ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระครูสิริพรหมทัต  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระครูนิยุตสมาธิวัตร  วัดเกตุคีรี  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระมงคล วันหลัง  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระณรงค์ศักดิ์ ขจรฤทธิ์เดช  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระอธิการวิรัตน์ จันทร์เติมต่อ  วัดดอยท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระธรรมธรโอภาส นิระโศก  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระครูวิทิตรัตนคุณ  วัดปุปผาราม  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระครูปลัดสำราญ ขึมจันทร์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระครูสมุห์เพชร เฉียงเหนือ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระครูใบฎีกาสุวรรณ หล้าจู  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระมหาสุธรรม เทียบทอง  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระวิเชียร ฝอดสูงเนิน  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระวาสนา แก้วเนตร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระปรีชา ประไวย์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระธวัชชัย ศรีมันตะ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระจันทร์โท สีลารักษ์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระชัยยน สอนพรม  วัดเอี่ยมวนาราม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระครูสุตธรรมวิสิฐ  วัดเดิม  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระครูธีรธรรมรัต  วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
221 
พระครูสุตวรากร  วัดหนองระเวียง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
222 
พระจรูญ แถมกระโทก  วัดการเวก  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระศรีเติม หวังนากลาง  วัดศรีษะละเลิง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระวิเชียร งามเลิศ  วัดพิสิฐบูรณาราม  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
225 
พระครูสิทธิญาณโสภณ  วัดพินทอง  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
226 
เจ้าอธิการสมพงษ์ วงษ์เมือง  วัดโคน  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
227 
พระอธิการสิทธิศักดิ์ บูรณะ  วัดโคน  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
228 
พระครูสิริจันทรังสี  วัดราษฎร์แจ่มจันทร์  สุรินทร์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระมหาวันชัย เข็มจรูญ  วัดเทพนิมิต  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระบุญพิน เจริญชัย  วัดผาเทพนิมิต  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระไพบูลย์ ศรีงาม  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์  วัดหินแหลม  กาญจนบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์  วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระณรงค์ ทับทิม  วัดมกุฎกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
235 
พระมหาสุรพล ธิมาชัย  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
236 
พระมานะ สุทธิบาก  วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
237 
พระครูภาวนาวิรัช  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
238 
พระพิเชษฐ์ กรรณิการ์  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
239 
พระอธิการฉลอง คุ้มจั่น  วัดเขาดิน  ลพบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
240 
พระทิพย์ พันธ์คำ  วัดเขาดิน  ลพบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
241 
พระสมชาย อนุชิตานุกูล  วัดน้ำพุไชยสิทธิ์  ราชบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูปริยัตยาภิวัฒน์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีฎีกานิมนต์  
พระครูวินัยธรกมล พิศวงวิไล  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระมหาบุญมี พวงเพชร  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระมหาสุชิน พลเสน  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารตาม ประกอบการศึกษา  
พระสมชาย เด่นโพธิ์  วัดเทพนิมิตมงคล  กำแพงเพชร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทาง ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตาม ข้อ 4  
พระอุทัย บุญเรืองจักร  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดวันเดินทาง  
พระครูเวกสูตาภรณ์  วัดสันติวิเวก  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระครูใบฎีกาพนมไพร เย็นใจ  วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิ ยังไม่ย้ายสังกัดวัด  
10 
พระปลัดบัญชา อุตสาหรัมย์  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
11 
พระมหาธีระยุทธ มะสีผา  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
12 
พระมหาสัญจร ระดาไสย  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
13 
พระชูเกียร ผลาผล  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
14 
พระบวรปริยัติวิธาน  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
15 
พระมหาฤทธิเดช ธุระวร  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
16 
พระมหาบันทอน ทองสว่าง  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
17 
พระครูวิชัยธรรมานันท์  วัดวารีอุดม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัดไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน  
18 
พระญาณวุฒิ บุญศรี  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
สังกัดวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
19 
พระบุญล้อม สารสุข  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
20 
พระสงกรานต์ จีรวุฒิ  วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์ม หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
21 
พระไกรศักดิ์ ปากวิเศษ  วัดไตรรัตนาราม  ระยอง 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
22 
มหาวีระ จำปาวงษ์  วัดช่องลม  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
23 
พระมหาณรงค์ สร้อยเกษร  วัดหน่อพุทธางกูร  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
24 
พระมหาบุญเลิศ จันทพร  วัดหน่อพุทธางกูร  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
25 
พระอธิการสมพงษ์ ชีวะกุล  วัดใหม่พิณสุวรรณ  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
26 
พระครูสุชาตกาญจนโกศล  วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส  กาญจนบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
27 
พระเอกอนันต์ วงศ์วัชรานันท์  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
28 
พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ทิพม่อม  วัดอ้อมน้อย  สมุทรสาคร 
1-4-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดวันเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 269 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3