ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระพรทวี ใจช่วง  วัดมโนภิรมย์  มุกดาหาร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอมร ใจช่วง  วัดสามัคคีธรรม  มุกดาหาร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูสุวรรณธรรมประคุณ   วัดบ้านคูเมือง  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูสมัครธรรมวิบูล   วัดหนองนกคู่  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระสมุห์สมควร เจียนมะเริง  วัดชะอม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระอธิการวิจิตร มโนรัตน์  วัดห้วยแถลง  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระมหาสุพจน์ ภูศรีมณฑา  วัดซับพลู  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระแก้ว พลเคน  วัดหนองบัวรอง  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระเกษม สมศรี  วัดพรหมปกาสิต  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระวรเทพ วิชิตวรคุณ  วัดโพธิธรรมบรรพต  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระนรินธร บำเพ็ญครบ  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระสุริยา ปลาดรัมย์  วัดหนองไผ่พัฒนา  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระประเสริฐ ครองจะโป๊ะ  วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระมงคล เตชะทวีชัย  วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระณรงค์ การัมย์  วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระสุพจน์ ทิศกระโทก  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระประสาน สมภักดี  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอนันตชัย คำพันธ์  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระสุพัตร ชูคันหอม  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระพงศกร เชียงทา  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระอธิการวินัย ซ้ายกระโทก  วัดป่าอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระมหาอภิสิทธิ์ จอดนอก  วัดหนองกี่  บุรีรัมย์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระครูรังษีชัยคุณ   วัดโพธิสัตว์  ชัยภูมิ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระไพศาล เรืองภู่  วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม  ชัยภูมิ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระวิริยะ ทิพย์สุข  วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม  ชัยภูมิ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระครูรัตนธรรมานุรักษ์   วัดดอกจานรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระครูปริยัติกิจธำรง   วัดกลาง  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระวิโรจน์ พงษ์ชาติ  วัดกะเพอโร  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระวิชัย สุปัตติ  วัดนาสาม  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระสนอง ดวงภาค  วัดสว่างอารมณ์  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระสมหมาย นิลจันทร์  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระประภาส แกประโคน  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระทวีศักดิ์ จันโท  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระจิรพัฒน์ ม่วงงาม  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระครูขันติธรรมธร   วัดภักดีสุนทราวาส  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระอธิการอุดร ไพรพร  วัดทุ่งไม้ค้าง  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอธิการสุทธิชัย ธรรมศักดากร  วัดบางตาล่า  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระมหากัลยวรรธน์ มีชัย  วัดหนองหูช้าง  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระมหาณรงค์เกียรติ์ แซ่โล้ว  วัดท่าข่อย  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระสุวัฒน์ สังข์ทอง  วัดอินทาราม  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระวินัย บำราบ  วัดมงคลนิมิตภาวนา  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระสุรินทร์ มันทยานนท์  วัดหนองตลาด  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระวรวุธ มาตราช  วัดจิกสูง  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระศุภเชษฐ์ รุ่งสว่าง  วัดบางคาง  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระเอกพจน์ พงษ์ประเสริฐ  วัดท่าเรือ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระประจวบ ปุระศิริ  วัดพระยาทำ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระบัญชา ศุภรัตน์  วัดพระยาทำ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระสุรศักดิ์ คำสิริ  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระณัทณเอก อินทะวงค์  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระเชียรชัย วรมิตร  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระครูรัตนธรรมประยุต   วัดกุฎีเตี้ย  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล  วัดดงละคร  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสมศักดิ์ พร้อมมูล  วัดเอี่ยมประดิษฐ์  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระบุญเรือง บุตรวงษ์  วัดโพธิ์แทน  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระศุภกฤต เจียรนันท์  วัดวังบัว  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระกิตติธัช ธรรมบุญญา  วัดหนองคันจาม  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระพรชัย ผลจันทร์  วัดช้าง  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระสามารถ เสนาะ  วัดช้าง  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระบัณฑิต ชื่นทรัพย์  วัดเอกฉัตร  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระเอกฉัตร ทิมา  วัดเอกฉัตร  นครนายก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระครูสุตภาวนาพิธาน   วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระครูวิมลธรรมธาร   วัดธารพูด  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระครูสุตสีลวิสุทธิ์   วัดศรีมงคล  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระปลัดชนินทร์ พันธวงค์  วัดสนามจันทร์  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระสมุห์รุ่งเรือง พินิจรัมย์  วัดหนองแสง  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระสุพจน์ สง่าฤาชาณะ  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระสายัณห์ เสน่หา  วัดบ้านกล้วย  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระพงศกร นาคสกุล  วัดเกตุสโมสร  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระประดิษฐ์ ศรีอ่ำดี  วัดบึงตาจันทร์  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระสันติ แซ่หร่าย  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระพรหมพิริยะ เสร็จธุระ  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระกฤษฎา ยอดไพร  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  สระแก้ว 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระครูสิริขันติวราภรณ์   วัดเนินสุทธาวาส  ชลบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระมานพ ทั่งทอง  วัดทุ่งตาอิน  จันทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระนิพันธ์ วิเวโก  วัดบูรพาพิทยาราม  จันทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระทองผวน วงษ์มา  วัดคลองเวียนลอย  จันทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระชั่ง เรืองธรรม  วัดปากน้ำแขมหนู  จันทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระครูอาทรธรรมประทีป   วัดจำปา  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระครูสุวรรณปุญญารักษ์   วัดเดิมบาง  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระครูอุดมรัตนวัฒน์   วัดวังสำเภาล่ม  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระสุชิน ทัดเกษร  วัดปากดง  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระวิชาญ วงษ์สุวรรณ  วัดหนองทราย  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระครูวิสาลกาญจนกิจ   วัดตะคร้ำเอน  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูถาวรกาญจนกิตติ์   วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระมหาธนพน จิระอรุณ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระสุราช เหยี่ยวแหยม  วัดสวนมะม่วง  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระธีรพล จับสี  วัดสำนักคร้อ  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระณัฐพรรษ ถิรจิตตกุล  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระสมชาย แซ่ตั้ง  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระมหาดุนรัตน์ ไทยานนท์  วัดแก่งกระจาน  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระครูวินัยธรพัฒนา กรสวัสดิ์  วัดบางแคน้อย  สมุทรสงคราม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระครูสมุห์อำนาจ กลิ่นดี  วัดอัมพวันเจติยาราม  สมุทรสงคราม 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระครูปิยสมาธิวัตร   วัดควนคลัง  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระครูวีรสุตากร   วัดพระพรหม  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระสุทิน พรหมศร  วัดควนอุโบสถ  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระวัลลภ หอมจันทร์  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระเสน่ห์ บุญมาก  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระจตุพล ขุนทองแก้ว  วัดศรีมงคล  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระครูภาวนาธิคุณ   วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระมหาจรูญ พิศาลโกศล  วัดคลองเรียน  สงขลา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 396 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4