ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสุรศักดิ์ กอมาตย์  วัดป่าหนองค้า  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระครูสิริปัญญาภรณ์   วัดหนองยาง  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูสุตธรรมนิวิฐ   วัดเทพศิริหนองกุง  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูสิริสารโกวิท   วัดอุทัยทิศ  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูสุตวิชัยธรรม   วัดกลางเชียงยืน  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระทองดี กงพะลี  วัดกลางเชียงยืน  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระอธิการวีระศักดิ์ แสงปัญญา  วัดชนะไพรี  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระมหารัฐภูมี ขานถม  วัดขุนพรหมดำริ  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระศุภชัย เกศนี  วัดศรีสว่างม่วงน้อย  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระปรีชา วงษ์กระนวน  วัดพุทธประดิษฐ์  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระเถี่ยน เหงียนวัน  วัดป่าราชธรรมานุวัตร  กาฬสินธุ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระครูกิตติปริยัติคุณ   วัดหนองคู  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระครูอุบลวรบรรพต   วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระสุริยันต์ ดาพา  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระเสวย วรรคสังข์  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระทองจันทร์ กุลบุตรดี  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระวินัย อินทรักษ์  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระประเทือง มวลสุข  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระโสภณ สุวรรณสิงห์  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสัญญา แสงพยับ  วัดถ้ำน้ำทิพย์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระอธิการสมัย ศรีคูณ  วัดโคกสะอาด  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระอธิการพิษณุ เคนออง  วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระอธิการบุญมี พรมเกษ  วัดป่าสร้างเชียงอินทร์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระศรีศักดิ์ สุมะนา  วัดป่าค้อเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระทรงพล วรรณเพ็ญ  วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระธนาชัย บุญจิตต์  วัดโปร่งสนามม้า  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระวันดี ศรีรารมย์  วัดหนองบัว  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระประวิทย์ จันทอง  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระวิเชียร สาระพัฒน์  วัดป่าสว่างวีรวงศ์  อุบลราชธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระมหาจันทร์ดี สุดา  วัดปราสาทยอเหนือ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระพิชาภพ พรมสุข  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระประกฤษฏิ์ ทองสา  วัดบ้านอาทิ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระสมศักดิ์ สุพรรณ  วัดจังกระดาน  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระสุริยัน บุญร่วม  วัดจังกระดาน  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระรัชชาวุฒิ ทองสุทธิ์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระกรกฎ ชังชั่ว  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระวชิรญาณ์ แก้วมะณี  วัดป่าโนนกระสังธรรมคุณ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระวิทยาคม คำวงค์  วัดป่าโนนกระสังธรรมคุณ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระสันตวัฒน์ พงษ์ธนู  วัดป่าโนนกระสังธรรมคุณ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระวิโรจน์ สามชัย  วัดป่าโนนกระสังธรรมคุณ  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระอธิการไทยนคร ดาวเรือง  วัดเทพนมสุทธาวาส  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระมหาธีระศักดิ์ พลปัญญา  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระพิชิตชัย ยอดน้ำคำ  วัดดอนกลอย  ยโสธร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระครูวรรณวนาภิราม   วัดเบญจพรรณวนาราม  มุกดาหาร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระส่องแสง จำปา  วัดนิคมเกษตร  มุกดาหาร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระครูนิมิตพนารักษ์   วัดพระเหลาเทพนิมิต  อำนาจเจริญ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระครูวรรณคุณาภรณ์   วัดดอนขวัญ  อำนาจเจริญ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระมหาเกรียงศักดิ์ ผาเหลา  วัดพระเหลาเทพนิมิต  อำนาจเจริญ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระมหาสำลี กตัญญู  วัดปัจฉิมวัน  อำนาจเจริญ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระครูวชิรปัญญานุยุต   วัดป่าเสาหงษ์  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระครูภัทรจิตตาภรณ์   วัดซับหวาย  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระครูสุธรรมธีรานุยุต   วัดจันทึก  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระครูอุดมสีลคุณ   วัดทรายทอง  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
เจ้าอธิการนพพล สินจะโปะ  วัดนาแค  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระมหาอุดม ยับสันเทียะ  วัดใหม่นารี  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระมหาเดชาชาติ ชูรัตน์  วัดป่าผาปืนแตก  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระมหาประเสริฐ จันทกุสุมพงษ์  วัดป่าผาปืนแตก  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระชูเชิด หวังเย็นกลาง  วัดป่าผาปืนแตก  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระมหาสัญจร ต่างสันเทียะ  วัดมงคลสุทธาวาส  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระอิทธิชัย กรวดค้างพลู  วัดมงคลสุทธาวาส  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระสมใจ ต่างสันเทียะ  วัดกระเสียว  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระชิตชัย นรลักษณ์  วัดเกาะ  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระคมกริช สุขพัตร  วัดเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระรภิวัฒน์ สีดาวงษ์  วัดหนองแสง  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระทนงค์ศักดิ์ ดื่นขุนทด  วัดหนองกระเทียมใต้  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระจักรพล พงษ์กระโทก  วัดหนองคึม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระกฤตยชญ์ ผุโพธิ์  วัดหนองคึม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระครูธวัชปิยาจาร   วัดประชาสมนึก  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระครูปริยัติธรรมนุศาสน์   วัดหนองย่างหมู  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระครูสุกิจพัฒนาทร   วัดบึงเจริญ  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระปลัดธาตรี อนุรักษ์วงศา  วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระใบฎีกาเศรษฐการ ไชยปัญญา  วัดใหม่โคกไม้แดง  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระอธิการอุทิศ จันทร์กุม  วัดไผ่งาม  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระมหาถนอม ชิดรัมย์  วัดปราสาทสูง  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระเผย แสนกล้า  วัดพนมดินสุวรรณาราม  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระชวโรจน์ ภาสอน  วัดบ้านปราสาท  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระธนภัทร จวงจันทร์  วัดทรงศิรินาวาส  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระวิรุฬชิต เช่นรัมย์  วัดทุ่งสว่าง  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระณัฐพล ชมภูนุช  วัดทุ่งจังหัน  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระอ้วน ศรีสุข  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระจิรพัฒน์ ทองทำกิจ  วัดโพธิ์คงคา  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระเสรี จะรอนรัมย์  วัดเมืองโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระประเสริฐ ทองศรี  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระพิทักษ์ กุสินรัมย์  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระเฉลิม ศิลากุล  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระเสรี รังสรรค์เมธากุล  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระณัฐพงษ์ วรรณพันธ์  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระกิตติพงษ์ มีมั่น  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระทรงศิลป์ สังข์วิเศษ  วัดพุทธมงคลวนาราม  ชัยภูมิ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระครูพิทักษ์สังฆกิจ   วัดโพธาราม  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูสมุห์เมธี ขันเงิน  วัดป่าลานโพธิ์  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระปลัดสุริยา ธรรมรักษา  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระมหาพงษ์เทพ ผ่องศรี  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระปรัชญา ถิ่นแถว  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระวงศธร ยอดทอง  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระบุญทัน ฉิมมาบล  วัดพันษี  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระมนตรี แก้วมุงคุณ  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระประสาท ภักดี  วัดโพธิญาณรังสี  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระหัสภา โสประโคน  วัดโพธิญาณรังสี  สุรินทร์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระมหาสมนึก เศวตรัฐกุล  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6