ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระมหาประเสริฐ จันทร์จำรัส  วัดพระมหาธาตุ  นครศรีธรรมราช 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระมหาพงษ์ภูเดชน์ ชลายนาวัฒน์  วัดมุมป้อม  นครศรีธรรมราช 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระวีระยุทธ บัวเผียน  วัดอู่ทอง  นครศรีธรรมราช 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระปรีชา ประดับวงษ์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระอัครพล คำผม  วัดวิสุทธิยาราม  นครศรีธรรมราช 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระยุทธพิชัย ไชยมณี  วัดเทพวงศ์วราราม  ชุมพร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระจรินทร์ หญีตป้อม  วัดปากคลอง  ชุมพร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระครูปริยัตยาภิรม   วัดไตรธรรมาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์   วัดไทร  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระครูวีรสงฆานุกูล   วัดดอนกะถิน  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระครูวิชัยธรรมสาร   วัดพัฒนารมย์  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระมโณวัฒน์ แพเพชร  วัดโพธาวาส  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระพัลลภ สุวรรณขัน  วัดธาราวดี  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระโสรส พระนิมิตร  วัดวิเวการาม  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระอภิชาติ แก้วดารา  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระเสนา ภัทรชลิต  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระครูสังฆรักษ์ระพีพันธ์ จันทร์หอม  วัดประชุมโยธี  พังงา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระครูกวีวราภรณ์   วัดบ้านสวน  พัทลุง 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระประภาส หนูเพ็ชร์  วัดกาญจนาวาส  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสามารถ ผ่านด่าน  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระกันตภณ พิมพา  วัดโคกนาว  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระเกรียงไกร แก้วมุง  วัดมะม่วงหมู่  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระเอนก มาลา  วัดมะม่วงหมู่  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระอุดม วงจาระ  วัดมะม่วงหมู่  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระเพชระ บุญฤทธิ์  วัดมะม่วงหมู่  สงขลา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
สามเณรนุกูล ฝักฝ่าย  วัดช่องลม  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
สามเณรวรากร สีธิ  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
สามเณรสุเมธ กุศลส่ง  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
สามเณรกิตติศักดิ์ สายอารักษ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
สามเณรวิทยา ปราบภัย  วัดหนองหลัก  อุบลราชธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
สามเณรวีระศักดิ์ ภูกิ่งหิน  วัดหนองหลัก  อุบลราชธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระดลธนา วราชิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
233 
พระเอกชัย วรรณอุดม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
234 
พระสุเทพ ศิริเมธานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
235 
พระธานี สดศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
236 
พระบรรยงค์ สดศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
237 
พระจารุวัฒน์ สิทธิไกรพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
238 
พระผาเหล็ก สีเครือดง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
239 
พระมหาอนันต์ วงศ์โศภา  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
240 
พระมหาพงษ์สันต์ สมศักดิ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
241 
พระมหาสมประสงค์ คงกำเนิด  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
242 
พระปภังกร ปั้นทรงนาม  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
243 
พระสมเกียรติ เปล่งสุขเจริญศรี  วัดแสงสรรค์  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
244 
พระมหาดุสิต คุ้มสุด  วัดหนองจอก  อุทัยธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
245 
พระครูประจักษ์นพกิจ   วัดแม่วะกลาง  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
246 
พระวรวุฒิ สาระบุตร  วัดดำรงธรรม  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
247 
พระวิวัฒน์ พุฒธิมา  วัดล้อมแรด  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
248 
พระพงศธร คำมูล  วัดล้อมแรด  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
249 
พระครูประคุณจิตการ   วัดอุดมมงคล  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
250 
พระปรีชา ท้าวบุบผา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
251 
พระไพโรจน์ สินเพิ่มสุขสกุล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
252 
พระอาทิตย์ ทศคีรี  วัดบุปผาราม  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
253 
พระสุคำ สุยา  วัดต้นรุง  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
254 
พระเจษฎา วงษ์ตา  วัดหางดง  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
255 
พระมานิต แปงทิพย์  วัดพญาชมภู  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
256 
พระสุรศักดิ์ สุขจันทร์  วัดพญาชมภู  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
257 
พระพงษ์ศักดิ์ กันธิโน  วัดพญาชมภู  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
258 
พระชัยโรจน์ ชะเงา  วัดพญาชมภู  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
259 
พระสมพงษ์ ศรีเทศ  วัดราษฎรบำรุง  สุรินทร์ 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
260 
พระครูพิลาสปัญญาภรณ์   วัดทรัพย์จันทร์  จันทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
261 
พระอำนาจ สุขมาก  วัดหนองปลวก  กาญจนบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
262 
พระอภินันท์ จริภิญญา  วัดทองธรรมิการาม  สมุทรสาคร 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
263 
พระวัชระ เตชา  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
264 
พระปวีณ นาคเวียง  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
265 
สามเณรธีรวิสุทธิ คำมุงคุณ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
พม่า  
266 
พระเรืองศักดิ์ เลิศมโนรัตน์  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
ลาว  
267 
พระวิชัยมุนี   วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
268 
พระมหาเอกภพ ขันติจิตร  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
269 
พระมหาพิชิตศักดิ์ สุขสะอาด  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
270 
พระมหาชานนท์ อรกูล  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
271 
พระสงวน จัตวานิล  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
272 
พระบุญทิน บุญยัง  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
273 
พระพงษ์สวัสดิ์ สายเพ็ชร  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
274 
พระอธิการกิตติพัฒน์ โพษาชัย  วัดบ้านดอนดู่  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
275 
พระอานนท์ สัมปยุคโคตร  วัดศรีลังกา  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
276 
พระดนุสรณ์ ปู่สุข  วัดดาวดึงษ์  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
277 
พระประจักษ์ จำศรี  วัดอรุณวดี  อุบลราชธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
278 
พระรังสรรค์ ยัญสิทธิ์  วัดหนองเค็ด  ฉะเชิงเทรา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
279 
พระมหาศุภณัฐ เนตรสิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
280 
พระเจษฎา ขัตติโยทัยวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
281 
พระวิชิต สุขศิริ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
282 
พระมหาอมรวิชญ์ บุตรสาร  วัดศรีศักดาราม  เชียงราย 
15-6-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
283 
พระภคนันท์ ศรีอรัญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
284 
พระมหาชัยยา ผาลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
285 
พระอธิการเลี่ยม ประเสริฐการ  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
286 
พระปลัดอนุวัฒน์ ซื่อสัตย์  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
287 
พระมหาเฉลิมศักดิ์ พรมสูงเนิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
288 
พระมหาทินกรณ์ หรเพลิด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
289 
พระสิทธิชัย สนชาวไพร  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
290 
พระวิโรจน์ วิจิตรธำรงศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
291 
พระกฤตพล สุวรรณสว่าง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
292 
พระสมพร แซ่เลา  วัดโพนข่า  ศรีสะเกษ 
15-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
293 
พระครูสิริธรรมจารี   วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
294 
พระมหาเจียม ขอรวมกลาง  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
295 
พระครูวินัยธรชนสิทธิ์ ลัทธิกร  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
296 
พระมหาสมเกียรติ วรยศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
297 
พระประสิทธิ์ จิวะนันทกะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
298 
พระอุดมชัย ศรีสมชัย  วัดหนองกินเพล  อุบลราชธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
299 
พระมหาวินัย คำเอก  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
300 
พระทศพร รัตนจงเกียรติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
รวมทั้งหมด : 347 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4