ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระมหาสุนิติ ผดุงเดช  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
202 
พระมหาวรุธ สันราษฎร์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
203 
พระจำเนียร แก้วกัญญา  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
204 
พระจิตติ จินตนะโรจน์  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
205 
พระกำพล ทรงครักษ์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
206 
พระครูสังฆรักษ์สุริยะ สพานทอง  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
207 
พระสมุห์ธวัช รอดเจริญ  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
208 
พระสรณัฏฐ์ ผาสุขศรี  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
209 
พระมหาประเสริฐกิจ สังข์กลิ่นหอม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
210 
พระมหาสุวิทย์ ธีรเนตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
211 
พระมหาศักรินทร์ อินชนะบาล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
212 
พระศุภกรณ์ คงแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
213 
พระไพศาล ศรีสุวิภา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
214 
พระชูพงษ์ ตันติพิพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
215 
พระวิทยา ริมธีระกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
216 
พระปลัดอนันต์ ธูปจินดา  วัดแสงธรรมบุราราม  สมุทรปราการ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
217 
พระครูปลัดฉัตรชัย ดวงศรี  วัดลาดทราย  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
218 
พระครูธรรมธรไพรัชช์ แซ่เฮง  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
219 
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล มีชูนึก  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
220 
พระประจิรักษ์ เมฆหมอก  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
221 
พระสมุห์โอภาส ศิริกิตติกุล  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
222 
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ   วัดสระแก้ว  อ่างทอง 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
223 
พระครูผาสุกพัฒนสุนทร   วัดโคกสำราญ  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
224 
พระสุภชัย ยวงใย  วัดเขาสมอคอน  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
225 
พระมหาสายัณห์ จันทร์วิบูลย์  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
226 
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์   วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
227 
พระชัยธวัช รอดไผ่  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
228 
พระณฐกฤต ธีร์ธาสมศรี  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
229 
พระครูปลัดชำนาญ ยิ้มเจริญ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
230 
พระนพพร เป้านา  วัดสโมสร  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
231 
พระมหาพิจิตร หงษ์สิบสอง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
232 
พระมหานัฐพล เหมศิริ  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
233 
พระสมุห์โชคทวี แสงสว่าง  วัดกวางทอง  พิษณุโลก 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
234 
พระครูสุมนสมณกิจ   วัดคุ้งวารี  สุโขทัย 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
235 
พระกิตติพงษ์ สมณะ  วัดพระธาตุศรีมงคล  ลำปาง 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
236 
พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ   วัดแม่สาย  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
237 
พระครูวิสุทธิธรรมภาณี   วัดวิเชตร์มณี  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
238 
พระครูวิสุทธาจารนิวิฐ   วัดป่าแดงหลวง  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
239 
พระบุญมา คำหล้าทราย  วัดโพธนาราม  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
240 
พระครูไพจิตธรรมาภรณ์   วัดเชียงทอง  พะเยา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
241 
พระปริยัติบัณฑิต   วัดพระธาตุช้างค้ำ  น่าน 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
242 
พระครูสุจิตรัตนาทร   วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
243 
พระครูสิริเจติยานุกูล   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
244 
พระครูสมุห์ภัทรกวินทร์ อินต๊ะวงค์  วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
245 
พระโชคนิธิไท ฐิตนิธิไท  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
246 
พระครูโพธิธรรมสังวร   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
247 
พระสิริพัฒนาภรณ์   วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
248 
พระครูกิตติธรรมนิวิฐ   วัดศรีชมพู  สกลนคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
249 
พระครูอุดมคัมภีรญาณ   วัดป่าหนองปลิง  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
250 
พระครูสุนทรธรรมโสภณ   วัดเสนหา  นครปฐม 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
251 
พระครูภาวนาโชติคุณ   วัดถ้ำสิงโตทอง  ราชบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
252 
พระมหาอมร สุทธิ  วัดดอนมะกอก  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
253 
พระครูศรีสุวรรณาภรณ์   วัดแหลมสุวรรณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
254 
พระสมชาติ ฐิติเสถียรธรรม  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
255 
พระวิษณุเทพ อนันตชัยฤทธิ์  วัดวารีบรรพต  ระนอง 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
256 
พระกัมปนาท ฤทธิ์ชู  วัดป่าตอ  พัทลุง 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
257 
พระครูศรีธรรมประสิทธิ์   วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
258 
พระมหาทศพร รัตนจงเกียรติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
259 
พระมหาวีรวุฒิ สายวิเศษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
260 
พระวันเฉลิม ลำไยพงศธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
261 
พระอำนวยเวธน์ พึ่งพุทโธ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
262 
พระครูสิริจริยาภรณ์   วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
263 
พระมหามงคล แสงวงษ์  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
264 
พระโสภณกาญจนาภรณ์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
265 
พระมหาพุทธิภัทร วิริยาบดี  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
266 
พระครูปริยัติชัยกาญจน์   วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
267 
พระราชมหาเจติยาภิบาล   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
268 
พระมหากิตติศักดิ์ ยอดทองหลาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
269 
พระวาริส เดชดำรง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
270 
พระมหาปรมินทร์ ปะกิสังข์  วัดบุ่งช้าง  บุรีรัมย์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระศักดิ์ชาย พิมพา  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูวิบูลสิทธิธรรม   วัดหนองพยอม  พิษณุโลก 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน,ไม่มีรายชื่อในบัญชีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระมหาสว่าง แขสระน้อย  วัดดงยาง  พิษณุโลก 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายชื่อในบัญชีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระครูปลัดวิมลวัฒน์   วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระนที หมื่นแสน  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือนิมนต์  
พระมานิตย์ สีทะ  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนา  
พระณัฐพล ศรีทนต์  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหาธีรภัทร์ พลหนองหลวง  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระปลัดวีระเวทย์ ประทุม  วัดป่าจริยธรรม  เลย 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
10 
พระฐนวรวรรธ แย้มบางยาง  วัดป่าฐานสโมบูชา  เลย 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
11 
พระชัยวิวัฒน์ บุญตั้ว  วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม  เลย 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
12 
พระครูสุวรรณศีลวงศ์   วัดโพนธาราม  สกลนคร 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
13 
พระอนุสรณ์ ซ้อนพิมาย  วัดหนองปิง  ขอนแก่น 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
14 
พระบุญชื่น อุ่นเทียมโสม  วัดธาตุจำปา  นครพนม 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
15 
พระปลัดอดิศร วิโรจน์รัตน์  วัดมุนีนิรมิต  สุรินทร์ 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
16 
พระสนอง รอบแคว้น  วัดป่าแก้วศรีประจันต์  สุพรรณบุรี 
1-4-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน,เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วศรีประจันต์ไม่ลงนาม  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3