ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระมหาอาทิตย์ อภิญาโณ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระอิสสระ กุสโล  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระมหาสมใจ ขนฺติพโล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระสังคม อธิปญฺโญ  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระราชปริยัติกวี อจฺจาทโร  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระราชรัตนวราภรณ์ กตสาโร  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระครูถาวรวิหารคุณ ฐิตสีโล  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระครูวรกิจจาทร จกฺกวโร  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระครูวินัยธรภูมินทร์ จตฺตมโล  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระครูธรรมธรสุรพจน์ กนฺตสีโล  วัดลาดระโหง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระครูสังฆรักษ์จักรพันธุ์ กิตฺติภาโร  วัดชลอ  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระครูใบฎีกาณรงค์กิจ สุกิจฺโจ  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระอธิการบุญมาก อจฺจาทโร  วัดห้วยจรเข้  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระวิเชียร ปุญญกาโม  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระนพดล ฐิตทินฺโณ  วัดปากน้ำ  ฉะเชิงเทรา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระมหาธีรศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระธนวัฒน์ ถิรโสภโณ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระสุพรรณ อินฺทสโร  วัดหลวงพ่อโอภาสี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระศิริศักดิ์ ธีรปญฺโญ  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระครูวิจิตรคณาภิรักษ์  วัดบ้านเก่า  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์  วัดน้ำตก  กาญจนบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์  วัดกาญจนาวาส  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูเกษมโชติวัฒน์  วัดมัชฌิม  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ  วัดคูหา  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร  วัดลำชิง  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระครูสังฆวิจารณ์ ธมฺมาวุโธ  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระปลัดวีรวัตร วีรปญฺโญ  วัดในวัง  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระสมุห์อาภิรักษ์ อกิญจโน  วัดช้างคลอด  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระสมุห์บัญญัติ อติเมโธ  วัดวังโต้  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระมหาลำดวน ฐิตปญฺโญ  วัดอินทราวาส  พัทลุง 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระกล้าย ญาณสํวโร  วัดถ้ำตลอด  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระกิตติวัฒน์ จนฺทาโภ  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระบุญโชค ติสฺสวํโส  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระสมชาย สิริธมฺโม  วัดธรรมสถิต  ระยอง 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระพิชัย อตฺถกาโม  วัดสะบ้าย้อย  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร  วัดอุดมธานี  นครนายก 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
238  
พระนันทเสน จิตฺตานุรกฺโข  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
239  
พระมหาณรงค์ชัย ธมฺมรกฺขิโต  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
240  
พระสมพงศ์ ชินธมฺโม  วัดลำชิง  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
241  
พระจำลอง อาจารสุโภ  วัดธรรมารังสฤษฎิ์  ปราจีนบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
242  
พระมหาสุพุทธิคมน์ สุภกิจฺโจ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
243  
พระมหาพงษ์ปัญญา สิริปญฺโญ  วัดสุทัศทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
244  
พระสิงห์ นรินฺโท  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
245  
พระครูปลัดศิรเชษฐ์ ปิยสีโล  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  กาญจนบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
246  
พระณรงค์ศักดิ์ ฐิติอิทฺธี  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
247  
พระมหาทัศน์ อคฺควโร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
248  
พระสุพรรณ์ สุวณฺณเมธี  วัดท้องคุ้ง  สมุทรปราการ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
249  
พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ  วัดบูรพ์  นครราชสีมา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
250 
พระครูใบฎีกานฤพล เขมปญฺโญ  วัดชะอำ  เพชรบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 250 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3