ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระธรรมวิมลโมลี  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระครูภาวนาธรรมรังษี  วัดพเนินพลู  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระครูศรีธรรมาภรณ์  วัดแจ้งเจริญ  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระครูบวรเขมกิจ  วัดช่องลม  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระครูกิตติสังวร  วัดอรุณรัตนคีรี  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระครูใบฎีกาอำนาจ ชำนาญดง  วัดนาหนอง  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระอธิการสมนึก โต๊ะแก้ว  วัดบางศรีเพชร  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระมหาเรียน หงษ์ทอง  วัดเพลง  ราชบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระมหาปราเมตร์ คำปาระ  วัดพระธรรมกาย   ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระอดุลย์ อุดมธนานันต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระสุริยา ณ นคร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระนพจร ทับทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระสุกรี จันทร์นุช  วัดม่วงชุม  เพชรบูรณ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระจีระศักดิ์ แซ่ไหล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระสมบัติ มรรคผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระวรยศ แสนจันทร์ฮาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระวสันต์ ศรีศุภอักษร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระประเสริฐ แสงสุริยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระกุศล นวลเนตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระชัยสิทธิ์ รักอริยพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
221 
พระปลัดกิตติชัย ศรีมณี  วัดอุตตาราม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
222 
สามเณรกล้าณรงค์ จันทร์ตา  วัดอุตตาราม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระปกฤษฎา เตมียบุตร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร  
15-2-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระไพโรจน์ ตั้งใจดี  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
225 
พระถวิล ใยปางแก้ว  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
226 
พระพรชัย นัคสาร  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
227 
พระสมพงษ์ ปั้นน้ำเงิน  วัดท่าเสา  สมุทรสาคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
228 
พระจิณกมล เป็นสุข  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระจักรพล ป้องศิริ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระสมพงษ์ บัดสูงเนิน  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระครูนิคมธรรมนาถ  วัดนิคมเกษตร  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระครูตันติกิจจานุยุต  วัดศรีบุญเรือง  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระครูกิตติปัญโญภาส  วัดลัฎฐิกวัน  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระอธิการชาญชัย มาสำราญ  วัดดอนชาด  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
235 
พระอธิการสำเนาว์ สกุลศรี  วัดเบ็ญจพรรณ  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
236 
พระมหาอนันตชัย สิมลี  วัดแจ้ง  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
237 
พระมงคล แสงสุข  วัดศรีสุมังค์  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
238 
พระอนุพงศ์ เชื้อคำฮด  วัดโพธิ์ศรีแก้ว  มุกดาหาร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
239 
พระมหาเดชา กาสุยะ  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
240 
พระมหาสุริยน ธิเขียว  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
241 
พระมหานิธิพัฒน์ คนเที่ยง  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
242 
พระสุรศิษย์ มุติพันธ์คา  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
243 
พระธนวัฒน์ เจริญราช  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
244 
พระสิทธิพงษ์ ขัดสงคราม  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
245 
พระมหาณัฐวุฒิ ดาวไธสงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
246 
พระมหาเผด็จศักดิ์ ผดุงชิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
247 
พระมหานักรบ ใจภักดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
248 
พระพรชัย สิริพัฒนเศรษฐ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
249 
พระอติเทพ ทรงขจรทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
250 
พระวุฒิ ช่อเรี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
251 
พระคมสัน ไชยสงค์  วัดป่ากุดจิก  หนองบัวลำภู 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
252 
พระวิดธวัด ศรีสุรีย์  วัดถ้ำเนรมิต  กาญจนบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
253 
พระเมธี เวชพราหมณ์  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
254 
พระบุญเนาว์ พลเคน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
255 
พระศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
256 
พระอนันต์ กิติราช  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
257 
พระทองสวน แก้ววงษา  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
258 
พระมหาสันติชัย นิมมลกุล  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
259 
พระประสิทธิ์ น้อยบุญญะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
260 
พระมหาบุญญฤทธิ์ ตันรัตนานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
261 
พระพิชิต ธรรมโรจน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
262 
พระบุญเลิศ สาโรจน์  วัดใหม่จันทราราม  อุทัยธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
263 
พระครูเกษมวรกิจ  วัดถ้ำผาจม  เชียงราย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
264 
พระมหาประดิษฐ์ ศรีอ่ำดี  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
265 
พระมหาวิเชียร เหล่าแค  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
266 
พระมหาประพฤติ บุญฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
267 
พระสนิทวงศ์ เจริญรัตตะวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
268 
พระอนุชิต กรวิจิตต์ศิลป์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
269 
พระประทีป หล่อแท้  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
270 
พระธีรวุฒิ สุพพัตกุล  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
271 
พระบุญลือ ลำเพ็ง  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
272 
พระมหาอภิสิทธิ์ ปิงชัยวัฒน์  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
273 
พระดวงคำ แสนยอด  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
274 
พระนรินทร์ อินทะรัตน์  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
275 
พระครูสุธีวรสาร  วัดหนองสวง  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
276 
พระครูเกษมวิริยคุณ  วัดแสงเกษม  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
277 
พระครูสุวัฒน์คุณากร  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
278 
พระบวรปริยัติกิจ  วัดสว่างสุวรรณาราม  นครพนม 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
279 
พระอเนกวิทย์ รอดพลอย  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
280 
พระมหาปัญญา ตัณสวัสดิ์  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
281 
พระประสพ คณะนิติสาร  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
282 
พระชาญวิทย์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์  วัดทิพยรัฐนิมิตร  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
283 
พระสุพรรณ อันไกรษร  วัดป่าสามัคคีธรรม  สกลนคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
284 
พระราชวชิรโมลี  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
285 
พระราชสิทธิวิมล  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
286 
พระครูไพบูลย์พัฒนาภรณ์  วัดเขาถ้ำ  ชลบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
287 
เจ้าอธิการประสพชัย ระยับศรี  วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน  ชลบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
288 
พระสุริยันต์ บุญหล้า  วัดป่าเขาสวนกวาง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
289 
พระบุรินทร์ ฉันทกิจโชคไชย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระอธิการสมพร สายศรี  วัดถ้ำศรีวิไลย์   หนองคาย 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
พระพิศิษฐ์ สิมสวัสดิ์  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายละเอียดการเดินทาง  
พระสว่างพัฒน์ ไทรประสพสุข  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายละเอียดการเดินทาง  
พระนทีธร อมรกุล  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายละเอียดการเดินทาง,หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระอธิการจันทร์เพ็ญ ธรรมเก่  วัดป่าวิปัสสนา  ขอนแก่น 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์ม,หนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระชนะกูล สละ  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
พระอนุกูล กสิบุตร  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
พระครูผาสุกสารธรรม  วัดโพธิ์ไชยาราม  มหาสารคาม 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
สังกัดวัดไม่ตรง,นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระบุญล้วน รัตถานู  วัป่าสันติวันพันชาติ  มหาสารคาม 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
10 
พระจาตุรันต์ กาญจนกุล  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสาร,หนังสือสุทธิ,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายส่งสำนักพุทธ  
11 
พระบุญเหลือ พรหมแสง  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสาร,หนังสือสุทธิ,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายส่งสำนักพุทธ  
รวมทั้งหมด : 306 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4