ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูเกษมกิจโกศล   วัดคลองป่าไม้  ระยอง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระครูโสภณวิสารัท   วัดกระแสร์คูหาสวรรค์  ระยอง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูใบฎีกานพดล บุญยั่งยืน  วัดกระแสร์คูหาสวรรค์  ระยอง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูใบฎีกาณัฐพล มีผล  วัดพลงช้างเผือก  ระยอง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระสมุห์ยุทธนา รักษาการ  วัดชุมนุมสูง  ระยอง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระมหาสุเทพ บุญหยง  วัดเขาหนองปลาไหล  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระวิทยา แก้วเยื้อง  วัดสำโรง  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระสุจินต์ สุขโข  วัดทุ่งตาอิน  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระปลัดญาณเดช จันทร์คง  วัดใหม่สี่หมื่น  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระนพดล รามฤทธิ์  วัดใหม่สี่หมื่น  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระสมุห์จิตตวี ยอดเยี่ยม  วัดราชคาม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระสมุห์สุรินทร์ สนธิเวช  วัดป่าพุทธาราม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระธณัฐพล ผลาเลิศ  วัดป่าพุทธาราม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระบุญส่ง สมกันทา  วัดป่าพุทธาราม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระดำรงค์ ธุระวงศ์  วัดป่าพุทธาราม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมหาสรวิศิษฏ์ ภาติยวงศ์  วัดหลวงพ่อธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระสุคนธ์ ทองคำ  วัดหนองกลางดง  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระน้อย รวมทรัพย์  วัดอรุณรัตนคีรี  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระวีรสิษฐ ปรียานนท์  วัดนครทิพย์  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสมชาย เจริญพานิช  วัดตาลบำรุงกิจ  ราชบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระมหาอภิวัชร โภคสวัสดิ์  วัดหนองจอก  เพชรบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระแมนรัตน์ พิทักษ์ทรัพย์  วัดเจริญสุขาราม  สมุทรสงคราม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระมหานิรุต พยนต์ยิ้ม  วัดเขายี่สาร  สมุทรสงคราม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระมานิตย์ ลีบาง  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์   วัดควนอุโบสถ  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ   วัดควนคลัง  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระสมุห์วิษณุ มีปลอด  วัดโคกมะม่วง  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระมหามนูญ แดงขาว  วัดพระมหาธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระสุชาติ บัวจันทร์  วัดตรีนิมิตร  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระครูปลัดธัญภูวริษฐ์ พวงแข  วัดคูขุด  ชุมพร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระนนท์ชสิริ เพชรลักษมี  วัดบ้านส้อง  สุราษฎร์ธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระมหาวีระพงษ์ ยิ้วกว้อง  วัดราษฎร์บูรณะ  ปัตตานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระวร อินทรเทพ  วัดราษฎร์บูรณะ  ปัตตานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระพนัส หลงพรหม  วัดมหันตคาม  ปัตตานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระกิตติภูมิ สวัสดิสาร  วัดควนอุโบสถ  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
จีน  
236 
พระชาญวิทย์ แต่ผลประเสริฐ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
237 
พระกิตติพงศ์ บุญเลี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
238 
พระนพคุณ บุญมั่น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
239 
พระมหาสุระศักดิ์ สันโดด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
240 
พระสมบูรณ์ ฉัตรไชยไพบูลย์  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
241 
พระมหาผดุง จันทศร  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
242 
พระมหาเสน่ห์ ต๊ะมุ้ง  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
243 
พระมหาวชิรวิทย์ ยางไชย  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
244 
พระมหาสิทธินนท์ ชนิกานนท์  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
245 
พระวิทวัส วงษ์บุตร  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
246 
พระมหาณัฐวุฒิ สุกรเมือง  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
247 
พระโชคอนันต์ ดอกกระถิน  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
248 
พระหวล บางเพ็ง  วัดทองสะอาด  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
249 
พระวิทูร วงศ์ษารัตน์  วัดคีรีมงคล  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
250 
พระปวัตน์ ทาเมือง  วัดหัวฝาย  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
251 
พระศรีลัย ศรีดี  วัดเจริญเมือง  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
252 
พระสุพจน์ เทพสุภา  วัดเจริญเมือง  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
253 
พระมหาศราวุธ กันยะ  วัดพญาภู  น่าน 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
254 
พระมหาปรีชา วงค์สวัสดิ์  วัดพญาภู  น่าน 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
255 
พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์   วัดศรีบัวเงิน  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
256 
พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ ป้อศรี  วัดกู่เสือ  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
257 
พระอธิการนเรศ พิศูจน์  วัดป่าแคโยง  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
258 
พระณรงค์ กุณะจันทร์  วัดแม่อายหลวง  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
259 
พระสาธิต สิงห์โตทอง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
260 
พระณัฏฐภรณ์ วงศ์อินทร์  วัดแม่แฝก  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
261 
พระสมบูรณ์ บุญประกอบ  วัดสบเปิง  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
262 
พระสุพจน์ พัดประดิษฐ์  วัดสันป่าสัก  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
263 
พระธวัชชัย ทองเทพ  วัดพระธาตุศรีวิชัย  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
264 
พระครูสาสนกิจจาทร   วัดโชคชัยวนาราม  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
265 
พระอิทธิเดช ไทยคง  วัดศรีแก้ว  หนองบัวลำภู 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
266 
พระไกรราช แก้วเกตุพงษ์  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
267 
พระโกศล กัปโก  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
268 
พระธีระศักดิ์ ประนิทา  วัดเขาแก้ว  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
269 
พระสันติ โพธิ์ศรี  วัดเขาแก้ว  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
270 
พระครูโสภิตสุวาที   วัดเขาปรีดี  นครศรีธรรมราช 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
271 
พระครูศรีศาสนคุณ   วัดนาสร้าง  ชุมพร 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
272 
สามเณรสหัสวรรษ สุมทุม  วัดพญาภู  น่าน 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
273 
สามเณรบุญชัย คละตัน  วัดเจดีย์สามยอด  ลำพูน 
1-7-62 
ผ่าน 
พม่า  
274 
พระอธิการคมเมธ อุปคุณ  วัดอรัญญิกาวาส  มุกดาหาร 
1-7-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
275 
พระมหามงคล สุพร  วัดสว่างบุรมย์  มุกดาหาร 
1-7-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
276 
พระปิยพจน์ ประพันธ์กิจเกษม  วัดราษฎร์บำรุง  มุกดาหาร 
1-7-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
277 
พระโยธิน คนขยัน  วัดนิคมเกษตร  มุกดาหาร 
1-7-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
278 
พระอธิการธนากร ประสาวะโท  วัดวรสรวงสันติ  หนองบัวลำภู 
1-7-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
279 
พระมหาสมพงษ์ อัญโย  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
280 
พระประสิทธิ์ เล็กงามเอก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
281 
พระอุเทน มีพร  วัดดำรงธรรมาราม  จันทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
282 
พระสมศักดิ์ เรือนทอง  วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
283 
พระสุนันท์ ผิวพรรณ  วัดเมตตากิตติคุณ  อุดรธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
284 
พระวิทยา โสดาจันทร์  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
285 
พระครูวินัยธรชนสิทธิ์ ลัทธิกร  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
286 
พระสิริวรธำรง   วัดสมเด็จอาสภวัน  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
287 
พระอนุสรณ์ สมรักษ์  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-7-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
288 
พระณรงค์ อุ่นศิริ  วัดทรงธรรม  กาฬสินธุ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
289 
พระอนุพงษ์ เพ็ชรกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
290 
พระมหาสุชาติ พันธ์พฤกษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
291 
พระกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ  วัดนิคมสหกรณ์  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
292 
พระมหากุศล เสนาะพงษ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
293 
พระมหาทวีศิลป์ อาจทวีกุล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
294 
พระมหาวัฒนา สาวันสูง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
295 
พระมหาธนณัฏฐ์ ปฏิวรณ์  วัดพระธรรมกาย  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
296 
พระครูอดุลปัญโญภาส   วัดทุ่งข้าวตอก  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
297 
พระครูวินัยธรพรชัย ตันติวงศ์  วัดเทพนิมิตนันทาราม  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
298 
พระมหาบุญช่วย ดูใจ  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
299 
พระครูมนูญกิจจาทร   วัดทากาศ  ลำพูน 
1-7-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
300 
พระมหาพนาวัลย์ แสงโคกทราย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4