ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสมหวัง ตระกูลนิ่มนวล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
202 
พระสมชาย มะลิซ้อน  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
203 
พระสุขสันต์ อยู่อ่อน  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
204 
พระกิตติวีรวัฒน์ กาละศรี  วัดท่าโขลงกิตติยาราม  อ่างทอง 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
205 
พระครูโกวิทธรรมรักษ์   วัดตาลเดี่ยว  สระบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
206 
พระครูวิจิตรชยาทร   วัดพระแก้ว  ชัยนาท 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
207 
พระครูสมุห์กิตติพร มูลชีพ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
208 
พระมหาเดชรชต เดชพงค์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
209 
พระมหาสุนทร วนาผดุง  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
210 
พระมหาธณัชพงศ์ คิดอ่าน  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
211 
พระราชสารโกศล   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
212 
พระมหาหนูแดง มูลพันธ์  วัดนิคมเกษม  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
213 
พระมหาปรมัตถพล คำลือ  วัดปัจจันตบรรพต  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
214 
พระเสกสรรค์ ไชยชาติ  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
215 
พระอัครเดช หาญอารีย์  วัดสำนักทอง  ระยอง 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
216 
พระพฤกษ์ ยอดดี  วัดดินลาน  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
217 
พระธงชัย สมบูรณ์  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
218 
พระบุญเสริม เมาตากน้อย  วัดจินดิตวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
219 
พระสายทอง วงค์วรรณ  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
220 
พระมหาพลสันต์ คุณสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
221 
พระมหาธนาพล ขันเงิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
222 
พระมหาเจษฎากร เสมสฤษดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
223 
พระมหาศรณรงค์ วงษ์งาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
224 
พระมหาชวิน พรธาดาวิทย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
225 
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์   วัดโบสถ์แจ้ง  สระบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
226 
พระครูธีรธรรมปราโมทย์   วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
227 
พระอนันต์ อภิธนัง  วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
228 
พระจักรพันธ์ ไฉยา  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
229 
พระอนันต์ บุญแก้ว  วัดผาสุการาม  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
230 
พระปัญญาวชิรโมลี   วัดป่าศรีแสงธรรม  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
231 
พระเสถียร ปักกาโร  วัดโนนตูม  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
232 
พระนันทวัฒน์ จิตพรสวัสดิ์  วัดโนนตูม  นครราชสีมา 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
233 
พระปิยวัฒน์ สุริยะธนศักดิ์  วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
234 
พระชาญวิทย์ สุขแจ้ง  วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ  กาญจนบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
235 
พระธนพนธ์ สนสาขา  วัดสามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
236 
พระสนิทวงศ์ เจริญรัตนะวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อังกฤษ สวีเดน  
237 
พระมหาธีระพล งามเกียรติทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
238 
พระมหาไชยวัฒน์ อุปฐาก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
239 
พระมหาชนะชัย บุญญา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
240 
พระมหาอินทนนท์ พวงศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
241 
พระมหาเจตพงษ์ เสนคราม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
242 
พระอนุพงษ์ เพ็ชรกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
243 
พระมหาณัฐวุฒิ ดาวไธสงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อิตาลี  
244 
พระกิตติพงษ์ พะวัดทะ  วัดต้นพยอม  สงขลา 
15-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระครูปลัดธงไชยพัฒน์ ศรีจันทร์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระชวกฤษ ธรรมเดชารักษ์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูสังฆรักษ์ทองไหล ทำนา  วัดภาวนาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระครูสมุห์ศุภวัฒน์ อาชาทองสุข  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระจิรพันธุ์ กลัดจ่าย  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกัน  
พระสมชาย โพยมรัตนสิน  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  สระบุรี 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระกรกฤต รักษ์ภิรมย์  วัดเขาค้อพัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระอัครภณ สมพงษ์  วัดรัตนคูหา  ลำปาง 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์   วัดศรีดอนชัย  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
10 
พระครูวิจิตรกรรมโกศล   วัดหนองยาว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
11 
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม   วัดอรัญญวาสี  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
12 
พระมหาพะระแอะ วสุธานที  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
13 
พระบุญเลิศ จะแฮ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
14 
พระอัษฎาวุทธ์ พุทธินันท์ณน่าน  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
15 
พระครูภาวนานุกิจ   วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
16 
พระครูรัตนธรรมวิจิตร   วัดโนนมะเฟือง  นครราชสีมา 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
17 
พระครูสิริปริยัติวิธาน   วัดพนมดินสุวรรณาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
18 
พระครูสาครธรรมโชติ   วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
19 
พระสมปอง แก้วบัว  วัดศรีสุวรรณาราม  ตรัง 
15-4-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
รวมทั้งหมด : 263 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3