ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูธรรมธรณกฤศ สินเอี่ยม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
202 
พระครูสังฆรักษ์กิตติ เมฆโปธิ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
203 
พระมหาบุญไล สะราคำ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
204 
พระมหาประเชิญ ศรีเหรา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
205 
พระมหาวชิระ เสนาะเสียง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
206 
พระหัฏฐะ อภิชิตเรืองเดช  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
207 
พระครูวิมลสรสิทธิ์   วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
208 
พระครูพิสณฑ์วิหารกิจ   วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
209 
พระมหาธนัสนันท์ ดีลุน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
210 
พระมหาสุพรรณ์ ชำนาญ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
211 
พระมหาศรัณย์วัตร์ อินหล่ม  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
212 
พระมหาสุรินทร์ อินธิราช  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
213 
พระมหาเถลิงศักดิ์ สายโท  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
214 
พระมหาไพบูลย์ ผดุงชาติ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
215 
พระมหาภานุวัฒน์ ขันตี  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
216 
พระศิวกร หาไชย  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
217 
พระอมร สมประสงค์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
218 
พระมหาชาญ โชติญาณพล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
219 
พระมหาวุฒิวร สีเป้า  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
220 
พระชูวิทย์ สุขแปดริ้ว  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
221 
พระประยุทธ ชุมโส  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
222 
พระประวัติ อินชำนาญ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
223 
พระวัชระ เลขาลักษณ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
224 
พระมหาไพฑูรย์ สิงหะ  วัดสำโรง  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
225 
พระมหาเกษม แก้วจุมพล  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
226 
พระเชื่อม หาญสายพา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
227 
พระทิวากร เกตุวัตร  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
228 
พระรณชัย โม่งประนิตย์  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
229 
พระวิชาญศิลป์ กันหามาลา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
230 
พระอัยยรัช แก้วจินดา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
231 
พระมหาธนาวิทย์ นาคนวล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
232 
พระมหาบุญเอื้อน นิลศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
233 
พระสนิทวงศ์ เจริญรัตตะวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
234 
พระวุฒิกร ระวิพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
235 
พระครูสมุห์บุญธรรม ชาลีกัน  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
236 
พระราชรัชมุนี   วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
237 
พระมหาดวงรัตน์ กิจประภานนท์  วัดบุพพาราม  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
238 
พระมหาสิทธิชัย ธรรมสุจริต  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
239 
พระมหาอังคาร จิราภรณ์กานดา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
240 
พระนิเทศศาสนคุณ   วัดศรีเมือง  หนองคาย 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
241 
พระครูสมุห์ชัยลักษณ์ ศิวะบุตร  วัดป่าวิสุทธิธรรม  ศรีสะเกษ 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
242 
พระเอกชัย ขมิ้นแก้ว  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
243 
พระชินกร คำเสียง  วัดหนองรังกา  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
244 
พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
245 
พระมหาชัยนรินทร์ บัวสาตร์  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
246 
พระครูวิเศษสังฆกิจ กลิ่นจันทร์  วัดช้าง  อ่างทอง 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
247 
พระธวัชชัย หาญวงษา  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
248 
พระทศชิต เดชสิงหรัตน์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
249 
พระอภิเชษฐ์ ชะตารัมย์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
250 
พระประเวศ พิมพิลา  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
251 
พระครูบรรพตธรรมรังษี   วัดเขาไทรสายัณห์  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
252 
พระราชพัชรมานิต   วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
253 
พระพิเชษฐ์ ปานทรัพย์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
254 
พระจารุกิตต์ อนันต์  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
255 
พระครูสถิตสีลาจาร   วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
256 
พระครูพินิจธรรมมงคล   วัดป่าคางฮุง  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
257 
พระสุรศักดิ์ ขันธรักษา  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
258 
พระพันธ์ศักดิ์ สุโพธิ์แสน  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
259 
พระคำรณ คูเจริญ  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
260 
พระการุณ คูเจริญ  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-3-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
261 
พระชัยยา พันโภคา  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
262 
พระโดม วันชัย  วัดเจดีย์ชัยมงคล  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
263 
พระเมษา แสงอรุณ  วัดพังเทียม  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
264 
พระณรงค์ชัย ธนะหมอก  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อิตาลี  
265 
พระครูปริยัติยานุศาสน์   วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
ไอร์แลนด์  
พระมหาพิทยา จันทร์วงษ์  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหาอาทิตย์ นามแก้ว  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระสุชิน พานิช  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระครูปัญญาพัชรโสภิต   วัดโคกยาว  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระอรรถพล ศรีประเสริฐ  วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์  ลำปาง 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5  
พระทินกร แก้วนัย  วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์  ลำปาง 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5, ชื่อวัดที่เอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
พระนครินทร์ เพชรเก่า  วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์  ลำปาง 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5, ชื่อวัดที่เอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
พระครูประดิษฐ์ธีรคุณ   วัดอุโบสถ  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระนที หมื่นแสน  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
10 
พระอุดมคุณาภรณ์   วัดสว่างอารมณ์  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
11 
พระทรงเกียรติ องคศาสตร์  วัดรัตนราม  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
12 
พระพงศ์วรพัฒน์ จันโทศรี  วัดไตรภูมิ  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
13 
พระพีรวัส คงอยู่  วัดป่าภูปัง  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
14 
พระนพดล เพ็ญพิชัย  วัดป่าอุดมธรรม  อำนาจเจริญ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
15 
พระสัจพร แสงประจักร์  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
16 
พระตรีฑาวุฒิ แก้วอาษา  วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม  อำนาจเจริญ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
17 
พระครูกัลยาณานุโยค   วัดห้วยลุง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
18 
พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์   วัดมงคลสุทธาวาส  นครราชสีมา 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
19 
พระมนตรี แก้วมุงคุณ  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
20 
พระปลัดสมศักดิ์ โสรัตถาวร  วัดบางปรงธรรมาโชติการาม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
21 
พระอภิวัฒน์ ชูศรีโรจน์  วัดปลักคล้า  สงขลา 
15-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3