ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ   วัดด่านเกวียน  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระครูสุตธรรมธาดา   วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระปลัดไพวัลย์ จิตจะโปะ  วัดม่วง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
เจ้าอธิการอัจฉริยะ โพธิ์นอก  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระอธิการธนิต ดงกระโทก  วัดใหม่หนองกก  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระมหาบุญส่ง ผ่านภูวงษ์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระบุญเหลือ โพธิ์ทอง  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระพีรพงษ์ จะเรียมพันธ์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระปัญญาวัชร ลีฬกาญจนากุล  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระไพศาล มรดก  วัดป่าเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระวุฒิไกร แก้วไวยุฒ  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระเด่นชัย คำเหลือ  วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระเกรียงศักดิ์ โลกระโทก  วัดต่างตา  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระอธิการธนวัธน์ เสนาณรงค์  วัดหนองแก  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระเทิดศักดิ์ นันทเขตต์  วัดหนองสาหร่าย  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระเสถียร ผ่องแผ้ว  วัดพฤกษาศิลาอาสน์  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระรัตนเศรษฐ์ เสาร์สูงเนิน  วัดป่าลัฏฐิวัน  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระบัวลอง อัคจันทร์  วัดนาแค  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระยศวริศ ศิริพันธุ์  วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระวัฒนา พระธานี  วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระสมคิด ทองหล่อ  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระวิกรม เกษมวุฒิ  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระยงยศ ทรงศิล  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระครูสุจิตสุวรรณคุณ   วัดบุตาเวสน์  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระครูโพธิธรรมรังษี   วัดโพธาราม  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระครูอาคมธรรมสถิต   วัดหนองไม้งาม๒  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระอธิการดำเนิน ยิ่งนอก  วัดสวายสอ  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระจิม นาคงาม  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระอรรถกร สร้อยจิตร  วัดป่าสนวล  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระวชิรารมย์ พรมโชติ  วัดหนองโบสถ์  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระวณัฐพงศ์ สงึมรัมย์  วัดแสงทองศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระนคเชษฐ์ ผมพันธ์  วัดเจริญสุข  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระโกวิทย์ โพธิ์กลาง  วัดป่าบ้านกรวด  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระพรชัย ไกรยอด  วัดหนองกง  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระสุจริต ช้าชำนาญ  วัดกุมภียาน  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระวรพงษ์ ดีพลงาม  วัดชุมแสง  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระประมวล บุญหนองเหล่า  วัดบ้านศรีสง่าวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระศาสตราวุฒิ เข็มรุกขา  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระครูรัตนธรรมาภิรัต   วัดมณีรัตน์  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระรุ่งโรจน์ ภูมิชนะ  วัดมณีรัตน์  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูบรรพตวิหารการ   วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
เจ้าอธิการสมบุญ มืดกว้าง  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระณัฐวุฒิ แก้วประพาฬ  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระอาทร ชัยรัตน์  วัดเกาะแก้ว  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระประสิทธิ์ บุญหนา  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระเพชรณรงค์ ทองนาค  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระสมุห์พินิจ สมานทอง  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระสุพรรณ สุขยานุดิษฐ  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระทองพูน สมงาม  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระอธิการวิทยา อย่าเสียสัตย์  วัดป่าคลองธรรม  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระนิพล กะหะกะสิทธิ์  วัดประทุมวัน  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระณัฏฐ์วัฒน์ พิลาสุข  วัดบ้านผือ  สุรินทร์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระณัฏฐพล ธนัตพัฒธนันท์  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระคุณากร กุลวงษ์  วัดบ้านขาม  นครนายก 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระนิรันดร์ เอี่ยมกระซ้อน  วัดสามร่ม  ฉะเชิงเทรา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระอุดม ประยูรรัตน์  วัดกลางบางปะกง  ฉะเชิงเทรา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระไกรสร ขันทะ  วัดคลองสิบสาม  สระแก้ว 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระศักดา ยอดไพร  วัดหนองขาม  ชลบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระบรม สุขสวัสดิ์  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระคมเกษม อินต๊ะสอน  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระภิรมย์ สวัสดิไชย  วัดป่าคลองกุ้ง  จันทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระครูปลัดวิทยา ดีนาค  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระภัทธีระ สุวรรณประสิทธิ์  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระสุรเดช ลือลาภ  วัดกกตาล  นครปฐม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระนรชัย กอบกสิกรรม  วัดสัมปตาก  นครปฐม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระมหายงยุทธ ยุ้นองอาจ  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระศรนรินทร์ วงค์กลาง  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระกิตติพงศ์ บุญประคม  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระสมปอง สีสง  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระปลัดทวี ยุติมิตร  วัดท่าหิน  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระสุรเชษฐ จันทสิโร  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระวีระ อ่อนสำลี  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระอนันต์ ฉ่ำมิ่งขวัญ  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระชัยรัตน์ หมื่นกันยา  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระอนุวัฒน์ อรัญญะ  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระสนั่น ธีรมณีปัญญา  วัดพังกาญจน์  สุราษฎร์ธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระมหาเวคิน สัตตรัตนำพร  วัดสิริสีลสุภาราม  ภูเก็ต 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระเอกพงษ์ สิทธินันทกิจ  วัดไชยธาราราม  ภูเก็ต 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระราชวรากร   วัดกะพังสุรินทร์  ตรัง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระโอภาส นาคฤทธิ์  วัดสาริการาม  ตรัง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระพิทยา หมื่นโพธิ์  วัดสิทธิชัยรังสรรค์  ตรัง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระปลัดสุบิน วงษ์แสง  วัดศรีวิเทศสังฆาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระมหาเลอศักดิ์ บุญธนสาร  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระอัคคเทพ วิวัชนะ  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระธสุวรรณ สุวรรณแสน  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระสิทธิชัย จันทร์จุล  วัดคลองพระยา  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระสมยศ อัมพรทิศ  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระเกียรติศักดิ์ นวลมัย  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระปลัดสานิตย์ อินทร์นาค  วัดพรุนายขาว  พัทลุง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระมหาธนัญกรณ์ วรตันติ  วัดหนองนก  พัทลุง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระนิคม ไกรจันทร์  วัดนาท่อม  พัทลุง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระอุทัย รงค์ทอง  วัดป่าบอนต่ำ  พัทลุง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระองค์ แสงแก้ว  วัดบ่วงช้าง  พัทลุง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
สามเณรศักดิ์สิทธิ์ พลเทียร  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
สามเณรบรรหาร เส็งหะพันธุ์  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
สามเณรปรเมศวร์ แสงจันทร์  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
สามเณรทิวธวัช นามจักร  วัดไชยมงคล  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
สามเณรวรกันต์ สีสัน  วัดร่องดู่  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
สามเณรญาณพงศ์ ทนทาน  วัดห้วยยางขาม  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
สามเณรธีระศักดิ์ สุวรรณแสน  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5