ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสมหวัง ลวดเงิน  วัดโพธิ์สลาด  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระวราภิรมย์ แซ่ลี  วัดป่าบวรสังฆาราม  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระธนิต นาเรียนเขตต์  วัดบ้านพร้าว  นครนายก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระศักดา รอบคอบ  วัดปทุมวงษาวาส  นครนายก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระมหาจักรกฤษ แก้วเกิด  วัดคลองเจ้า  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระมหาบุญกอง จันทร์วาณิชานนท์  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสมเพียร ทองไทย  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระประดิษฐ์ บุญทศ  วัดโพธิ์นิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระสำรวย บุญสายออ  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระโพธิ์ น้อยคำเมือง  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระธีรพงษ์ วิเศษกุล  วัดหินดาษ  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระอนันต์เอก คำศิริ  วัดเขาถ้ำแรต  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระชยุต บัวนารถ  วัดบางพระ  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระอธิการสิทธิพงษ์ รุ่งกลับ  วัดสันติคีรีเขต  ชลบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระฉัตฐรัฐ รักวรนิต  วัดนาลิกวนาราม  ชลบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระปลัดบุญมี สิงหพันธ์  วัดคลองมะนาว  ตราด 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระครูเกษมถาวรคุณ   วัดบางเลน  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระครูปลัดไพศาล มงคลทอง  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระปลัดเกรียงเดช ถิ่นวงษ์พรหม  วัดโฆสิตาราม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระมหาชินวงศ์ สายลิ่ม  วัดพุทธาราม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระสุขุม ฬิลหาเวสส  วัดเวฬุวนาราม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระทองดี แซ่ฉั่ว  วัดหว้าเอน  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระสุธิช แก้วผลึก  วัดนครชื่นชุม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระมานิตย์ บัวเกิด  วัดสาลวัน  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระครูสังฆรักษ์สมจิต ผลิศร  วัดโรงช้าง  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระมหาขจรศักดิ์ เครือจ่าย  วัดพรสวรรค์  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระนคร ขันธเขตร  วัดเจ้าพระยาธรรมาราม  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระอุทัย ปิ่นทอง  วัดพระธาตุมหาพรหม  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระสุวิทย์ พิทักษ์กุล  วัดตรีวิสุทธิธรรม  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระสอาด ระเบียบทองคำ  วัดตรีวิสุทธิธรรม  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระบุญทิพย์ ภูพันนา  วัดตรีวิสุทธิธรรม  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระวิชัย จริยวรรณ  วัดธุดงคนิมิต  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระไพศาล แซ่เฮง  วัดหนองปลวก  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระภควันต์ นิคนธา  วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระกฤษณะ ช่างเรือนกุล  วัดหนองประดู่  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระพิสิษฐ์ พรจันทร์ทอง  วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  สมุทรสาคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระครูวรกิจโกศล   วัดศรีสุริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระครูวิบูลกิจจาทร   วัดเขานกกระจิบ  ราชบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระครูสมุห์ปัญญา บ่อทอง  วัดเขานกกระจิบ  ราชบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระเล็ก ละเภท  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระมหาพิษณุ แสงวิสูตร  วัดโบสถ์  สมุทรสงคราม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระสมหมาย คงคาน้อย  วัดโคกเกตุบุญญศิริ  สมุทรสงคราม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระใบฎีกาเด่นดวง มะเอียด  วัดสุวรรณาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระมหาธีรนัย บุตตะพรม  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระมหาวรชาติ ทองคำ  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระมหาสุวัฒน์ รอสูงเนิน  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระธวัชชัย ขาวจันทร์คง  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระวันชัย มีฉวี  วัดนิคมคณาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระนิรพันธ์ อวยพร  วัดนาผักขวง  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระครูพินิตธรรมสุนทร   วัดคงคาสวัสดิ์  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระนัฐพากษ์ พัฒนาวงศ์  วัดคงคาสวัสดิ์  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระธีรวุฒิ แก้วคง  วัดไทรห้อง  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระวชิรวิชญ์ ภูมี  วัดเชิงผาวนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระศรีธรรมรักษ์ รักศรีนวล  วัดก้างปลา  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระโชคชัย บุรีเลิศ  วัดก้างปลา  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระสมมิตร พรามนาเวศ  วัดคอเตี้ย  ชุมพร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระปรีชา ศรีสง่า  วัดคูขุด  ชุมพร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ   วัดเขาแก้ว  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระครูปคุณสัทธาทร   วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระมหากิตติศักดิ์ ภักดีราช  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระปลัดธานียะ จิตรมุ่ง  วัดโพธิ์  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระปลัดชัยวัฒน์ ทองเรือง  วัดเขาถ้ำ  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระใบฎีกาเศกสรร เมืองผุด  วัดภูเขาน้อย  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระพนา พลทองหลาง  วัดภูเขาน้อย  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระสราวุฒิ พลด้วง  วัดศรีธนู  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระฟ่อน สงคง  วัดเกาะเจริญสันติธรรม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระชาญชัย บารมีชัย  วัดเกาะเจริญสันติธรรม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระพีรชัย ลือชัยชัยกุล  วัดเกาะเจริญสันติธรรม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระประเสริฐ อุไรพันธุ์  วัดผาสุกาวาส  สงขลา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระทรงวุฒิ รัตนะ  วัดปากกอง  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
จีน  
271 
พระสาคร สุวะเสน  วัดทรายขาว  แม่ฮ่องสอน 
1-5-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
272 
พระสรรเสริญ ฉิมท้วม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
273 
พระพงษ์กานต์ มาลารักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
274 
พระครูสถิตบุญวัฒน์   วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
275 
พระครูปลัดสรพงษ์ ธรรมสมบูรณ์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
276 
พระครูสังฆกิจจาทร   วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
277 
พระมหาสุธน อยู่สวน  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
278 
พระมหาสุรศักดิ์ ประดับสิน  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
279 
พระชรินทร์ ศรีเมือง  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
280 
พระนันนภัส พรมใย  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
281 
พระครูวิสาลพัฒโนดม   วัดเสาธงนอก  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
282 
พระกิตติชาญพัฒน์ ราชแผ่นดิน  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
283 
พระอภิสิทธิ์   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
284 
พระมหาปฐมพล สุขจั่นผล  วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  อุทัยธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
285 
พระมหาไมตรี นนท์ศิริ  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
286 
พระจักรธร เติมสุข  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
287 
พระสุรเชษฐ์ พิลัย  วัดเทพนม  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
288 
พระครูจันทนิภากร   วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
289 
พระครูธีรกิจโสภณ   วัดป่าซาง  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
290 
พระประชานาถมุนี   วัดดอนจั่น  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
291 
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์   วัดอินทขีล  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
292 
พระครูบวรธรรมสุนทร   วัดสุนทราราม  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
293 
พระครูศรีรัตนคุณ   วัดโสภณาราม  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
294 
พระครูสุธรรมปิยพจน์   วัดร้องส้มป่อย  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
295 
พระครูปลัดภาณุวัตร แก้วกันทะ  วัดช้างค้ำ  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
296 
พระอธิการนาวี ปิยทัสสี  วัดถ้ำดอยโตน  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
297 
พระมหาพะระแอะ วสุธานที  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
298 
พระทวีศักดิ์ วิชัยวงค์  วัดร้อยพร้อม  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
299 
พระษัฎฐพรรษ ณ น่าน  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
300 
พระพงษ์พิพัฒน์ ดีพิน  วัดป่าธาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5