ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสงไข บูระพันธ์  วัดประดู่ฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าย้ายสังกัดวัด  
พระนิคม คุนผลิน  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางการเดินทาง  
พระเศรษฐวุฒิ ตังคธนาวัฒน์  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางการเดินทาง  
พระปลัดบุญส่ง รางกระโทก  วัดคันลัด  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระพิษณุ โพธิ์จิตต์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน,หลักฐานที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลให้เป็นภาษาไทย  
พระเซี่ยมกุ่ย แซ่ตั้ง   วัดท่าทราย  นครสวรรค์ 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระสมหมาย อาทิตย์ตั้ง  วัดศรีมงคล  พิษณุโลก 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางการเดินทาง  
พระกฤษดา อินต๊ะนา  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน,หลักฐานที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลให้เป็นภาษาไทย  
10 
พระธีรศิลป์ ทิพย์เทพา  วัดถ้ำผาโขง  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
11 
พระรัตนวิมล   วัดยางน้อย  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
12 
พระประชาพร วงค์เขียว  วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
13 
พระอธิการอัจฉะริยะ โพธิ์นอก  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
14 
พระรตนภิชัย หงษ์ธรรมมุนี  วัดหนองขุยคูเมือง  นครราชสีมา 
15-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระวินัย พุกรักษา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระพิชิต ขันทีท้าว  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระณธวรรธน์ โชคอนันต์พร  วัดสวนมอน  ขอนแก่น 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระมหิดล โยธาภักดี  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  มหาสารคาม 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระธีรเทพ วรกาล  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระวุฒิไกร แก้วไวยุฒ  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  นครราชสีมา 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระไพศาล มรดก  วัดป่าเวฬุวัน  นครราชสีมา 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระชาตินิยม สุภา  วัดบูรณ์สะโน  สุรินทร์ 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระคุณากร กุลวงษ์  วัดบ้านขาม  นครนายก 
15-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 222 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3