ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระพิเชษฐ พิเชฏฺโฐ  วัดบ้านกาบเชิง  สุรินทร์ 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม  วัดเจดีย์แม่ครัว  เชียงใหม่ 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระณชารีย์ อุปสนฺโต  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระครูพิพิธนันทคุณ  วัดห้วยซ้อ  น่าน 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระสมคิด จารณธมฺโม  วัดโป่งคำ  น่าน 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระวิชัย ปุญฺญกาโม  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระศุภโชค สุภคฺโค  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระมหาแก้ววิหาร รตนวํโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระอำพน ฐิตปญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระอธิการสุรัตน์ สิริปุญฺโญ  วัดคลองขนาน  กระบี่ 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระอธิการประสงค์ สุกฺกภทฺโท  วัดท่ามะกอก  ระยอง 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระครูสมุห์สกล ปภสฺสโร  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระสมสุข ฐิตธมฺโม  วัดป่าวิเวกธรรม  ขอนแก่น 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระหมิง มุตฺตจิตฺโต  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระกมล กมโล  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระชัชวาล อาภากโร  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระชูชัย สุธมฺมคุณวโร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ  วัดป่าศิริวันวนาราม  ขอนแก่น 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระอธิการสุชาต ธมฺมวโร  วัดพุทธไสยาราม  หนองคาย 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระชัยวัฒน์ อชิโต  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระมหาพะเด็ด จนฺทโชโต  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระมหาสร้อย พุทฺธานนฺโท  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระมหาสุริยัน สุวณฺณวิสุทฺโธ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระวร วรฏฺฐิโต  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ผ่าน 
-  
1  
พระวิเศษ ปญฺาวิเสโส  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
2  
พระครูใบฎีกาจินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
3  
พระสุวัตร์ สุภทฺโท  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
4  
พระบุญมาก กิตฺติวุฑฺโฒ  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
5  
พระณรงค์ไทย กิตฺติปญฺโ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
6  
พระมหาสุภกิตติ์ สุภทฺโท  วัดศิริมังคลาราม  เชียงใหม่ 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
7  
พระอธิการจำปี จิตเปโม  วัดปางมดแดง  พะเยา 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
8  
พระครูสุนทรวุฒิคุณ  วัดพระธาตุจอมศีล  เชียงใหม่ 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
9  
พระณรงค์ ฐิตญาโณ  วัดป่าบุนนาก  ลำปาง 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
10  
พระสุดสาคร อติชาคโร  วัดผาสุการาม  เลย 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
11  
พระสมิ่ง ธมฺมโชโต  วัดคลองไผ่  นครราชสีมา 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
12  
พระครูสมุห์เผิน ฐานธมฺโม  วัดสำโรงพลัน  ศรีสะเกษ 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
13  
พระมหาทองใบ กนฺตธมฺโม  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
14  
พระครูธรรมจักรโพธิวัฒน์  วัดโพธิสมพร  กาฬสินธุ์ 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
15  
พระบัญชา ฐิตสีโล  วัดอินทราราม  กาญจนบุรี 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
16 
พระครูสุภัทรกิจจาทร  สำนักสงฆ์รัตนาราม  สงขลา 
15-11-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่- แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 244 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3