ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระจุมพล ปุญฺญพโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระสนธยา สุทฺธาโภ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระเทพบัณฑิต  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระครูสมณธรรมสมาทาน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระครูอาทรกัลยาณกิจ  วัดไพบูลย์  ร้อยเอ็ด 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์  วัดอุทกเขปสีมาราม  ชลบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระครูปลัดอารยเดช จารุวณฺโณ  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระครูใบฎีกาสุวิชัย ฐิตายุโก  วัดป้อมใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระราชรัตนาภรณ์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป  วัดปากน้ำฝั่งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  วัดราชบุรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระญาณวิศิษฏ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระครูนันทปัญญาคุณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระครูวินัยธรนิคม ฐิตเตโช  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระสิทธิผล สิทฺธิผโล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมธโร  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระไพรัช อนาวิโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระครูธรรมธรประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระศิเวษฐ์ จารุธมฺโม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระมหาธงชาติ โอภาโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระหิรัญ ฐิตวฑฺฒโน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระประสิทธิ์ นนฺทสิทฺโธ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูสุตธรรมนิเทศ  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระประภัศร์วรพินิจ พุทฺธสโร  วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  สมุทรสงคราม 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระเสกสันต์ สิริสนฺโต  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระมหาสุเทพ ปิยธมฺโม  วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระสุระศักดิ์ ปิยธมฺโม  วัดโพนทอง  ขอนแก่น 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระแสงอรุณ ทินฺนวโร  วัดศรีฐานบ้านหนาด  ร้อยเอ็ด 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระมหาไสว สุวณฺณภาโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระชาญชัย ปิยวาจโก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระธณัช เชฏฺฐธมฺโม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระอนุพงษ์ อุทคฺโค  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระมหาโชคชัย พุทฺธสโก  วัดเขาน้อย  ชลบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระอธิการสมแก้ว สุจิตฺโต  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระมหาณรงศักดิ์ ปริสุทฺโธ  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
238  
พระครูปริยัติกิจโสภณ  วัดราษฎร์บูรณะ  ปัตตานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
239  
พระครูสุนทรคุณธาดา  วัดเจดีย์หอย  ปทุมธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
240  
พระครูโสภิตมันตาภรณ์  วัดสันปง  เชียงใหม่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
241  
พระครูปลัดศรายุทธ ถิรธมฺโม  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
242  
พระครูสมุห์ชาญ สิรินฺธโร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
243  
พระสมุห์อภิชิต อภิวฑฺฒโน  วัดทุ่งหลวง  เชียงใหม่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
244  
พระสมเพชร ธมฺมจารี  วัดสันปง  เชียงใหม่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
245  
พระวิสูตร วิสุทฺธสีโล  วัดสระเรียง  นครศรีธรรมราช 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
246  
พระอภิวัฒน์ อายุวฑฺฒโน  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
247  
พระสังวาลย์ กิตฺติสทฺโท  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
248  
พระมหาวรรณรุจ รุจวณฺโณ  วัดคลองเรียน  สงขลา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
249  
พระมหามโน จิตฺตปญฺโญ  วัดลำไพล  สงขลา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
250  
พระมหาอุทิศ อิสฺสโร  วัดคลองเปล  สงขลา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
251  
พระดิเรก สุภทฺโท  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
252  
พระภิญโญ มหาวีริโย  วัดสระเรียง  นครศรีธรรมราช 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
253  
พระชำนาญ ชุติปญฺโญ  วัดเสมาเมือง  นครศรีธรรมราช 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
254  
พระสุชาติ อริยวาสี  วัดสระเรียง  นครศรีธรรมราช 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
255 
พระมหาอานนท์ อานนฺโท  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 255 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3