ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสำเร็จ ทองคำ  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอนุสรณ์ สีดำ  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูศรีปริยัติการ   วัดโอกาส  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
เจ้าอธิการบุญช่วย แสนเพ็ง  วัดสะพานสูง  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระมหาพรพิทักษ์ สุขรี่  วัดสว่างสุวรรณาราม  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระมหาภูมินทร์ หาญมนตรี  วัดสว่างสุวรรณาราม  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระชำนาญ สาระมัด  วัดม่วงไข่  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระสถิต ทีสุกะ  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระเดชณรงค์ อุระมา  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระพงค์พร แพงคำดี  วัดป่าศิลาพร  ยโสธร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระประทีป พันธะ  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  มุกดาหาร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระครูสิริสุตาภิวัฒน์   วัดศรีวิไลวนาราม  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระครูวิบูลโพธิวัตร   วัดป่าโพธิ์ทอง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พรครูวาปีธรรมโชติ   วัดหนองโสน  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระศักดิ์ชัย สดสูง  วัดหนองโสน  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระณัฐวุฒิ ใจดี  วัดหนองโสน  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระอธิการวรวุฒิ มีธรรม  วัดหนองเต่า  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอธิการบุญเลิศ เรืองทองหลาง  วัดทรัพย์เจริญ  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระอธิการวินัย พรมสุภาพ  วัดบ้านคร้อ  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสุรเชษฐ์ ฝุ่นเงิน  วัดศรีสำราญ  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระสมพร แก้วดอนรี  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระชาติชาย แซ่ซือ  วัดตลาดแค  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระสุพร กาวีละ  วัดบ้านฝ้าย  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระเทวินทร์ ปิ่นเพชร  วัดสุชัยคณาราม  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระธวัชชัย ทะวิลา  วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปัณโณ  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระวิริชัย กิ่มโคกสูง  วัดป่าธรรมชาติ  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระนวพร กาลพัฒน์  วัดครบุรี  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระธนิต พุทธานุกูลพงษ์  วัดบ้านระไหว  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระบุญมาก สายรันตี  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระชมภู พลีเพื่อชาติ  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระเฉลิมพล ระยับศรี  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระรัตนพลภิพัฒน์ วัฒนวิบูลย์ชัย  วัดดอนนางงาม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระสรวิศ งามผลเจริญ  วัดป่าโคกเขาพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระนิรันดร์ อาบรัมย์  วัดตลาดชัย  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระสมปอง สุทธิ  วัดสนวนนอก  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระวิชาญ สมุติรัมย์  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอนันต์ มากะเต  วัดบ้านไทร  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระนพรัตน์ ธาตุทะนะ  วัดหนองหงษ์  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระอนุกูล กระอาจ  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระชนะการ จันทะขาลเศรษฐี  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระเผย ซิวประโคน  วัดไทรโยง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระเกรียงศักดิ์ เลิศสกุล  วัดไทรโยง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระครูภัทรธรรมสิริ   วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
244 
พระประกิจ ลัภสิทธิ์  วัดปราสาทวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระฐเดช โกกาพันธ์  วัดปราสาทวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระวสันต์ พุ่มนิคม  วัดปราสาทวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระบุญเกิด หอมสันเทียะ  วัดเพชรดอนยาง  ชัยภูมิ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระครูสิริธีรญาณ   วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระธีรเดช หวังมั่น  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระปัญญา สุวรรณา  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระครูอดุลโพธิธรรม   วัดบ้านดง  นครนายก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระครูสมุห์ณรงค์ แย้มสมบัติ  วัดคีรีวัน  นครนายก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระทวน เหมาะเหม็ง  วัดสบกเขียว  นครนายก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระทวีชัย สำเภาเงิน  วัดจรูญเวสม์ธรรมาราม  นครนายก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระกัษณ คชพัฒนจ์  วัดป่าศรีถาวรนิมิต  นครนายก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระอธิการวิชาญ อินตา  วัดคลองยาง  สระแก้ว 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระเหมือน ตองติดรัมย์  วัดเหล่าอ้อย  สระแก้ว 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระศรีไพร ทองแดง  วัดหนองสังข์  สระแก้ว 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระปัญญา พลศรี  วัดใหม่สำราญ  ชลบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระบวร บุญสุวรรณโชติ  วัดตามูล  จันทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระนิกร นิยมการ  วัดเขาทอง  จันทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระวิโรจน์ เอื้อชัยกุล  วัดพลับ  จันทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระสุธรรม เสนทอง  วัดห้วงพัฒนา  ตราด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระครูสันติธรรมานันท์   วัดลำลูกบัว  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระครูสิทธิธรรมวิมล   วัดเสถียรรัตนาราม  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระพงศ์พัสกร แสนวัฒนภิญโญ  วัดโคกเขมา  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระเสฏฐ์ธนิน เมฆรุ่งโรจน์  วัดวังตะกู  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระต้อย สุขจินดา  วัดเสนหา  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระประพัฒน์ บัวขม  วัดเขาตองเมืองลับแล  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระกิจณ์ เอกชน  วัดถ้ำเจริญธรรม  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระมหาอนุชิต สง่าทรัพย์  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระสรัญ ชิณณะวิมล  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระมหาเอกชัย อนันตนาคม  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระมหามนัส ทับไกร  วัดเกาะ  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระมหาไพศาล อุนานุยา  วัดศรีสุทธาราม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระสุเทพ ชาวท่าจีน  วัดศรีสุทธาราม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระปวัฒน์ จรูญรัตน์  วัดศรีบูรณาวาส  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระครูวรวิสุทธิวัตร   วัดเขาพระ  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระครูศรีธรรมวาที   วัดเทพอาวาส  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระมหามาโนช โสติสงฆ์  วัดเทพอาวาส  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูวินัยธรสมพงศ์ จินดา  วัดบางกระ  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระครูสมุห์ประดิษฐ์ อู่ตะเภา  วัดหนองแช่เสา  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระมหาไชยรัตน์ บุญทอง  วัดช่องลม  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระอิทธิพล ศุกรภาค  วัดโขลงสุวรรณคีรี  ราชบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระครูสุนทรวัชรการ   วัดลิ้นช้าง  เพชรบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระวิพัฒน์ โปซิว  วัดท่าคอย  เพชรบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระทวีศักดิ์ สุขสำราญ  วัดบุษยบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระอภิชาติ มุกดาประกร  วัดธรรมิการาม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระปรมิตร หมื่นราม  วัดสุขาสิทธาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระเสรี รอดรัตน์  วัดป่ายาง  นครศรีธรรมราช 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูสังฆกิจธำรง   วัดยางฆ้อ  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระจรินทร์ จันทอง  วัดคุริง  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระพฤหัส คล้ำจีน  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระโสภณ เจริญผล  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระภาสกร ช่างเสียง  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระครูสังฆรักษ์วิทวัส โทนจินดา  วัดควนสุพรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระโกมล วัชรกาฬ  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระธนากร ชูแดง  วัดกาญจนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระครูสุพจน์ธรรมาทร   วัดสว่างอารมณ์  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระมหานัฐพล สุพร  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 500 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5