ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสุพรรณ อุดมพรเกิดผล  วัดใหม่นพรัตน์  สุพรรณบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระทวีป บุญเย็น  วัดหัวเขา  สุพรรณบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระปราโมทย์ นิลโสภา  วัดใหม่บำรุงธรรม  สุพรรณบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระปลัดสุพจน์ แก้วเกิด  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระอธิการสมนึก มะละ  วัดท่ากระทุ่ม  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระจำเริญ สันทาลุนัย  วัดหวายเหนียว  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระจักรพงษ์ จุนสี  วัดหวายเหนียว  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระโกวิทย์ สุวรรณหงส์  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระมหาสนั่น คีรีวัน  วัดบ้านฆ้อง  ราชบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระบัญชา บริสุทธิ์  วัดเขาปิ่นทอง  ราชบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระณรงค์ชัย เกตุนันท์  วัดห้วยทรายใต้  เพชรบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระครูสุตธรรมนิเทศ  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระสมศักดิ์ นงค์พยัคฆ์  วัดหนองจอก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระนิมิต เมฆวัฒนา  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระเอกพันธุ์ สร้อยระย้า  วัดถ้ำพรุตะเคียน  ชุมพร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระสุเมธา บุตรงาม  วัดน้ำตกหินลาด  สุราษฎร์ธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระสมบูรณ์ เส้วสกุล  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระสมพงษ์ คมนา  วัดนิโรธรังสี  พังงา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์ มณีโชติ  วัดอัมพวัน  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระปลัดอนุชา มุสิกรัณต์  วัดคลองเปล  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
221 
พระยุคล แสงมณี  วัดคลองเปล  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
222 
พระชาตรี แซ่ลิ้ม  วัดชัยมงคล  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระสมชาย เครือเอียด  วัดแหลมทราย  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระสมนึก สิปปกรณ์  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
225 
สามเณรบรรจง ฉ่ำบุญ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
226 
สามเณรณัฐพงศ์ พงษ์อ่อน  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
227 
สามเณรกิตติศักดิ์ สุพรมอินทร์  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
228 
สามเณรธนา ทองวิเศษ  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระวัชรพงษ์ โสภาจร  วัดพระยายัง แขวง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระสมศักดิ์ บุญชู  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระนิพัทธ์ นับถือบุญ  วัดควนลัง  สงขลา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระครูนิมิตธรรมสาร  วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระครูนิทานสุตกิจ  วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระปลัดอนุสรณ์ สมเกตุ  วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
235 
สามเณรศักดา พลเข้ม  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
236 
พระสมพงษ์ ศรลัมพ์  วัดกุฏิการาม  กำแพงเพชร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
237 
พระสมศรี คูหาวัน  วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
238 
พระสมร ลำอ่อน  วัดแสนสุข  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
239 
พระสุนทร เกาะสูงเนิน  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
240 
พระแดง นุ่นสง  วัดทุงสวนธรรม  พัทลุง 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
241 
พระสุรพล แซ่เอี๊ยว  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
242 
พระคำไพร เฟื่องน้อย  วัดคำแม่มุ่ย  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
243 
พระครูประโชติชัยคุณ  วัดมะรุม  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
244 
พระครูอุทัยธรรมพินิต  วัดโคกตะพาบ  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
245 
พระอธิการกรกฎ วิเศษหอม  วัดหนองบัวทุ่ง  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
246 
พระราชพุฒิมุนี  วัดศรีษะเกษ  หนองคาย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
247 
พระครูวินัยธรนิคม เตชะวงค์เสถียร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
248 
พระอารีพงศ์ ศุภพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
249 
พระสังเวียน ขั้นชัยภูมิ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
250 
พระอธิการเล็ก ใจวรรณะ  วัดสันทราย  เชียงราย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
251 
พระมหาชาตรี เชื้อดี  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
252 
พระมหาบุญเรือง แก้วหล้า  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
253 
พระทรงพล จำปาทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
254 
พระมหาอำนาจ สวัสดี  วัดอินทบูรพา  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
255 
พระณรงค์ สระแก้ว  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสุทธิญาโณภาส  วัดหลวงพ่อโอภาสี  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมหาบุญมี จุ่นเจริญ  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระอภิชาติ หลากกลิ่นหอม  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูสิริบุญสถิต  วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  ปทุมธานี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระอาคม รื่นณรงค์  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระณเชษฐพงษ์ จันทสิทธิ์  วัดคลองแอนด์สามสีธัมมิการาม  ปทุมธานี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามกับในหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระขวัญชัย พันธุ์เสือ  วัดป่าโคกขาม  ชัยนาท 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามกับในหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระอนุกูล จันทร์ทับทิม  วัดป่าโคกขาม  ชัยนาท 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามกับในหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระครูอนุสุตศาสนจักร  วัดบ้านไหม้  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบขออนุญาตกับทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระครูอนุศาสน์โกศล  วัดโพธาราม  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
11 
พระสมุห์สมพงษ์ เมาสว่าง  วัดโพธาราม  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
12 
พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์  วัดต่อแพ  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
13 
พระใบฎีกาทวีศักดิ์ อุ่นโสมย์  วัดต่อแพ  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
14 
พระอภิชัย คำหลู่  วัดสบหารเหนือ  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
15 
พระศุภชัย แซ่แต้  วัดแม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
16 
พระมนู โพคาวัฒนะ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
17 
พระอธิการคำผัน แหล่ป้อง  วัดสุนันทาวาส  ขอนแก่น 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
18 
พระวีระยุทธ พุฒพิมพ์  วัดสามัคคีธรรม  กาฬสินธุ์ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
สังกัดวัดที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
19 
พระอมฤต สีชารู  วัดศรีโพธิ์ไทร  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
20 
พระนฤนาท คูณมี  วัดสว่างเนินกุง  อำนาจเจริญ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
21 
พระครูโสภิตเจติยานุรักษ์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
22 
พระสำรวย ทิยาเวศ  วัดสระแก้วสามัคคีธรรม นิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามกับในหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
23 
พระอธิการสมุห์ สุลินทราบูรณ์  วัดอินทบูรพา  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
24 
พระชวญไชย พรรณวงศ์  วัดป่าสนามชัย  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
25 
เจ้าอธิการเจือ อักษร  วัดตาลวก  สุรินทร์ 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
26 
พระอธิการสำราญ ทนันชัย  วัดบ้านทุ่ง  สุพรรณบุรี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
27 
พระเผื่อน รักษา  วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
28 
พระครูวินัยธรประภาส บูรณาวงศ์  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
15-12-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อ นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 283 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3