ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสมมัคร์ สุวรรณเลิศ  วัดมณีศิลาราม  กาฬสินธุ์ 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิกับสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระนิเวทย์ เทพารส  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่ได้รับเข้าสังกัดวัด  
พระครูสุตฉันทากร  วัดวารินทราราม  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในหนังสือสุทธิไม่ถูกต้อง  
พระภูษิต เหมือนบุญชากร  วัดบุญญฤทธิ์  นครราชสีมา 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในแบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิขาดรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
10 
พระสมจิตร วรรณศิล  วัดบรมนิเวศน์  สุรินทร์ 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
11 
พระทรงเดช ไกวัลโกศล  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระชีปาน สารามัน  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ไม่รับพิจารณา 
คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ไม่มีอำนาจพิจารณา เนื่องจากมีหนังสือเดินทางบังคลาเทศอยู่แล้ว  
รวมทั้งหมด : 207 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3