ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูสุตวรธรรมพินิจ   วัดศิริมงคลวราราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระครูศรีธรรมวงศ์   วัดศิลาราษฎร์  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูวชิรจิตตานุรักษ์   วัดอรัญญิกาวาส  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระสมยศ แกมนิล  วัดอรัญญิกาวาส  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูกมลสีลคุณ   วัดสระแก้ว  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระบวร ชวดคำ  วัดสระแก้ว  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์   วัดสุทธิวนาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระอรัญ หาญสมบัติ  วัดสุทธิวนาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระครูสุจิณธรรมวิสุทธิ์   วัดศรีทรงธรรม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระดวงใจ ศรีพลน้อย  วัดศรีทรงธรรม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระอธิการจิรเมธ ใยคำ  วัดสมณาพร  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระอธิการวัชระ คำพิลา  วัดด่านทรงธรรม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระอธิการชยพล ศรีกุล  วัดมหาวัน  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระมหาชัยยะ แจ้งพรมมา  วัดโชติรสธรรมากร  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระมหาเกรียงไกร นารักษ์  วัดไพรสณฑ์  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระไพย์วัน ศรีภาพันธ์  วัดคามวัน  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระสุรศักดิ์ สุริยะ  วัดศรีชมชื่น  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอนุชา วงษ์คำหาญ  วัดโนนทอง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระสุวิทย์ เรืองเพชร  วัดนันทรารามมงคล  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระไชยา อ้วนแก้ว  วัดสุคนธราราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระสุนทร สอนนายอ  วัดสุคนธราราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระประจวบ เพ็ชรสมบัติ  วัดสว่างวารี  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระวารินทร์ คล่องดี  วัดสว่างวารี  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระเหล็ก ชุมนุมราษฎร์  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระสนาน นามมนตรี  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระฉวี ชุมนุมราษฎร์  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระธนภัทร ปู่แก้ว  วัดศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระสุดใจ ใคร่นุ่นหลง  วัดศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระวิเศษ บุญญาพิทักษ์  วัดศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระวิทชัย ศรีป้อง  วัดศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระสว่าง ศรีวรษา  วัดศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระครูรัตนธรรมานุสิฐ   วัดสิริธัมมารัตนานุสรณ์  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระครูจริยสารธรรม   วัดป่าจริยธรรม  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
เจ้าอธิการอมรฤทธิ์ ตรีศาสตร์  วัดอภิราษฎร์บำรุง  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระศิริ อบมานันท์  วัดโพธิ์ตาก  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระนิรันดร์ วังคีรี  วัดป่าผาซำแคน  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอุทัย ผาสุข  วัดประชาสรรค์  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระคิมห์ เพียรชนะ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระสุนทร จันทพันธ์  วัดศรีสะอาด  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระอนุสรณ์ ขุมดินพิทักษ์  วัดศรีสะอาด  เลย 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระครูอุดมธรรมานุยุต   วัดธรรมาบูรพาราม  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระครูอุทุมพรพิลาส   วัดท่าเดื่อ  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระครูโสภณธรรมจารุ   วัดบะหัวเมย  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระครูไพบูลพิรยกิจ   วัดศิริดำรงวนาราม  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระครูบูรพาภัทรคุณ   วัดป่าบูรพาราม  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระปลัดวิษณุศักดิ์ วันชัย  วัดเสบุญเรือง  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระอธิการจรูญ ใยปางแก้ว  วัดโพธิ์ศรี  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระอธิการเตรียม ฮาบเมืองซอง  วัดโพนสว่าง  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระมหาประสาร พลาชัย  วัดสุพรรณสงษ์วนาราม  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระมหาชัชวาลย์ แก้วกิ่ง  วัดป่าห้วยหีบ  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระมหาภรภัทร โนนคู่เขตโขง  วัดป่ากลางโนนภู่  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระแสงเพชร สอนวงค์ษา  วัดบะหัวเมย  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระวิทยา จันทคูณ  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระวันชนะ คำศรีพล  วัดใหม่ไชยา  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระดาว วัดแผ่นลำ  วัดนาดอกไม้  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระภูเก็ต ฮาดเนาลี  วัดศิริมงคล  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระสมจิตร มุงธิสาร  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระวิชัย ปาสด  วัดป่าแสนสุข  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระณัฐวุฒิ วงค์พุทธา  วัดป่าแสนสุข  สกลนคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูสุตธรรมานุรักษ์   วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระมหาจิรายุ ยางศรี  วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระมหาฉัตรชัย ช่างทองคำ  วัดประสานศรัทธา  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระปลัดกันหา ราปะ  วัดประสานศรัทธา  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระพงษ์ศธร บุญกว้าง  วัดประสานศรัทธา  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระพินัส เสมอใจ  วัดศรีสุมังคลาราม  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระครูศรีภัทราภิรักษ์   วัดชัยศรี  ขอนแก่น 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระศรัณยู ศศิธร  วัดโพธิ์ศรี  ขอนแก่น 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระสุจิตร อินนอก  วัดเกาะสะอาด  ขอนแก่น 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระวสันต์ วันละ  วัดวิจารณ์สว่างโศก  ขอนแก่น 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระปัญญา มีแก้ว  วัดป่าวังเลิง  มหาสารคาม 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์   วัดไตรภูมิ  กาฬสินธุ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระอภิชิต โชติกาล  วัดบ้านดู่  ร้อยเอ็ด 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระครูนิโครธธรรมาภรณ์   วัดป่าไทรงาม  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระครูโพธิวัฒนาภรณ์   วัดจอมปลวกสูง  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระครูวิจิตรบุณฑริกานันท์   วัดบ้านท่าบ่อ  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระครูสังฆรักษ์จันดี แววศรี  วัดทุ่งศรีเมือง  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระจรูญ เพ่งพินิจ  วัดหนองฮาง  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระภมรพล จงถวิล  วัดป่าไทรงาม  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระฐิติพงศ์ ประปรุง  วัดหนองขุ่น  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระอัครอริญชย์ แสวงพันธ์  วัดหนองขุ่น  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระอนุวัฒน์ พันธ์มาลี  วัดหนองขุ่น  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระครูประภัศร์สุตาลังการ   วัดปรือใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระครูปริยัติธรรมโฆษิต   วัดละเอาะ  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูสิทธิธรรมญาณ   วัดโคกตาล  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระครูไพโรจน์อินทสาร   วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระครูสุวรรณอุทัยดิตถ์   วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระครูพิบูลธรรมาภิรัต   วัดใต้  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร   วัดโนนสำนัก  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระมหาธนัย ศักดิ์เทวินทร์  วัดโนนสำนัก  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระสุทธิ ชัยนาม  วัดโนนสำนัก  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ แพงมาก  วัดปรือคัน  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระอธิการเกิด โสดามุข  วัดหนองโสน  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระสมาน สุระเกษ  วัดหนองโสน  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระกฤษฎา สิงห์แจ่ม  วัดจันทรังษี  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระสมหมาย ศรีกระหวัน  วัดขามใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระสุประกิจ พลชัย  วัดหัวเสือ  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระอนนท์ชัย สุรเกษ  วัดร่องสะอาด  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระธีระพงษ์ ชูชิต  วัดสว่างวารีรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระมนตรี ครองพันธ์  วัดสว่างวารีรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระครูวิชิตวรเขต   วัดศรีสะอาด  นครพนม 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 669 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7