ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
40 
พระบุญเหลือ โพธิ์ทอง  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
41 
พระพีรพงษ์ จะเรียมพันธ์  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
42 
พระปัญญาวัชร ลีฬกาญจนากุล  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
43 
พระอธิการสมจิตร สีดำ  วัดไตรรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน, พ้นกำหนดการเดินทาง  
44 
พระประสิทธิ์ ภักดี  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
45 
พระสุธี เหล่ารัตนเรืองชัย  วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร  สุรินทร์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
46 
พระฤทธิเกียรติ วิชาเฟื่อง  วัดโคกอาโพนสวาย  สุรินทร์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
47 
พระกังกาฬ ธัญธนาพล  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
48 
พระพิษณุ ศรีสวัสดิ์  วัดบรรพตเขมาราม  ปราจีนบุรี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
49 
พระครูวิมลธรรมาภรณ์   วัดเนินสามทหาร  ฉะเชิงเทรา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
50 
พระคมสัน โอวาท  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
51 
พระสนทยา นาคนุช  วัดสุวรรณรัตนาราม  สมุทรสาคร 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
52 
พระมหาวรา จัตตามาศ  วัดสิรินธร  นครปฐม 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
53 
พระปรมิตร หมื่นราม  วัดสุขาสิทธาราม  นครศรีธรรมราช 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
54 
พระทนงศักดิ์ ฤทธิชัย  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-7-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระครูจริยาภิราม   วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระปัญญา ชื่นระรวย  วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระครูรัตนาธิคุณ   วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสมเดช ฉายเนตร  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระมหาศุภชัย โสสุด  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระทรงเกียรติ กุลจนะพงศ์พันธ์  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสมบัติ กนกเงิน  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระอธิการบุญลม บุตรพันธ์  วัดดานศรีสำราญ  บึงกาฬ 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระเด่นชัย คำเหลือ  วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
10 
พระศักดา ยอดไพร  วัดหนองขาม  ชลบุรี 
15-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 225 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3