ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระปิยะณัฐ นำระนะ  วัดโนนสง่า  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระครูปิยธรรมทัสสี   วัดบ้านสวาย  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระครูโสภณบุรพกิจ   วัดเลียบบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระครูโอภาสธรรมานุกิจ   วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระประยุทธ ศิลทอง  วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
เจ้าอธิการชาญ โคณบาล  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระอธิการกิจจา แจ้งสว่าง  วัดหนองแวง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระอธิการสมโชค อำนวยพิพัฒน์  วัดลุมพุกอุดมพนาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระอธิการประเสริฐ ปักการะโน  วัดป่าโมง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระมหาทนงศักดิ์ พาบุรี  วัดโพนปลัด  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระมหาธนภัทร ฝายรี  วัดโคกทะลอกพัฒนาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระมหาสุนันท์ จันทร์ดาศรี  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระจันทร์ พันธ์แก่น  วัดจันลม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระสิทธิกร สีชนะ  วัดบ้านทำนบ  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระอัครวัฒน์ ศิลารัตน์  วัดบ้านหัววัว  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระทองสา บำรุงงาม  วัดเขียนบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระชาญ ไชยพรม  วัดกระต่ำพัฒนาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระมโนรมย์ ภาษี  วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระนัน โสดามุข  วัดบ้านเปือย  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระจิระศักดิ์ เงาศรี  วัดบูรพา  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระสุบรรณ นาไพรวัน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระไพศาล วันทะวงศ์  วัดหนองสังข์ตะวันออก  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระวีระชัย นาคล้อม  วัดหนองกาด  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระนิธิพงษ์ ธัญญาลาภ  วัดละลม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระไตรรัตน์ กระแสโท  วัดละลม  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระสนาน แก้วเกด  วัดสมอ  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระธวัชชัย คชกูล  วัดสมอ  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระเทิด แหวนวงษ์  วัดปราสาทภูฝ้าย  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระจิรวัฒน์ ขอสุข  วัดปราสาทภูฝ้าย  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระครูปิยปัญโญภาส   วัดมโนธรรมทาน  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระปลัดกริชเพชร พงษ์พัฒน์  วัดป่านิเวศน์  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
เจ้าอธิการสุทธิรักษ์ ช่างเงิน  วัดไตรภูมิ  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระมหาดำรงค์ เหล่าลิ้ม  วัดสมประสงค์วนาราม  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระมหาวิชัย บุตโคตร  วัดบุ่งฮี  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระมหาวีระยุทธ ใจทัด  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระมหาถาวร บุญชัยศรี  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระมหาสมบูรณ์ แคภูเขียว  วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระมงคล วงศ์อร่าม  วัดท่าดอกแก้วใต้  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระทวี ผาโม้  วัดท่าดอกแก้วใต้  นครพนม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระมหาศุภชัย นามแก้ว  วัดบ้านโซง  ยโสธร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระประนอม อภัยพันธ์  วัดโชติการาม  ยโสธร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระรจ หลักหาญ  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระมานิต ชัยยะสิง  วัดคูเมือง  ยโสธร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระโสภณปริยัติวิธาน   วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระครูสุทธิปัญญารังษี   วัดกุดน้อย  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระครูประโชติชัยคุณ   วัดมะรุม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระครูบุญญสารโสภิต   วัดส้ม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระครูพัชรโพธิคุณ   วัดโพธิ์ทองเจริญ  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระอธิการประสิทธิ์ มนช้าง  วัดเจริญสุข  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระมหาไพโรจน์ นวลสำลี  วัดโกศลสิตาราม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระวินัย พรมเจริญ  วัดมิตรภาพวนาราม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระอัครพนธ์ พงษ์สวัสดิ์  วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระชารี ทองมีค่า  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระรัตนแก้ว ศรีมงคล  วัดถ้ำเทพนิมิต  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระอุ่นเรือน ศิลปะ  วัดโคกสามัคคี  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระรักษิต อภินันทกุลชัย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระกรภัทร์ กองชนะ  วัดน้ำพุ  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระเสกสรรค์ จันทร์แดง  วัดหนองคู  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระเลอพันธ์ คุปติพงศ์กุล  วัดหนองม่วงบูรพาราม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระชัชพล จันทร์กลาง  วัดตลาดแค  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระจารึก เคนชาติ  วัดใหม่เกษม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระอุทัย โอนนอก  วัดสว่างสำโรง  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระจิรายุส ทิศกระโทก  วัดตาเงิน  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระชวโรจน์ กิติบดีถาวรวัชร์  วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระศราวุธ ศิริจักรวาฬ  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระสมบูรณ์ ศรีสม  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระหนัน ทำหนองพอก  วัดดอนขวาง  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระภูมิพัฒน์ ทนพุดซา  วัดดอนขวาง  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระเฉลิมพันธ์ อัตถดก  วัดดอนขวาง  นครราชสีมา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูปริยัติวีรธรรม   วัดพัฒนวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระครูพิสิฐธรรมาภิรม   วัดลำดวน  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระครูประทีปธรรมาราม   วัดบ้านแสลงพัน  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระครูกัลยาณธรรมาภิรม   วัดกัลยาณวัฒน์  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระสมุห์โสรัจจ์ จำนงสุข  วัดหนองพลวง  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
เจ้าอธิการมงคล แสงสุข  วัดหนองกระทุ่ม  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระมหาประหยัด พัดรัมย์  วัดบ้านตาฮ้อ  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระมหาราวี พัดรัมย์  วัดประชาศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระสนธยา สากูล  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระจำรัตน์ จริตรัมย์  วัดกทลิวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระชัด เจริญยิ่ง  วัดท่าประชุมวารี  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระครูประดิษฐ์ชัยสาร   วัดขี้เหล็ก  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ กองโคตร  วัดศาลาวรรณ  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
เจ้าอธิการสุภาพ งามเลิศ  วัดหนองไข่น้ำ  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระอธิการเฉลิม ความหมั่น  วัดกระฮาดน้อย  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระสุดตา นวนนอก  วัดสามแยกดงสวรรค์  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระบุญรัตน์ ไชยชาญ  วัดหนองผักแว่น  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระวิสูตร สวนพลาย  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระคำสิงห์ ปะภาษา  วัดสันติประชาธรรม  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระบารมี จะโนรัตน์  วัดสันติประชาธรรม  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระครูกิตติจารุวรรณ   วัดระกาไกรสร  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระสมุห์อนุพงษ์ ทองแย้ม  วัดเกตุวราราม  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระอธิการจรัญ จังอินทร์  วัดเกาะแก้ว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระอธิการวิโรจน์ บุราคร  วัดหมื่นศรีน้อย  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระอธิการศรเพชร ใยดี  วัดศรีลาวรรณ  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระเอียน ท้าวสิงห์  วัดศิลาวรรณ  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระมหาบุญประสิทธิ์ ศรีษะธาตุ  วัดโคกก่อง  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระมหาบุญทอง เหลาฉลาด  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระสุริโย รุ่งเรือง  วัดอุดม  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระไพบูลย์ พันธ์งาม  วัดทุ่งไทรขะยูง  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระพีรวัฒน์ มุมทอง  วัดสว่างโพธิ์ศรี  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7