ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระพิเชษฐ์ แสงวงศ์  วัดศรีบุญเรือง  เลย 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระมหาสุรศักดิ์ สีดาราช  วัดศรีสระแก้ว  หนองบัวลำภู 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระสุริยา ศิริโวหาร  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระธีระวัฒน์ ตุ่นทอง  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระปองพล พันธโคต  วัดป่าน้ำคำพัฒนา  ร้อยเอ็ด 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระครูถิรธรรมสิริ   วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระครูอุดมธรรมประสุต   วัดท่าบ่อแบง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูมงคลชยากร   วัดมงคลสวรรค์  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระครูอุบลคุณาวสัย   วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูศีลกิตติคุณ   วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระครูสมุห์พีระพงศ์ ศรีจันทร์  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระอธิการวันทา กองสุข  วัดหนองน้ำขุ่น  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระอธิการสุนทร ทองมาลี  วัดโนนยาง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระณภัทร อุดมพืช  วัดนาโพธิ์น้อย  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระสมยศ สุขเหลือง  วัดป่าโพธิญาณ  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระณัฏฐกานต์ ใจสุภาพ  วัดท่าวังหิน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระเนตร สีแหล้  วัดมณีวนาราม  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระสัณห์เจริญธรรม ชูญาติ  วัดธรรมรังษี  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระอภิชาติ ตามสีวัน  วัดนามึน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระศักดิ์ดา กิ่งมาลา  วัดขัวไม้แก่น  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระอนุชิต นาก้อนทอง  วัดดอนสว่าง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระสอน พรมโสภา  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระเพลิน ลาภเย็น  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระณรงค์ยศ ผาดี  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระบุญซุ่น ปารมี  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระทรงวิทย์ แจ้งจิตร  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระปรินทร์ ธราสุวรรณ  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระเอกพล พรมมา  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระอำพร สมมา  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระวทัญญู บุญเงิน  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระธนพล ใจเย็น  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระนัทพงษ์ สีหาพงษ์  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระวัชรัม ดิษฐพร  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระคณพศ แสงใสแก้ว  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระณัฏฐพล โนนน้อย  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระอัมพร ธิมาทา  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระครูสุเมธศีลคุณ   วัดส้มป่อยใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระครูเกษมธรรมภูษิต   วัดหนองงูเหลือมเหนือ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระครูสุภัทกิตยาภรณ์   วัดบ้านไฮ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระครูปิยภัทรธรรม   วัดโนนศิลป์  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูสุตวราทร   วัดเสรีพัฒนา  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระอธิการสุพิศ ทรงจิตร  วัดประอาง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระอธิการวรวุฒิ สิมมา  วัดบ้านโง้ง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระอธิการปานเพชร ดาวใสย์  วัดอัมพวันธราราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระมหาอภิวัฒน์ ไชยเสนา  วัดส้มป่อยใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระเดชา สาลี  วัดบ้านกุง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระปรเมทย์ บุญกอง  วัดหนองคับคา  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระลิน มนต์ทอง  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระเอกพล พวงจันทร์  วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระปรีชา ใจเรือง  วัดโนนหนองบัว  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระจักรกฤษณ์ ขุนพรหม  วัดขะยูง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระศักดา ดอนเหลือม  วัดขะยูง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสมัย รามภักดี  วัดโพนปลัด  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระพิสาร จันทร์แจ้ง  วัดบ้านภูทอง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระโกมล เที่ยงธรรม  วัดสลับ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระบุญศรี สาระพงษ์  วัดหนองกาด  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระธีรวุฒิ ครองยุติ  วัดนากันตม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระชลธี ทำทอง  วัดบ้านเสียว  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระมหาสมชัย นิวาท  วัดผือเก่าธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระพรรณนาค วิเศษกุล  วัดผือเก่าธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระปรีชา อึ่งชื่น  วัดโพนแก้ว  นครพนม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระอธิการดลชัย พลลือ  วัดดอนขะยอม  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระอธิการนราชิน อินนันทะ  วัดปอแดง  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระวีระ ยอดพนม  วัดป่าคำม่วง  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระประพันธ์ สมสอาด  วัดดอนผึ้ง  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระประพนธ์ สมสอาด  วัดดอนผึ้ง  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระประดิษฐ มีสนาม  วัดบ้านเขื่องคำ  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระเทวินทร์ ลอดซอง  วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระปริภัทร โฉมเฉลา  วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระนิรันดร์ ตะโคดม  วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระธณุวัฒน์ ละครวงษ์  วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระสุดใจ เสียงล้ำ  วัดป่าห้วยทราย  มุกดาหาร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระภูมิชัย พงษ์พันธ์เดชา  วัดป่าห้วยทราย  มุกดาหาร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระสมุห์อนันต์ มณีสาย  วัดหนองแฝก  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระใบฎีกาบุญทวี ศรีโสภา  วัดดอนแดง  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระไพวัลย์ สามาอาพัฒน์  วัดป่าธรรมวิโมกข์  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระสรสิทธิ์ สุพรรณ์  วัดถ้ำพระสีห์วนาราม  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระกฤติธี สายสุด  วัดศรีทอง  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระวินัยโมลี   วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระปลัดทองถม ชลอกุล  วัดสัมปัตตะวนาราม  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระมหาศรีมงคล ศิริวัฒน์  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระมหาสำรวย หลงพิมาย  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระสุพันธ์ ไพรราม  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระอนุพันธ์ แก้วใส  วัดโคกพระ  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระวิรัช น้อยเสนา  วัดหนองคึม  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระบรรจง เกื่องกระโทก  วัดหนองปรึก  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระชัย สุนทรรัตน์  วัดป่าโคกสระน้อย  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระภาคภูมิ นาคนวล  วัดพระนารายณ์มหาราช  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระสถิตย์ ผ่องอำไพ  วัดศีรษะละเลิง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระทองสา เพิ่งบุญมา  วัดบ้านหนองขาม  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระเทอดศักดิ์ แก้วสว่าง  วัดหนองโคพรหมนิมิต  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระกรม อุทัยรัตน์  วัดเพ็ดน้อย  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระรุด ภาษี  วัดเพ็ดน้อย  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระพิรมณ์ สมนาม  วัดหนองพลวง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระรุ่งโรจน์ จันทร์ปัญญา  วัดหนองพลวง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระเดโชชัย เอกรุ่งโรจน์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระแสวง ประสานพิมพ์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระกิตติพงษ์ โพธิ์จันทร์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระพิชญพงศ์ เอกพจน์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระสุขเกษม พิมพ์ศรี  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 559 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6