ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูจารุวัณณาภรณ์   วัดกลางภู  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระปลัดยงยุทธ อ้มพรม  วัดสว่างโพนทอง  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระสมุห์สุจริต อ้อยเลา  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระอธิการเข็มพันธ์ อัคราช  วัดถ้ำพระนาใน  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระตวัน พรมแสง  วัดอุฒาจารย์  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระชาติชาย โถชัยคำ  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสุนทร มหาโคตร  วัดร่องน้ำใส  หนองบัวลำภู 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูปลัดบุญจันทร์ กิ่งพุ่ม  วัดสว่างมโน  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระมหารณรงค์ หอมเนียม  วัดท่าประชุม  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระสุนทร ทองโชติ  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระถาวร ลาดซ้าย  วัดอาคเนย์  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระปรีดี เพียวงษ์  วัดบริบูรณ์วนาราม  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระบพิตร์ พานดง  วัดป่ากิตติญาณ  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระครูโกวิทชัยคุณ   วัดดงหลักสิม  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระครูโอภาสธรรมประยุต   วัดบ้านวังมน  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระครูอัมพวันบุญญาภิรักษ์   วัดอัมพวันบ้านดอน  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
เจ้าอธิการแดง เกยุระ  วัดดอนยานาง  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอธิการอวยพร นามสมบูรณ์  วัดศรีสุมังคลาราม  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระบุญเกื้อ ไชยมัชฌิม  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระทนงศักดิ์ อุ่นสิม  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระพลวัฒน์ เขินชัยภูมิ  วัดป่าดอนยาง  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระไชยเชษฐ พระวิเศษ  วัดสมสะอาดเหนือ  กาฬสินธุ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระสุวรรณ วรรณวงค์  วัดวารีกุฎาราม  ร้อยเอ็ด 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระภาวนาสุตาภิรัต   วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์   วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระครูประภากรรัตนคุณ   วัดรมณีย์กูฏาราม  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระครูปัญญาภูริทัต   วัดสวนสวรรค์  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระประทิน ภาผล  วัดสำโรงใหญ่  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระกายสิทธิ์ ทาก้อน  วัดศรีมงคล  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระคุณวัฒิ วิริยาจิโรจน์พงษ์  วัดน้ำยืน  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระเสวย จันดียืน  วัดดุสิตาราม  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระกีลิตร ชื่นเกษม  วัดโนนใหญ่  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระจอม ชะโกฎ  วัดป่าก้าว  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระศุภกฤต ยาวะโนภาส  วัดป่าสว่างบุญ  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระณัฏฐสิทธิ์ แก้วสีทอง  วัดบ้านนาขาม  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระมงคลชัย นนทา  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอภิสิทธิ์ บุญหาญ  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระณภัสกร ทีฆาวงศ์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระบารมี นนท์พละ  วัดท่าคอยนาง  ศรีสะเกษ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระอธิการรุ่ง รัชภูมิ  วัดหนองสองห้อง  ยโสธร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูอุดมโพธิกิจ   วัดโพธิ์ศิลา  อำนาจเจริญ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระสุภาพ บุญครอง  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระครูสุภาจารคุต   วัดเขาภูหลวง  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระครูสถิตธรรมวิบูล   วัดชัยมงคล  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์   วัดปรางค์  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระครูเมตตาสารคุณ   วัดหนองซำ  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระสมุห์ละออง ยัควงค์  วัดประชาคมาราม  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระใบฎีกายงยุทธ แสงบัณฑิต  วัดประชาคมาราม  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระใบฎีกาธงธนัท โรจนพงษ์เพียร  วัดสระแก้ว  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระมหาสมศักดิ์ ตัวไธสง  วัดป่าหนองบัว  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระมหาวิชัย เสาพะเนา  วัดซ่าเลือด  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระทิวากร ฮ้อแสงชัย  วัดมกุฏคีรีวัน  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสมพงค์ ผิผ่วนนอก  วัดโนนแดง  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระอำพล มาขุนทด  วัดหินดาด  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระสุข มณีศรี  วัดหนองรังกา  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระธนวัฒน์ อรรถมนัดถุ์  วัดแสนสุข  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระประสงค์ ยังกลาง  วัดหนองตะไก้  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระอภิวัฒน์ เดชคูณรัมย์  วัดจันทนาราม  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระทองแดง แย้มศรี  วัดจันทนาราม  นครราชสีมา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระชัยวุฒิ วงค์วิลาศ  วัดบ้านยางโลน  บุรีรัมย์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระชัยสิทธิ์ ศรชัย  วัดตาไก้พลวง  บุรีรัมย์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระสันติพงศ์ ธรรมธำรง  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระกฤษณะ แซ่ชั่น  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระสัมฤทธิ์ ลาดถา  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระประสิทธิ์ บุญโทน  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระเทอดไท แววฉิมพลี  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระราชวิมลโมลี   วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ มะเดื่อ  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระครูสุธรรมพัชรคุณ   วัดบ้านโคกไทร  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระครูสมุห์ไสว มุ่งหมาย  วัดป่าสามัคคีธรรม  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระปลัดศรี คำเสียง  วัดหนองคูพัฒนา  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระมหาเจริญสุข วงเวียน  วัดศรีวิหารเจริญ  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระมหาประสพสุข สุขล้วน  วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระสุเทพ เอี่ยมสะอาด  วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระคามิน สมนาม  วัดดาราธิวาส  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระอดิศักดิ์ ทองเปลว  วัดกลางพระแก้ว  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระนิยม ชัยพิบูลย์  วัดพัฒนาธรรมาราม  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระประยุทธ ผ่านทอง  วัดจำปาธาราราม  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระลา คำแพง  วัดโนนสวรรค์  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระทยาวัต ประดับศรี  วัดโคกสะอาด  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระฉัตรมงคล รังษี  วัดศาลาเย็น  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระเมา ทองผง  วัดแสนกาง  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระเวียน สงคราม  วัดแสนกาง  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูนิคมพัฒนคุณ   วัดนิคมพัฒนา  ปราจีนบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระอธิการสามารถ ทรงประดิษฐ  วัดนาเหล่าบก  ฉะเชิงเทรา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระวินัย เอี่ยมกระซ้อน  วัดสามร่ม  ฉะเชิงเทรา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระครูญาณประยุต   วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์   วัดโบสถ์  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระครูสาธิตกิตติญาณ   วัดราษฎร์นิยมธรรม  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระครูวิสิฐธรรมโสภณ   วัดเขาไม้แดง  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระธนากร ทองสุข  วัดเขาไม้แดง  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระอโนทัย พุทธรักษา  วัดเกาะแก้วนครสวรรค์  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระครูสังฆรักษ์วิสุทธิ์ รุมกิ่ง  วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์  จันทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระอธิการทัศนัย เสนาะสรรพ์  วัดท่าแคลง  จันทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระมหาวสันต์ พันธุรัตน์  วัดศรีเมือง  จันทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระประจักร์ บุตรวงค์  วัดป่าคลองกุ้ง  จันทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระวิเชียร ดิษณะ  วัดโป่งจันทร์  จันทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระครูสุธรรมมาทร   วัดธรรมาภิมุข  ตราด 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระครูใบฎีกาวิทยา เรืองศิลป์  วัดสวนใน  ตราด 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระสมุห์นัฐพล สุภพิมล  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 442 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5