ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระมหาอินสม อภโย  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระครูสังฆรักษ์ชูชาติ อภิญาโณ  วัดไผ่ล้อม  ปทุมธานี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระครูศรีธรรมนิเทศก์  วัดชุมพรรังสรรค์  ชุมพร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระครูสุธรรมวโรทัย  วัดคุ้งยาง  สุโขทัย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระครูอาทรธรรมานุวัตร  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระครูปภัสสราธิการ  วัดถ้ำผาจรุย  เชียงราย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระปลัดปราโมช อธิปญฺโญ  วัดเชิงผา  สุโขทัย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระมหาสุพรหม ปญฺญาวโร  วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิรินฺธโร  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระมหาสุทัศน์ สุทสฺสโน  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระมหาวัฒนกิจ กตเวที  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระวิชัย ญาตธมฺโม  วัดสันติสังฆาราม  สกลนคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระสุพรรณ์ จิตฺตสุวณฺโณ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระครูสุวรรณสิกขกิจ กมโล  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระปลัดวาสน์ อุตฺตมปญฺโญ  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระปลัดจุลภัค เขมวีโร  วัดเขียน  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระมหาวิเชียร คณิสฺสโร  วัดโคกชะงาย  พัทลุง 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระสัมฤทธิ์ เขมวโร  วัดใหม่ไทรทอง  สระแก้ว 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระนพดล สิริธมฺโม  วัดศรีคีรีสุวรรณาราม  สุโขทัย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระกิตติศักดิ์ จิตฺตวีโร  วัดปากยาง  พิษณุโลก 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระสยาม วรปญฺโญ  วัดสุคตวราราม  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระสมศักดิ์ สุรเตโช  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระเอกชัย อนุชิโต  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระอดุลย์ ชินวํโส  วัดดอนเจดีย์  สุพรรณบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระเดชาธร ปริยตฺติธโร  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
230 
พระมหาอภิชัย อภิชโย  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 230 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3