ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระกฤษดา สุเมโธ  วัดป่ายาง  ลำพูน 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระธวัชชัย สุตธมฺโม  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระเอก ธมฺมวิจโย  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระมหาพีระพงษ์ พลวีโร  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
205  
สามเณรถาวร ปัญญา  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระพงษ์ศักดิ์ สมจิตฺโต  วัดไทยทรงธรรม  อุดรธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระบัวผัน ฐิตธมฺโม  วัดเรืองศรี  หนองคาย 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระครูวิสิฐธรรมากร  วัดสีมาราม  เชียงใหม่ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระอธิการพรหมวัตร ธมฺมวุฑฺโฒ  วัดต้นแก้ว  เชียงใหม่ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระมหาสัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน  วัดอัมพวัน  ยโสธร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระปริยัติเวที  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระปิฎกโกศล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระสุธีรัตนาภรณ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระครูสุทธิธรรมรักษ์  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระครูสิริธรรมประกาศ  วัดกัลยาโฆสิตาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระครูปริยัติธรรมคุณ  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระครูอาทรยติกิจ  วัดพยัคมาราม  สุพรรณบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระครูอรรคปัญญาจารี  วัดเนินดินแดง  จันทบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระครูวิเวกสุตาภรณ์  วัดสันติวิเวก  ร้อยเอ็ด 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระครูสุตวุฒิคุณ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระครูสิริธัชพัฒนโสภณ  วัดศิริเสาธง  สมุทรปราการ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระครูบุญญาภินันท์  วัดป่าโมกข์  พังงา 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระครูโสภณศีลปาคม  วัดมิ่งเมือง  เชียงราย 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูพิมลสรภาณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระครูวินัยธรชนสิทธิ์ ฐิตปุญฺโญ  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระครูสังฆรักษ์ทองดี ปญฺญาวชิโร  วัดมหาพุทธาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระครูสังฆรักษ์รงค์ อตฺตสาโร  วัดโคนอน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระครูสังฆรักษ์สรพงษ์ จารุธมฺโม  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระสำรวย อคฺคธมฺโม  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระมหาฐิติพงศ์ ฐิติญาโณ  วัดบ้านตาลอก  มหาสารคาม 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระมหาชะเอม สุวีโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระบุญร่วม ปุญฺญมโน  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระณรงค์ คุณวิเสโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระมหาพัน สุภาจาโร  วัดกุดจอกใหญ่  นครราชสีมา 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระณัฐพล ชุติกุโล  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระสมศักดิ์ ปญฺญาธโร  วัดศรีอุทุมพร  นครสวรรค์ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระชนะวิทย์ จนฺทวีโร  วัดสระกุดน้ำใส  ร้อยเอ็ด 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
238  
พระอภิรักษ์ ปาลธมฺโม  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
239  
พระทองมี ยุตฺตวณฺโณ  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
240  
พระสุขี สุขิโต  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
241  
พระจรูญศักดิ์ กนฺตสกฺโก  วัดเนินดินแดง  จันทบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
242  
พระเลื่อน สมฺปนฺโน  วัดบ้านตาลอก  มหาสารคาม 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
243  
พระมหาคำแสน มงฺคลเสวี  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
244  
พระพีระบุญ นาถปุญโญ  วัดตาดน้ำพุ  อุดรธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
245  
พระราชรัตนวิมล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
246  
พระราชปริยัติเมธี  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
247  
พระวิสุทธิสุนทร  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
248  
พระวิมลมุนี  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
249  
พระครูพิพิธพรหมานุวัตร  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
250  
พระครูปลัดบุญสืบ วุฑฺฒิสาโร  วัดกลางวรวิหาร  สมุทรปราการ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
251  
พระครูธรรมธรผดุงพงษ์ สุวํโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
252  
พระนิคม วรธมฺโม  วัดโคนอน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
253  
พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท  วัดนอก  ชลบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
254  
พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
255  
พระธนกิจ สุภาโว  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
256  
พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
257  
พระมหาวรัญญู วรญฺญู  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
258  
พระอรรถพร จนฺทาโภ  วัดมาบจันทร์  ระยอง 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
259  
พระมหานิราศ สุทฺธิภาโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
260  
พระประสาร สมาจาโร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
261  
พระภาวนาวิริยคุณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
262  
พระสินทบ สุภชญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
263  
พระอนุรักษ์ โสตฺถิโก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
264  
พระครูวินัยธรสายัณห์ อภิสายณฺโห  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
265  
พระครูสมุห์สกล ปภสฺสโร  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
266  
พระสายัณห์ ฐานิสฺสโร  วัดลักษณาราม  เพชรบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
267  
พระเกษม จตฺตมโล  วัดป่าธรรมประดิษฐ์สุวรรณาราม  เลย 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
268  
พระชาติศักดิ์ ถาวรธมฺโม  วัดสิทธิมงคล  แม่ฮ่องสอน 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
269  
พระเจต อธิมุตฺโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
270  
พระอภิเดช จิตฺตทนฺโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
271  
พระใบฎีกาวัชระ เอกวณฺโณ  วัดถ้ำแฝด  กาญจนบุรี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
272  
พระวรวุฒิ ปญฺญาวุฑฺโฒ  วัดเนินพระเนาวนาราม  หนองคาย 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
273  
พระมหามานพ หิตาจาโร  วัดท่าทอง  อุตรดิตถ์ 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
274  
พระมหาจิตต์ วรปญฺโญ  วัดป่าศรี  ปัตตานี 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
275  
พระมหาจุติพร ฐิตสาสโน  วัดสามเงาออก  ตาก 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
276  
พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
277 
พระมหาวีระพงษ์ ปวุฑฺฒิธโร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 277 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3