ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระนิตย์ พาลี  วัดบ้านติมรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอิทธิพงศ์ สิงห์โพนทัน  วัดป่าดู่  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระอินทร์ เสนคราม  วัดเขียนบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระเว็ด กาญจนะชาติ  วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระฉัตร อุดด้วง  วัดโนนแกด  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระแสงเดช ไชยสาร  วัดสระภู  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสมพจน์ พวงจันทร์  วัดสระภู  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระสอน ใจเรือง  วัดร่องสะอาด  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระอำคา โกศล  วัดร่องสะอาด  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูเหมศีลคุณ   วัดย่อเหนือ  ยโสธร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระสุริยา ยศสุรีย์  วัดย่อเหนือ  ยโสธร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระศักดิ์ เหง้าชารี  วัดอุทยาราม  ยโสธร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระครูสิริศาสนธรรม   วัดเชือกนอก  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
เจ้าอธิการธีรพล โสดาภักดิ์  วัดนาไร่ใหญ่  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระมหาสังคม ทองฝาง  วัดนาผือ  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมหาพงษ์พันธุ์ ทองเลิศ  วัดบ้านเก่าบ่อ  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระสงกรานต์ บุตรบุญตอม  วัดบ้านเก่าบ่อ  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระสัญชัย วังสะการ  วัดบ้านกุดปลาดุก  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระศรุติ อุไรหาญสกุล  วัดไชยมงคล  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระครูวิจิตรธรรมพิมล   วัดศรีชลสินธุ์  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระครูศรีปริยัติกิจ   วัดอิสาน  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระครูสุคนธศีลวัฒน์   วัดโคกเปราะหอม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระมหาสัญจร ต่างสันเทียะ  วัดมงคลสุทธาวาส  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระธนกร ส่องแสงวิจิตร  วัดบึงแสนสุข  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระธวัชชัย ทะยอมใหม่  วัดลำโพง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระอนุพงศ์ แก้วเพชร  วัดโพธิ์ทองเจริญ  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระอรรถวิท ไชยสิทธิ์  วัดโนนสว่าง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระบุญมา นามโคตร  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระพูลทรัพย์ สายหยุด  วัดป่าหนองมนศรัทธาธรรม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระสำราญ สีเนินสวัสดิ์  วัดป่าหนองมนศรัทธาธรรม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระสมศักดิ์ กลอนครบุรี  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระไชยยันต์ ชันกระโทก  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระรังสรรค์ อมรศักดิ์สิริ  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระมหาประมวล จำเนียรกูล  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระมหาประเสริฐ สินปรุ  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระรวน กระรัมย์  วัดบ้านสระแกซำ  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระสมแพน ทรัพย์มาก  วัดป่ายางน้ำใส  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระแสง ยูงรัมย์  วัดป่ายางน้ำใส  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระพลวัฒน์ มหาจักษุ์  วัดป่ายางน้ำใส  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระวุฒิไกร สูงยิ่ง  วัดป่ายางน้ำใส  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูปริยัติวัฒนคุณ   วัดบึงบาล  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระครูพิศาลชัยสุนทร   วัดศาลาลอย  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระครูปลัดสุริยัณ เขตจัตุรัส  วัดป่าฉัพพรรณรังสี  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระคชาพล ศิลา  วัดป่าฉัพพรรณรังสี  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระสุรศักดิ์ วีระยุทธศิลป์  วัดป่าฉัพพรรณรังสี  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระยงยุทธ ศรีสวัสดิ์  วัดชัยภูมิวนาราม  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระไกรษร หมื่นฤทธิ์  วัดบ้านโคกอนุ  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระสราวุฒิ บุญเรือง  วัดทรงศิลา  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระครูโสดาวิหารกิจ   วัดโสดาราม  สุรินทร์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระชาติวุฒิ บุญเจียม  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสามารถ รุ่งเรือง  วัดโคกป่าแพง  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระนที แซ่ตั้ง  วัดทุ่งแฝก  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระพจนารถ วิทยากุล  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระวีรศักดิ์ หัดกันยา  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระปลัดอัครเดช กมลเนตร  วัดสันตยาราม  นครนายก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระมหานรินทร์ จำรัสฉาย  วัดป่าศรีถาวรนิมิต  นครนายก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระครูสุทธกิตติคุณ   วัดขวัญสะอาด  ฉะเชิงเทรา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระฐานวัฒน์ พุ่มโมราธนวัชร์  วัดพนมพนาวาส  ฉะเชิงเทรา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระไพรวัลย์ ทรงจิตร์  วัดท่ามะนาว  ฉะเชิงเทรา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระมหาวิโรจน์ รอดสำอางค์  วัดตาลล้อม  ชลบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระมหาสาโรจน์ เห็ดตุม  วัดบึงชนัง  จันทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระดำรง ครองพิทยา  วัดแจ้งเจริญดอน  ชลบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระช่อ หมีเฟื่อง  วัดเนินสังข์สฤษ์ฏาราม  ชลบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระสมควร สุทธิดี  วัดปาลิไลยวัน  ชลบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระสรณ์สิริ โททอง  วัดปาลิไลยวัน  ชลบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระศึก ธรรมพร  วัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม  ระยอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระปิยะ ชูชิต  วัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม  ระยอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระจันทร์ จอดนอก  วัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม  ระยอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระปรางค์ หุ่นทอง  วัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม  ระยอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระธีรวัฒน์ เพ็งพา  วัดเขากระแจะ  จันทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระใบฎีกาสมศักดิ์ แก้วมหา  วัดโคกเขมา  นครปฐม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระพรอนันต์ บุญถาวร  วัดเทียนดัด  นครปฐม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระวรรณชัย แก้วอินทร์  วัดหนองขามพัฒนา  นครปฐม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระรัตนเวที   วัดเขาดีสลัก  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระครูสุวรรณปทุมรักษ์   วัดสระประทุม  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระครูอนุกูลปัญญาวุธ   วัดโพธาราม  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระครูวินัยธรชิตวิชัย กว้างขวาง  วัดชีสุขเกษม  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระสมุห์ขันทอง หงษ์เวียงจันทร์  วัดหนองกระโซ่  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระสมุห์อภิรัฐ นาคสมพันธ์  วัดพิหารแดง  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระมหารัตนโชติ ญาณปัญญา  วัดโป่งพรานอินทร์  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระจำเนียร น้ำใจดี  วัดโป่งพรานอินทร์  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระทองพจน์ พรมราช  วัดโพธิ์คลาน  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระศุภมิตร การเสนารักษ์  วัดประตูสาร  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระปวินท์ ชัยถิรถาวร  วัดทัพหลวง  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระธีระยุทธ์ จาตุรงค์สาโรช  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระครูจริยธรรมานุรักษ์   วัดหนองหมี  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์   วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระสมุห์วศิน พงษ์ศักดิ์  วัดเขางู  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระมหากิตติคุณ เฮงจินดา  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระภิรพันธ์ มิอ๊ะ  วัดหนองรี  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระสุวัชร ช้างเพรียวงาม  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระเอกชัย ชอบสันติ  วัดป่าเขารักษ์  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระสนาน เกิดลาภ  วัดป่าเขารักษ์  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระครูรัตนปัญญาโสภณ   วัดจันทร์เจริญสุข  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระครูสมุห์พงษ์ศธร คล้ำประเสริฐ  วัดจันทร์เจริญสุข  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระปลัดภูวภัท ศิลาอุดมเดช  วัดบางแคน้อย  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระอุทัย มีต้องปัน  วัดแก้วเจริญ  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระครูโอภาสกาญจนธรรม   วัดสะพานขี้เหล็ก  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระครูกาแก้ว   วัดหน้าพระลาน  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระครูอรุณสุตาลังการ   วัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6