ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระลือศักดิ์ สุขชาญ  วัดทุ่งลุง  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระเดชา บินคาเดอร์  วัดมงคลเทพาราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระวิชชา โกมลพราหมณ์  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระธงชัย เซ่งเส้ง  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระสมุห์ไสว หมื่นสาร  วัดทุ่งริ้น  สตูล 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระภพเดช วงศ์แสงสกุล  วัดทุ่งริ้น  สตูล 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระปลัดวีระพล อภิรักษ์วงศกร  วัดทองดีประชาราม  นราธิวาส 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระชัยพล โสภาพ  วัดบึงสัมพันธ์  อุตรดิตถ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระลิขิต แซงราชา  วัดป่าวังเลา  เลย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
สามเณรชลวิทย์ แสงตาล  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
สามเณรณัฐพล นุ่มนาค  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
สามเณรวิรุต ศรีพรม  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระมหากิตติฤทธิ์ กะการดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
214 
พระมหาอริยวิชช์ หาญสีหะคชา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
215 
พระมหาศราวุฒิ วันลักษณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
216 
พระมหาชนะชัย บุญญา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
217 
พระอภัย กะสวย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
218 
พระสุทธิรักษ์ สารมะโน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
219 
พระแสงชัย ดีพรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
220 
พระนพพร ภูมิลำเนา  วัดธรรมนิเวศวนาราม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
221 
พระกฤษนนท์ สวาทยานนท์  วัดเอี่ยมประชามิตร  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
ทิเบต  
222 
พระมหาสุนทร นาตาแสง  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
223 
พระมหาจิรารุวัฒน์ อาษาจิตร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
224 
พระมหาวิทวัส แสนนาม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
225 
พระมหาอธิวัฒน์ มุทาพร  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
226 
พระมหาร่มฉัตร สอาดชูชม  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
227 
พระสมเกียรติ ฉายปรีชา  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
228 
พระวิวัฒนา ไทรสังขเฉลาพร  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
229 
พระมหายงยุทธ์ ทำพะพันนะ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
230 
พระนรินทร รัตนจินดา  วัดจันทาราม  อุทัยนาที 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
231 
พระครูประภัสสรการ   วัดบวกครกเหนือ  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
232 
พระครูพินิตปัญญาธร   วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
233 
พระครูรัตนวรานุรักษ์   วัดกาวีละ  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
234 
พระครูวินิจสุภาจาร   วัดสันกำแพง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
235 
พระครูวิมลบุญญาคม   วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
236 
พระมิตร มาติ๊บ  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
237 
พระครูปลัดศิวะเทพ นเรศวรชยางกูร  วัดสิริจันทาราม  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
238 
พระอธิการชัยรัตน์ บุรี  วัดรัตนาวาส  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
239 
พระอธิการสุรชัย ตุ่นคำ  วัดฮ่องกอก  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
240 
พระพิเชษฐ์ แก้วเกษ  วัดสันป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
241 
พระราชัญ เชิดสูงเนิน  วัดสันป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
242 
พระมงคล มาละวัณนา  วัดศรีมงคลธรรม  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
243 
พระพัฒ เจริญ  วัดเทพอำนวย  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
244 
พระพูลสวัสดิ์ เตี๋ยพานิช  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
245 
พระสมศักดิ์ วรรณสอน  วัดปัณณาราม  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
246 
พระทนงศักดิ์ มั่งมูล  วัดปัณณาราม  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
247 
พระสาธร ฐานิตสรณ์  วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
248 
พระมนตรี จิตติพิริยะ  วัดสบแม่แดด  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
249 
พระปัญญา เคี่ยงคำผง  วัดอุดมรัตนาราม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
250 
พระชาญชัย ฉิมานุกูล  วัดอุดมรัตนาราม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
251 
พระสมเจตน์ โคตรสมบัติ  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
252 
พระวิรัตน์ ไชยดวง  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
253 
พระลิขิต อนุสุริยา  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
254 
พระเปอะ มั่นสลุง  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
255 
พระครูสมุห์บุญเชิด ทองดี  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
256 
พระมหาพุทธิวัฒน์ เพ็งพันธ์  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
257 
พระมหารพีพันธ์ คำมาก  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
258 
พระพัลลภ นาคนวล  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
259 
พระฐานุพงศ์ วิชัยบวรวัฒน์  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
260 
พระพรชัย รัตนะ  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
261 
พระวิศิษฏ์ ศรีสิมารัตน์  วัดคลองตาลอง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
262 
พระวุฒิชัย ซองสะโกม  วัดคลองตาลอง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
263 
พระครูโกศลธรรมรักขิต   วัดหนองไผ่ล้อม  สุรินทร์ 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
264 
พระปลัดจันทร์สุวรรณ์ สังข์นาค  วัดใหม่เชิงเนิน  ชลบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
265 
พระปลัดมนู ช่วยคิด  วัดแก้วน้อย  ชลบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
266 
พระอธิการหิรัญ หรี่คนอง  วัดตระพังทอง  ชลบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
267 
พระอธิการอาภากร ศรีพูล  วัดแปลงกระถิน  ชลบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
268 
พระแดงรุ่งเรือง กาฬภักดี  วัดผาแดง  กาญจนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
269 
พระครูปฏิภาณธรรมรังษี   วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
270 
พระอธิการทองคำ ผงธุรี  วัดบัวสีมา  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
271 
พระมหาธิยะพงษ์ สมหาร  วัดเฉลียงทอง  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
272 
พระสุรินทร์ คงโนนกอก  วัดท่ากระบือ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
273 
พระวัชระ รักมณี  วัดท่ากระบือ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
274 
สามเณรพรภิรมย์ บุญมา  วัดบัวสีมา  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
275 
พระครูนิมิตกิจโสภณ   วัดใหม่ผดุงเขต  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
276 
พระครูปลัดจุลภัค รักไทยเจริญชีพ  วัดเขียน  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
277 
พระนพดล โพธิวุฒิ  วัดเขียน  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
278 
พระสมุห์อนุวัฒน์ ฤทธิ์จันทิกานนท์  วัดโบสถ์บน  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
279 
พระไอยรา มั่นทิม  วัดโพธิ์เอน  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
280 
พระอำนาจ น้อยนิล  วัดลุ่มคงคาราม  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
281 
พระธนาวุธ อร่ามเจริญ  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
282 
พระครูอุบลสุกกาธิคุณ   วัดบุณฑริกาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
283 
พระครูประทีปธรรมาภิบาล   วัดโพธิ์ชัยบ้านบุ่งคล้า  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
284 
พระครูสุกิจธรรมานุยุต   วัดบ้านโนนยาง  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
285 
พระอธิการสุวรรณ โพธิกัน  วัดอรุณสว่างวนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
286 
พระเกียรติวงศ์ จันทะหงษ์  วัดโพธิ์ศรีวิลัย  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
287 
พระณัฐวุฒิ พันทะลี  วัดโพธิ์ศรีวิลัย  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
288 
พระคมสรร สอดศรีจันทร์  วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
289 
พระสุรศักดิ์ เฉยชัยภูมิ  วัดหนองทอน  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
290 
พระชลวิทย์ จุลบุตร  วัดศรีชมพู  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
291 
พระครูสมุห์ศักดา ชยากรสวัสดิ์  วัดท่าข่อย  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
292 
พระฉัตรเกล้า ตรีถูกแบบ  วัดป่าสุมนามัย  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
293 
พระครูภาวนากิจสุนทร   วัดกุฏิ  นครศรีธรรมราช 
15-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
294 
สามเณรดัสกรณ์ แสงฐิตาพันธุ์  วัดพระเกิด  พัทลุง 
15-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
295 
พระมหาเจตพงษ์ เสนคราม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
296 
พระมหาอัศรางค์กูล ภาพสิงห์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
297 
พระจิรวัฒน์ ภู่เพียงใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
298 
พระกฤตยะ กฤตมโนรถ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
299 
พระปุณยวีร์ ธรรมบุญหิรันย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
300 
พระสุรศักดิ์ พูลผล  วัดทวีพูลรังสรรค์  นครนายก 
15-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
รวมทั้งหมด : 427 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5