ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระอธิการกิตติพงษ์ วงษาหาราช  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอนุกูล กสิบุตร  วัดป่าแสงอรุณขอนแก่น  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระชวลิต อินทปัญญา  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระคมพยัคฆ์ มูลมา  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระทองร่วม ภูผาสุข  วัดบูรพาโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระเทพณรินทร์ ภูสมปอง  วัดสว่างชัยศรี  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระครูวีรธรรมาทร   วัดศรีอริยวงศ์  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูปุญญาภิวัฒนากร   วัดโคกสมบูรณ์  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระทวีโชค วรศาสตร์  วัดโคกสมบูรณ์  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระอธิการชัยวิทย์ สิงห์เสนา  วัดอัมพวันวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระอนุชา ผลาผล  วัดป่าพุทธกิติธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระเกรียงไกร ชารีแสน  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระพิชิต วรรณสุทธิ์  วัดเหล่าใหญ่  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระนำชัย กานะ  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระครูศรีธรรมโสภิต   วัดโนนทอง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระครูปริยัติคณานุกิจ   วัดโนนศิลาราม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระครูวิสุทธาภิวัฒน์   วัดศีลวิสุทธาราม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระครูอมรธรรมสโรช   วัดพระธาตุหนองบัว  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์   วัดโนนทอง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระฐาปนพงษ์ โพธิลา  วัดโนนทอง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระจรัญ ฉันทสิริกุล  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระสุนทร ยำยวน  วัดอุดรภาราม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระจำนง สีหาบุตร  วัดคำแม่มุ่ย  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระม๊อก หมั่นราช  วัดศรีมงคล  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระสิทธา แฝงพงศ์  วัดซำหวาย  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระเฉลิมพล สิงห์ใหญ่  วัดเก่าขาม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระพนมทวน เจริญทอง  วัดหนองทัพ  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระอาคม ปัดนาพันธ์  วัดหนองทัพ  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระคาน วิลานันต์  วัดโนนสูง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระบุญศรี แก้วใส  วัดพระโต  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระวีระวัฒน์ ป้องคำ  วัดแก้งโตน  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระสันติ บินรัมย์  วัดบ้านโซง  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระสมใจ โทบุตร  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระผดุงศักดิ์ จักรภพเมฆินทร์  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระมังกร แร่ทอง  วัดป่าสว่างวีรวงศ์  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระครูภัทรนันทโกวิทย์   วัดพิมาย  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอธิการสุริยา เวลาพร้อม  วัดศรีโกธาราราม  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระพรศักดิ์ อุทา  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระนาวี เชื้อวังคำ  วัดป่าโนนกุดหล่ม  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระรณชัย กลำเงิน  วัดจังกระดาน  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระวิโรจน์ ศิริจันวงค์  วัดตะเคียนราม  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระวันดี ระยับศรี  วัดกำแมด  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระเสถียร จันทร์ชู  วัดบ้านเปือย  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระกังหัน โวหาร  วัดป่าหนองโพธิ์  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระครูปริยัติรัตนานุยุต   วัดสระแก้ว  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระมหาไตรภพ อุดมกัน  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระเกตย์มณี พรหมสี  วัดป่าโนนแพง  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระปริญญา บุพศิริ  วัดป่าเพชรประไพ  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระจำรัส กุลพันธ์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระจิตติชัย พวงบุตร  วัดกลาง  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสมบูรณ์ เอกตาแสง  วัดโนนสวัสดิการาม  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระฉัตรชัย ลายขาว  วัดกกต้อง  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระภาทิชากร ลามุงคุณ  วัดกกต้อง  นครพนม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระครูอุดมคุณาธาร   วัดพรสวรรค์  ยโสธร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระทานิล สิงห์ครุธ  วัดป่าร่มเย็น  ยโสธร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระสำลี บุตรลา  วัดโนนศิลา  อำนาจเจริญ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระอัศราวุฒิ กุลเนตร  วัดนาหว้า  อำนาจเจริญ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระครูสิริเจติยาภิบาล   วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต   วัดวงศ์เกษตร  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์   วัดยองแยง  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระอธิการสมพงษ์ รักศิริ  วัดไทยสามัคคี  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระดาวรุ่ง ข้องครบุรี  วัดไทยสามัคคี  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระสงวน เกตสันเทียะ  วัดไทยสามัคคี  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระมหาอภินันท์ มนตรี  วัดญาณโศภิตวนาราม  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระชัยประสิทธิ์ หวังรวมกลาง  วัดสำนักตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระหนูไกร แกรงพิมาย  วัดหลุ่งตาด่อน  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระสมบุญ ทิศกระโทก  วัดหนองแมว  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระคนอง มูลขุนทด  วัดสระขี้ตุ่น  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระลม ด่านนาคิน  วัดหนองบัวละคร  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระประยุทธ พลสวัสดิ์  วัดมงคลหัตถีสันติวาส  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระคง คุณชื่น  วัดศรีสุรโยธิน  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระสราวุธ ท้าวอู่ทอง  วัดธารอุทุมพร  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระแมน ดาวใหม่  วัดศาลาหนองขอน  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระคำพัน ฤทธิ์ไธสง  วัดสว่างชุมพวง  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระทศพล สีชมชื่น  วัดวงศ์เกษตร  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระนาวา คำวันดี  วัดพญาเย็นพุทธาราม  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระครูภัทรสมาจารคุณ   วัดโคกปราสาท  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระครูขันติธรรโมภาส   วัดแจ้งสมรทศ  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระครูอดุลสีลวิสุทธิ์   วัดประคองราษฎร์  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระครูปลัดมานบ วัณณวาที  วัดบ้านกะโดน  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูปลัดวันชัย แสงสุวรรณ์  วัดเจตมินวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระประทีป อิ่มรัมย์  วัดเจตมินวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระมหากันตภณ ประสงค์สุข  วัดดงบัง  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระนิคม ชอบสอาด  วัดดงบัง  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระบุญช่วย จิตรเย็น  วัดป่าโนนสมบูรณ์  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระอัมรินทร์ มณีรัตน์  วัดซับห่างวนาราม  ชัยภูมิ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระครูโสภณโพธิพิทักษ์   วัดโพธิ์งาม  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระครูปริยัติปทุมารักษ์   วัดปทุมทอง  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
เจ้าอธิการณรงค์ชัย สุขสำโรง  วัดจำปา  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระมหาชาญ สร้อยสุวรรณ  วัดอุทุมพร  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระมหาปริตถ์ ศรีรัตน์  วัดบ้านผือ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระสุวรรณ ปังชัยภูมิ  วัดบ้านผือ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระนราวิชญ์ เปรมพงษ์กุล  วัดดอกจานรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระบุญล้อม บูรณะ  วัดหมอนเจริญ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระเอกพันธ์ มะเดื่อ  วัดเลียบ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระอัฐกร วังคนองหว้า  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระบัณฑิต บองเพชร  วัดกลางชุมพลบุรี  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระเทียน ใจบุญ  วัดโพธาราม  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระบัวพัน กรรณิกา  วัดศรีลาวรรณ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระวิเชียร บุญจันทึก  วัดแจ้ง  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 505 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6