศรีหาวัตร  วัดโนนมะเค็ง  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระเทวัญ คำลอย  วัดถาวรชัยศิริ  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระฉัตรชัย ยัญศรี  วัดโนนศิลาทอง  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระเฉลิมชัย วิจิตขะจี  วัดถาวรชัยศิริ  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระประภาตร์ คำสุดที  วัดถาวรชัยศิริ  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระชอบ โสดา  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสมชาย สุขวินัย  วัดสังแกวนาราม  สุรินทร์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระสมยศ อาริยะยิ่ง  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระไฉน เงินโสม  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระสุรพล พันธะวงษ์  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระปิติพล วรภักดี  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระสมนึก รุ่งสวัสดิ์  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระรังษี พิสิฐศรัณยู  วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระครูโสภณศาสนกิจ   วัดป่าขะ  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระครูบรรพตภาวนาวิธาน   วัดเขาพระ  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูขันติธรรมธารี   วัดสุวรรณ  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระครูปลัดรัตน์ ดิษสังวร  วัดปทุมวงษาวาส  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระมหาภวัต ฤกษ์ดารา  วัดปทุมวงษาวาส  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระมหาเศกสิทธิ์ แก้วหาวงค์  วัดบ้านใหม่  นครนายก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระมหาเคลิ้ม สุดสาคร  วัดแจ้ง  ฉะเชิงเทรา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระไพรวัลย์ ทรงจิตร์  วัดท่ามะนาว  ฉะเชิงเทรา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระธนิก อมฤตชัชวาลย์  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระอธิการปัทมากร แซ่อึ้ง  วัดเนินหลังเต่า  ชลบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระมหาทองมั่น แสนไชย  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระธนวรรธน์ สุระประเสริฐ  วัดเขาบางพระ  ชลบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระธวัชชัย ธรรมสมบัติ  วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส  ชลบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระวันชัย ชมนิ่ม  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระศรีนวล โมกระหงษ์  วัดคลองน้ำดำ  ระยอง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระอนันท์ อุ่นพันธุ์  วัดโขดใต้  ระยอง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระครูอนุกูลสังฆการ   วัดชมภูคีรีธาราม  จันทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระมหาสัมฤทธิ์ คุณาเกื้อ  วัดเกาะโตนด  จันทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระเลิศพิพัฒน์ แก้ววันทอง  วัดหนองบัว  จันทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ   วัดวิสิทธิการาม  ตราด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระมหาสุธี เลี้ยงวงศ์  วัดเชิงเลน  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระมหาธีรพงษ์ ชัยวิภาส  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระภาวิต แสงปัญญา  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระสมโภช เจริญสันดร  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระนพดล เธียรประณีต  วัดสำเภาทอง  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระสมหมาย สุริย์แสง  วัดสำเภาทอง  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระกัณฑณัฏฐ์ ฉอ้อน  วัดสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระวรรวิชา รอดเมฆ  วัดบางซอ  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระวิชัย บุญธรรม  วัดดอนแย้  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระวินัย บุญริ้ว  วัดพุน้ำร้อน  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระจำรัส สุขมาก  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระขนก กล่อมเลิศ  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระครูสุรัตวิหารการ   วัดท่าแพ  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระมหาเอกชัย มานะจิตต์  วัดท่าแพ  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระครูปลัดณัฐพัชร ยืนยาว  วัดประดู่พัฒนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระมหาเทอดธรรม เรืองโรจน์  วัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระปิยะ ทิพวารี  วัดมุมป้อม  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระสมชัย โกละกะ  วัดพระนคร  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระมหาวัชรินทร์ ณ สงขลา  วัดขันเงิน  ชุมพร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระมหาวรา จัตตามาศ  วัดสุนทรธรรมาราม  ชุมพร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระสมทรง อ่อนส้มกิจ  วัดตรณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระสุกิจ สุพรรณรัตน์  วัดพิทักษ์สมณกิจ  ภูเก็ต 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระธพสิษฐ์ หงษ์คำ  วัดพิทักษ์สมณกิจ  ภูเก็ต 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 503 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6