ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูอินทญาณรังษี   วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
202 
พระครูโสภิตชนาธิการ   วัดข่วงเปาใต้  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
203 
พระครูโสภิตปุญโญภาส   วัดหนองอาบช้าง  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
204 
พระครูโอภาสธรรมธารี   วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
205 
พระครูวรธรรมธีรพงศ์   วัดท่าจำปี  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
206 
พระศุภณัฐ อ๋องทิพย์  วัดรัตนปัญญารังสิตย์  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
207 
พระชูกิจ ภัทระมาศ  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
208 
พระมหาวิเชียร สายศรี  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
209 
พระคฑาวุธ ฤทธิ์ที  วัดป่าดงบ่อเหล็ก  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
210 
พระเอกวัชระ สุรสิงห์โตทอง  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
211 
พระอธิการรัฐชัย ไชยมนตรี  วัดโสภณธรรมาราม  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
212 
พระสิทธา สายเนตร  วัดโสภณธรรมาราม  นครพนม 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
213 
พระยงยุทธ นิลมั่น  วัดป่าเวฬุวัน  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
214 
พระประกอบ เกียรตินอก  วัดโนนศิลาทอง  ชัยภูมิ 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
215 
พระบุญเลิศ ประจักษ์  วัดตะโก  สระแก้ว 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
216 
พระครูประภัสสราภรณ์   วัดหนองแฟบ  ชลบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
217 
พระเสริม ใหญ่เยี่ยม  วัดมาบจันทร์  ระยอง 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
218 
พระสรายุธ โนรดี  วัดนิคมประสาท  สงขลา 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
219 
สามเณรธีระวุธ เกื้อญาติ  วัดเดิม  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
220 
พระสถาพร ปันติ  วัดภูเขาดิน  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
221 
สามเณรต้นกล้า วรรณศรี  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
222 
พระมหาทนงศักดิ์ เติมผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
223 
พระมหาวรชัย ใจตรง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
224 
พระครูพัฒนธรรมรังษี   วัดธรรมรังษี  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
225 
พระสัณห์เจริญธรรม ชูญาติ  วัดธรรมรังษี  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
226 
พระมหาอดิเรก เทศสมบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
227 
พระมหาบัณฑิต กิตติวชิระกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
228 
พระมนูญ พันธ์แสน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
229 
พระสมรส โพธิ์งาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
230 
พระธนพล ประเจียด  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
231 
พระชูชัย พงศ์ประไพพร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
232 
พระมหาวัยปอน มะลารุน  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
233 
พระบุญทิน เสนาคำ  วัดป่าดงมะกรูด  อุดรธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
234 
พระวิลาศ เสนาคำ  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
235 
พระครูกิตตินันทคุณ   วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
236 
พระพรมสันติ์ ชาชูรส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
237 
พระศราวุทธ เบญจมาศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
238 
พระศราวุฒิ สังทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
239 
พระมงคลปริยัติสุธี   วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
240 
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ   วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
241 
พระครูมงคลภาวนานุสิฐ   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
242 
พระมหาสมพล ช่อเกตุ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
243 
พระมหาเดชาธร กนกรัตนาพรรณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
244 
พระมหาสุรเดช แสงวิรุณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
245 
พระครูปลัดมงคลวัฒน์   วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
246 
พระมหารพีภัทร เปาวะนา  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
247 
พระมหาณัฐพงศ์ วรรณโสภา  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
248 
พระมหาปรีชา ศรีต๊ะสาร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
249 
พระมหาสมบัติ ยอดผล  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
250 
พระสุรัตน์ ภู่เพิ่มพูล  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
251 
พระจิตติ ปาลศรี  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
252 
พระวิหาญชัย เกษอินทร์  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
253 
พระมหาอำนาจ บุญฤทธิ์  วัดโบสถ์ดอนพรหม  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
254 
พระพยัคฆ์ เอี่ยมบัว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
255 
พระครูสุทธิกิจจากร   วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
256 
พระมหาอมรวิชญ์ บุตรสาร  วัดศรีศักดาราม  เชียงราย 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
257 
พระอธิการปฐมพงศ์ ไชยมงคล  วัดห้วยสอน  น่าน 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
258 
พระครูมนูญบุญญากร   วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
259 
พระครูวิมลธรรมรัต   วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
260 
พระมหาอมรเทพ หล้าน้อย  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
261 
พระดิศพันธุ์ ปิยะกาญจนะ  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
262 
พระวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
263 
พระมหาพีฐวัฒน์ ณัทธนากรพัฒน์  วัดโพธาราม  อำนาจเจริญ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
264 
พระอภิเดช บุพลา  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
265 
พระธีระ ชื่นตา  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
266 
พระอภิญเญยโย กมลรักษา  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
267 
พระหนูสิน พวงจินดา  วัดร้อยไร่  สระแก้ว 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
268 
พระภาสกร ทองอ้ม  วัดเขาพุทธโคดม  ชลบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
269 
พระพิพิธพัชโรดม   วัดพระรูป  เพชรบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
270 
พระครูใบฎีกาสุเทพ ก๊กมาศ  วัดสามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
271 
พระธีระพงศ์ แดมขุนทด  วัดอัมพวัน  ปราจีนบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
272 
พระมหาเลิศศักดิ์ วงศ์ไชยา  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
273 
พระมหาวัชระ ทิศทะษะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
274 
พระบุญธรรม ทองยา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
275 
พระครรชิต หอมแพน  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
276 
พระเด่นสยาม ลีทอง  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
277 
พระมหาชูชาติ ธรรมมุทิศ  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
278 
พระอุดมสิทธินายก   วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
279 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์   วัดจันทร์  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
280 
พระครูวิมลสุวรรณกร   วัดกู้  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
281 
พระสายชล เจริญสุข  วัดนานอก  กำแพงเพชร 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
282 
พระปัญญา โคตรพรมศรี  วัดทุ่งสว่างวนาราม  อุดรธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
283 
พระครูวิจารณ์สารกิจ   วัดตะคลองหัน  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
284 
พระครูพิศาลโพธิธรรม   วัดศรีมหาโพธิ์  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
285 
พระครูปริยัติเจติยาภิรักษ์   วัดธาตุโนนนคร  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
286 
พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์   วัดปัจฉิมทัศน์  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
287 
พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์   วัดชัยประสิทธิ์  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
288 
พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุกูล   วัดมหาชัย  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
289 
พระอนุสรณ์ กาญจนบุตร  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
290 
พระปชานน ธัญญเจริญ  วัดห้วยพรหม  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
291 
พระภัทราวุธ แถวโสภา  วัดประมวลราษฎร์  นครราชสีมา 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
292 
พระเอกลักษณ์ นกทอง  วัดอินทาราม  สมุทรสงคราม 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
293 
พระครูวิมลปัญญาคุณ   วัดป่าศรีแสงธรรม  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ ออสเตรีย  
294 
พระมหาวิษณุ เดชบุญ  วัดเกาะแก้วยานนาวา  สุรินทร์ 
15-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
พระครูถาวรวุฒิกิจ   วัดป่าขะเนจื้อ  ตาก 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระอมร คำมา  วัดดอกบัว  พะเยา 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างวันเข้าพรรษา  
พระครูถาวรสิทธิการ   วัดแพะโรงสูบ  แพร่ 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระครูสุพจน์ปัญญาวุธ   วัดหนองคัน  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
พระอธิการศุภชัย พยุงจำปี  วัดดวงดีศรัทธาราม  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัดและหน้าย้ายสังกัดวัด  
พระอุดร ใจบุญมา  วัดห้วยโท้ง  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
รวมทั้งหมด : 308 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4